De klank is ko­ning

De ont­wik­ke­lin­gen in de au­to­we­reld gaan al­le­maal de rich­ting in van ‘min­der, min­der, min­der’. Bij de Au­di TT RS vind je géén klei­ne­re mo­tor, maar ge­woon een vijf­ci­lin­der. Wat een ge­luid, wat een ge­luk!

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE AUDI TT RS ROADSTER - Tekst: Paul Eng­lert, Jaap Peters

Au­di is trots op zijn vijf­ci­lin­der-tra­di­tie en dat zul­len we we­ten ook. Bij de pre­sen­ta­tie van de TT RS werd het hal­ve mu­se­um leeg­ge­haald en naar Ma­drid ge­bracht, waar we met de au­to ken­nis­ma­ken. Het vijf­ci­lin­der­aan­bod door de ja­ren heen heeft ve­le klas­sie­kers op­ge­le­verd, zo­als de oer-quat­tro en de Avant RS2. Ook in de autosport was Au­di suc­ces­vol met vijf­ci­lin­ders. De be­kend­ste voor­beel­den zijn de Sport quat­tro S1 uit de le­gen­da­ri­sche ral­ly­groep B en de 720 pk ster­ke Au­di 90 quat­tro GTO uit de IMSA-se­rie. Toch gek dat de­ze au­to’s in eer­ste in­stan­tie meer sym­pa­thie op­wek­ken dan de mo­der­ne TT met zijn led-kop­lam­pen. Toch staat van­af nu het nieuw­ste pro­duct van quat­tro Gm­bH cen­traal. Er zijn twee ver­sies van de TT RS: een cou­pé en een road­ster. In het laat­ste ge­val kan het dak er­af tot een snel­heid van 50 km/h, een han­de­ling die maar 9 se­con­den duurt. Eerst een paar fei­ten. De 2,5-li­ter vijf­ci­lin­der le­vert nog steeds 400 pk en dat is goed voor een sprint­tijd van 0 naar 100 km/h in 3,9 se­con­den en een top van 250 km/h. Op­ti­o­neel kun je de be­gren­zer er­af la­ten schroe­ven, waar­na de top­snel­heid 280 km/h be­draagt. Dat was bij de vo­ri­ge TT ook al zo, maar toch von­den wat wij­zi­gin­gen plaats. Zo is de mo­tor vol­le­dig nieuw op­ge­bouwd met on­der meer een alu­mi­ni­um car­ter en een licht­ge­wicht kruk­as. De mo­tor werd 26 ki­lo lich­ter en heeft zo­wel di­rec­te als mul­ti­point in­spui­ting. Om nog be­te­re pres­ta­ties te le­ve­ren, werd de stro­ming van de uit­laat­gas­sen naar de Borg-War­ner-tur­bo ge­op­ti­ma­li­seerd. De tur­bi­ne van de tur­bo pompt met een laad­druk van maxi­maal 2,35 bar lucht in de vijf ver­bran­dings­ruim­tes, waar­bij de maxi­ma­le uit­laat­gas­tem­pe­ra­tuur van 970 naar 1000 gra­den steeg.

HALDEX-KOP­PE­LING

Ge­noeg the­o­rie. We ne­men plaats in de com­for­ta­be­le sport­stoe­len en star­ten de mo­tor via een druk op de knop van het sport­stuur. Al bij 1700 toe­ren staat het maxi­ma­le kop­pel van 480 Nm klaar, om pas van­af 5850 tpm weer ge­staag af te ne­men. Als je kiest voor het Dy­na­mic-pro­gram­ma, ope­nen zich klep­pen in het uit­laat­sys­teem en is de vol­le ba­ri­ton van de vijf­ci­lin­der al­om­te­gen­woor­dig. De TT RS heeft ook launch con­trol. Voor een vlie­gen­de start moet je het toe­ren­tal daar­voor sta­ti­o­nair boven de 3500 hou­den, waar­na het ver­mo­gen via de ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling op al­le vier de wie­len wordt los­ge­la­ten. Dank­zij een ra­zend­snel­le Haldex­kop­pe­ling wordt het ver­mo­gen over de voo­ren de ach­ter­wie­len ver­deeld. Toch kan de TT RS ook on­der ex­tre­me om­stan­dig­he­den nooit ver­bloe­men dat het een vier­wiel­aan­drij­ver is. Toch biedt hij ook in boch­ten heel veel rijple­zier, door­dat je je kunt per­mit­te­ren heel laat te rem­men, ze­ker als je de op­ti­o­ne­le ke­ra­mi­sche schij­ven be­stelt. Bo­ven­dien is de be­stu­ring goed te do­se­ren en biedt de­ze veel feed­back, ter­wijl de ach­ter­kant in de Sport-stand van­zelf wat naar bui­ten be­weegt. Maar als je de bocht

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.