Gei­nig ge­nie­pig ro­bot­je

Auto Review - - LIFESTYLE -

Als lief­heb­ben­de ou­der én fan van di­gi­ta­le gad­gets mag je de Coz­mo je kroost ei­gen­lijk niet ont­hou­den. De Coz­mo is een klein ro­bot­je dat ui­ter­lijk een com­bi­na­tie is van een fu­tu­ris­ti­sche vracht­wa­gen en EVE – het vrien­din­ne­tje van Wall-E. De­ze nieu­wer­wet­se din­ky toy heeft een ge­zon­de do­sis bru­ta­li­teit: hij plaagt je hond, toont zijn emo­ties, laat je schrik­ken en kan slecht te­gen zijn ver­lies. Met drie bij­ge­le­ver­de ku­bus­sen speel je di­ver­se spel­le­tjes te­gen Coz­mo. Ne­geer je hem te lang? Dan wordt hij hu­meu­rig en doet hij er al­les aan om je aan­dacht te trek­ken. En het is voor kin­de­ren, hè! Niet stie­kem zelf hou­den. Wij hou­den van do­cu­men­tai­res over au­to’s. Het maakt niet uit of de au­to’s in kwes­tie klas­siek of hy­per­mo­dern zijn, als de film maar een goed ver­haal ver­telt. Voor het fil­men van Apex:TheSto­ryoft­heHy­per­car gin­gen bij de gro­te au­to­mer­ken al­le deu­ren open. Het re­sul­taat is een prach­tig ge­filmd kijk­je ach­ter de scher­men bij de ont­wik­ke­ling van de Fer­ra­ri LaFer­ra­ri, de Porsche 918 Spy­der en de McLa­ren P1. Het over­koe­pe­len­de on­der­werp is de ver­schui­ving naar hy­bri­de-aan­drij­ving. Zo­dra je als kij­ker hebt ge­leerd hoe fe­no­me­naal hy­per­cars zijn, krijg je te zien hoe Chris­ti­an von Koe­nig­segg in zijn fa­briek in Zwe­den aan de Koe­nig­segg One:1 werkt. Met een droom­ver­hou­ding van één pk per ki­lo is dit vol­gens Koe­nig­segg de eer­ste in se­rie ge­pro­du­ceer­de me­ga­car. Chris­ti­an kan het mooi ver­tel­len ...

staat op Net­flix (9,99 eu­ro per maand) www.apex-the-mo­vie.com

ca. 160 eu­ro www.an­ki.com/coz­mo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.