Re­nault Cap­tur 1.2 Ener­gy TCe 120

Loop door een wil­le­keu­ri­ge Ne­der­land­se woon­wijk en ge­heid dat je al snel een Re­nault Cap­tur ziet staan. Hij is sinds zijn in­tro­duc­tie in 2013 ma­te­loos po­pu­lair. Nu Volks­wa­gen met con­cur­ren­ten op de prop­pen komt, vond Re­nault het tijd om de Cap­tur wat bij

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Jaap Pe­ters

De par­ti­cu­lie­re Ne­der­land­se ko­per heeft iets met Re­nault. Af­ge­lo­pen jaar was Volks­wa­gen dan wel het best­ver­koch­te merk van Ne­der­land, maar dat was deels te dan­ken aan de po­pu­la­ri­teit bij lea­se­rij­ders. Ko­pers zon­der za­ke­lij­ke re­ge­lin­gen dron­ken graag kof­fie bij Re­nault en kwa­men voor­al thuis met Clio’s en Cap­turs. De Clio be­zet­te de twee­de plek, de Cap­tur werd zelfs het meest ver­kocht on­der par­ti­cu­lie­ren. Dat ge­beur­de niet al­leen in 2016, maar ook in 2014 en 2015. Na vier suc­ces­vol­le ja­ren vond Re­nault het tijd voor wat wij­zi­gin­gen. Niet dat die veel om het lijf heb­ben. Mo­to­risch ver­an­der­de er niets, en ook wat be­treft ui­ter­lijk liet de ont­werp­af­de­ling de bot­te bijl in de hoek staan. De voor­kant van de Cap­tur werd ge­mo­del­leerd naar de Kad­jar. Dat zie je voor­al goed aan de nieu­we gril­le. Ver­der moet je echt het ver- groot­glas han­te­ren: de dag­rij­ver­lich­ting in de bum­per is C-vor­mig, net als bij al­le re­cen­te Re­naults. De skid­pla­te heeft dank­zij een grijs kleur­tje wat meer ac­cent ge­kre­gen. In het in­te­ri­eur wer­den mooi­e­re ma­te­ri­a­len ge­bruikt voor het stuur, de ver­snel­lings­pook en de arm­steun in de por­tie­ren. Voor men­sen die zich in hun Cap­tur graag door Fran­se chic la­ten om­rin­gen, is er nu een Ini­ti­a­le Pa­ris-ver­sie met on­der meer le­ren be­kle­ding en een Bo­se-ge­luids­in­stal­la­tie. Dat is een du­re lief­heb­be­rij, want hij kost ten min­ste 28.090 eu­ro. ARO­NA Waar zit het ’m toch in dat de Cap­tur op veel men­sen zo’n gro­te aan­trek­kings­kracht uit­oe­fent? Dat heeft al­ler­eerst een ba­sa­le re­den: in het be­gin had hij nau­we­lijks con­cur­ren­tie. Met de Opel Mok­ka en de Nis­san Ju­ke, al vrij snel ge­volgd door de Peu­ge­ot 2008, hield het wel op. Gaan­de­weg wer­den ook an­de­re mer­ken wak­ker. Cit­ro­ën kwam met de C4 Cac­tus, Maz­da met de CX-3 en Fi­at met de 500X. Van­af nu gaat het hard. In de vo­ri­ge Au­to Re­view re­den we met de rui­me en mo­der­ne Opel Cros­s­land X. Bij het Volks­wa­gen-con­cern bleef het tot nu toe stil, maar re­ken er­op dat Re­nault be­ducht is voor de on­langs ont­hul­de Seat Aro­na. Vol­gend jaar komt er ook een cros­sover op ba­sis van de nieu­we Po­lo. Maar suc­ces ver­dien je niet al­leen door­dat je wei­nig con­cur­ren­tie hebt. De Cap­tur gooit zelf ook char­mes in de strijd. Zo zit de au­to vol gei­ni­ge slim­mig­he­den. De prijs voor het ruim­ste dash­board­kast­je dat we ooit za­gen, gaat naar Re­nault. Al dekt het be­grip ‘kast­je’ de la­ding niet, het is eer­der een schuif­la. Je kunt er 11 li­ter aan troep in kwijt, zo­dat je

ge­heid iets kwijt­raakt als je al die li­ters gre­tig be­nut. De stoel­be­kle­ding is bo­ven­dien af­neem­baar, zo­dat je niet in een kramp hoeft te schie­ten als je kind (of je opa) on­der­weg be­sluit zijn ijs­je uit te sme­ren over de ach­ter­bank. Re­nault be­looft dat je de be­kle­ding min­stens 5 keer kunt was­sen. Een ge­rust­stel­lend idee als je smet­vrees hebt. GEEN KLACH­TEN Mo­to­risch is er ook al wei­nig op de Cap­tur aan te mer­ken. We pro­beer­den de snel­ste ben­zi­ne­ver­sie: de TCe-vier­ci­lin­der met 120 pk. Er is ook een drie­ci­lin­der be­schik­baar, die 90 pk le­vert. Wie lie­ver een die­sel wil, kan de dCi 110 be­stel­len. Dat kon al­le­maal ook al bij de vo­ri­ge Cap­tur ove­ri­gens. De TCe 120 is een erg fij­ne mo­tor. Hij zorgt voor een 0-100 on­der de 10 se­con­den en een top van 182 km/h. In de stad is hij een pri­ma sprin­ter, een in­haal­ac­tie is snel ge­piept en op de snel­weg is hij ook bij 130 km/h nog nau­we­lijks hoor­baar. De hand­bak scha­kelt pri­ma, maar vindt het niet leuk als je in de twee­de ver­snel­ling wilt weg- rij­den. De plaat­sing van de ver­snel­lings­pook is wat ons be­treft niet op­ti­maal: iets te ver naar ach­te­ren, zo­dat je arm in een merk­waar­di­ge krom­me po­si­tie zit als je wilt scha­ke­len. Maar mis­schien is dat min­der pro­ble­ma­tisch als je kor­te ar­men hebt. Over het com­fort heb­ben we dan weer niets te kla­gen. We kwa­men tij­dens on­ze test­rit van 3 uur al­le mo­ge­lij­ke hob­bels te­gen en wer­den nooit on­aan­ge­naam ver­rast door het on­der­stel, dat van de Clio werd ge­leend. Ook over de stoe­len kun­nen we po­si­tie­ve be­rich­ten mel­den. Bij de ou­de Cap­tur schre­ven we dat we het idee had­den op een door­ge­zakt ma­tras te zit­ten. Of Re­nault dit ge­le­zen heeft, we­ten we niet, feit is dat er nieu­we stoe­len zijn ge­mon­teerd en dat ze veel be­ter zit­ten. Daar­bij is de Cap­tur ook vei­li­ger ge­wor­den, door­dat hij nu met do­de­hoek­waar­schu­wing ge­le­verd wordt. Bo­ven­dien kan de au­to zich­zelf in­par­ke­ren, zon­der dat er men­sen­han­den aan te pas ko­men. De ver­nieuw­de Cap­tur staat al in de show­room. Prij­zen be­gin­nen bij 19.190 eu­ro en voor de TCe 120 be­taal je 24.890 eu­ro.

Moei­te de ver­nieuw­de Cap­tur te her­ken­nen? De­ze led­dagrij­ver­lich­ting had hij nog niet. De con­tras­te­ren­de dak­kleur is al­tijd een char­mant stijl­ken­merk van de Cap­tur ge­weest. Dash­board in ty­pi­sche Re­nault- stijl, met een wat ge­da­teerd aan­doen­de di­gi­ta­le snel­heids­me­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.