WIK­KEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST LUXE SEDANS MET DIESELMOTOR -

Geef mij een com­for­ta­be­le au­to met een zescilinder en je hebt geen kind meer aan me. De boch­ten laat ik graag voor wat ze zijn, ik vind juist de luxe, de stil­te en de geur van hout en leer zo fijn. En dat in com­bi­na­tie met een krach­ti­ge, maar al­tijd be­schaaf­de mo­tor. Je zou zeg­gen dat mijn keu­ze mak­ke­lijk ge­maakt is, om­dat ik met mijn pri­o­ri­tei­ten­lijst­je in de hand recht­streeks bij Mer­ce­des uit­kom. Veel com­for­ta­be­ler dan in de E 350 d wordt het niet en de am­bi­an­ce bin­nen in de au­to is chic. Hul­de voor de dash­boar­d­ont­wer­pers, die op de prop­pen kwa­men met de gro­te di­gi­ta­le scher­men en een mi­ni­mum aan knop­pen. Maar er is een be­lang­rijk ken­merk dat me te­gen­staat: zijn ui­ter­lijk. Ik vind de hui­di­ge E-klas­se te wei­nig een ei­gen ge­zicht hebben. Hij lijkt te veel op de C en de S, met bij­be­ho­ren­de, niet al te fraaie ach­ter­kant. De BMW 5-se­rie ziet er aan het ein­de van zijn le­vens­cy­clus nog to­taal niet ver­ou­derd uit, een com­pli­ment voor de stijl van hoofd­ont­wer­per Adri­an van Hooy­donk. De zescilinder lijn­mo­tor is de mooi­ste van de drie en het com­fort doet nau­we­lijks on­der voor dat van de Mer­ce­des. Keu­ze ge­maakt? Nee, want het is de out­si­der die mijn sym­pa­thie heeft. Ik kies voor de Ja­gu­ar XF, on­danks zijn erg ho­ge ba­sis­prijs. Ie­der­een rijdt al een Mer­ce­des of BMW en ik vind eni­ge di­ver­si­teit op de weg brood­no­dig. De uit­stra­ling van de XF poetst de ve­le schoon­heids­fout­jes en de aan­slag op je bank­re­ke­ning weg. De Ja­gu­ar mag dan de spor­tief­ste zijn, een ech­te Brit ver­liest nooit zijn be­scha­ving. De XF is on­danks zijn in­druk­wek­ken­de rijgei­gen­schap­pen dan ook com­for­ta­bel ge­noeg om mij te­vre­den te stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.