Jeep Com­pass 1.4 Mul­tiAir 4x4

Toen Jeep de mi­di-suv uit­vond, zat vrij­wel nie­mand op zo’n com­pac­te sof­troa­der te wach­ten. Ver­vol­gens gin­gen de Eu­ro­pe­se en Ko­re­aan­se mer­ken er­mee aan de haal en za­ten de Ame­ri­ka­nen met le­ge han­den. De nieu­we Com­pass is het la­te ant­woord op een vraag die

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

Wie is de uit­vin­der van de mo­der­ne mi­di-suv?” Het zou een vraag kun­nen zijn uit het spel­pro­gram­ma Twee­voort­waalf. Ter­wijl Astrid Joos­ten de tekst op haar kaartje voor­leest, draait de ca­me­ra naar de deel­ne­mers. Je ziet een frons op hun voor­hoof­den ont­staan, je hoort hun her­sens kra­ken. Was het nou Land Ro­ver, of mis­schien toch Toyo­ta? Al­le­bei fout: het is Jeep. Waar­van de let­ter ‘J’ no­dig is om een twaalf­let­ter­woord zo­als zeep­zie­de­rij fout­loos te kun­nen vor­men. VOORUITZIENDE BLIK Jeep heeft ve­le pri­meurs op zijn naam staan, daar zou je een heel mu­se­um mee kun­nen in­rich­ten. Het merk werd ge­bo­ren uit de mi­li­tai­re Wil­lys MB, die bij de ont­wik­ke­ling van zo­wel de Land Ro­ver als de Toyo­ta Land Crui­ser (en heel veel an­de­re ter­rein­au­to’s) als voor­beeld dien­de. Ook op de ci­vie­le markt was Jeep de eer­ste met de CJ, ter­wijl de Jeep­ster aan de wieg stond van de mo­der­ne sportsuti­li­ty­ver­hi­cle. En de eer­ste gro­te luxe of­froa­der was niet de Ran­ge Ro­ver, maar de Jeep Wa­go­neer, ter­wijl de Che­ro­kee XJ in 1983 al mij­len­ver voor de troe­pen uit­liep als eer­ste 4x4 met een zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie. Zelfs van de twee-ei­i­ge twee­ling Pa­tri­ot en Com­pass uit 2006 kan ge­zegd wor­den dat ze hun tijd voor­uit wa­ren. De Pa­tri­ot was een Com­man­der-in-ie­nie­mie­nie­for­maat, de Com­pass was – hoe zul­len we het uit­druk­ken – een stuk con­tro­ver­si­ë­ler van de­sign. Met bei­de au­to’s sloeg Jeep een nieu­we koers in, door de tra­di­ti­o­ne­le of­froad- skills aan de wil­gen te han­gen en de rij­ei­gen­schap­pen na­druk­ke­lijk op as­falt­ge­bruik af te stem­men. Ove­ri­gens be­hoor­de vier­wiel­aan­drij­ving nog steeds tot de stan­daard­uit­rus­ting, zo­dat de au­to’s in nat zand geen mod­der­fi­guur zou­den slaan. Maar wie zat er in 2006 nu om een com­pac­te suv ver­le­gen? Vrij­wel nie­mand, want van de Jeep­jes wer­den in acht jaar tijd slechts 2200 exem­pla­ren ver­kocht in Ne­der­land. Je kunt de Pa­tri­ot en Com­pass een flop noe­men, maar we zien Jeeps vooruitziende blik er dui­de­lijk in te­rug. In­mid­dels is de mi­di-suv na­me­lijk niet meer aan te sle­pen en ver­die­nen de Eu­ro­pe­se en Ko­re­aan­se mer­ken een vet­be­leg­de bo­ter­ham met der­ge­lij­ke au­to’s. Ver­moe­de­lijk tot groot cha­grijn van Jeep, die van zijn aan­zet tot het mi­di-su­v­seg­ment nooit de vruch­ten heeft kun­nen pluk­ken. Maar als het aan de Ame­ri­ka­nen ligt, krij­gen ze hun voor­trek­kers­rol gauw weer te­rug. Er is na­me­lijk een nieu­we Com­pass, die de ruim­te tus­sen de po­pu­lai­re Re­ne­ga­de en de (con­tro­ver­si­eel ge­vorm­de) Che­ro­kee op­vult. Tot op de mil­li­me­ter

nauw­keu­rig, zelfs. De Com­pass is na­me­lijk pre­cies zo­veel cen­ti­me­ters lan­ger dan de Re­ne­ga­de als hij kor­ter is dan de Che­ro­kee.

ACTUEEL

Met de nieu­we Com­pass waagt Jeep zich niet op­nieuw op on­ge­baan­de pa­den. De­ze keer heb­ben de Ame­ri­kaan­se ont­wer­pers eerst heel goed ge­luis­terd naar de wen­sen van het ko­pers­pu­bliek – en zo mo­ge­lijk nog be­ter ge­ke­ken naar de con­cur­ren­tie. Een ver­nieu­wen­de au­to is de 4394 mm lan­ge Com­pass dan ook niet. Het is een za­ke­lij­ke ver­schij­ning, waar­bij de ont­wer­pers be­ter ge­ke­ken heb­ben naar de gro­te Grand Che­ro­kee dan naar de fri­vo­le Che­ro­kee. Ook het in­te­ri­eur, dat ruim­schoots vol­doen­de ruim­te biedt aan vier tot vijf in­zit­ten­den en 438 li­ter ba­ga­ge, is een feest der her­ken­ning, met een cen­tra­le rol voor het aan­raak­scherm van het om­vang­rij­ke, maar ge­mak­ke­lijk te be­die­nen en snel wer­ken­de U-Con­nect mul­ti­me­dia­sys­teem. Jeep uit daar­naast zijn trots over het groot­for­maat beeld­scherm tus­sen de snel­heids­me­ter en de toe­ren­tel­ler. Met de Mer­ce­des-ach­ti­ge knop­pen op de lin­ker stuur­s­paak (een er­fe­nis uit Jeeps tijd­perk on­der Daim­ler-vlag) bla­der je snel en een­vou­dig door al­le pa­gi­na’s van de boord­com­pu­ter. De Com­pass vol­doet ge­heel aan de ac­tu­e­le stand van za­ken op vei­lig­heids­ge­bied, waar­bij een spoor­as­sis­tent en aan­rij­dings­waar­schu­wing tot de stan­daard­uit­rus­ting be­ho­ren. Do­de­hoek­waar­schu­wing en een alarm­sys­teem dat waar­schuwt voor ach­ter de au­to langs krui­send ver­keer ma­ken deel uit van het op­ti­o­ne­le Par­king Pack. Net als bij de con­cur­ren­tie, is vier­wiel­aan­drij­ving geen van­zelf­spre­kend­heid bij de Jeep Com­pass. De ver­sies met de 140 pk Mul­tiAir-ben­zi­ne­mo­tor en 120 pk Mul­tiJet­die­sel­mo­tor zijn zelfs he­le­maal niet te be­stel­len met 4x4. Wij re­den tij­dens de eer­ste ken­nis­ma­king met de Com­pass in de 170 pk ster­ke 1.4 Mul­tiAir-va­ri­ant, die zijn mo­tor deelt met de Al­fa Ro­meo Gi­uliet­ta en de Fi­at 500X. In de test­au­to is de tur­bom­o­tor ge­kop­peld aan vier­wiel­aan­drij­ving en een ne­gen­traps au­to­ma­ti­sche trans­mis­sie. Ove­ri­gens wordt de­ze aan­drijf­lijn al­leen ge­le­verd in com­bi­na­tie met de meest com­ple­te Li­mi­t­ed­uit­rus­ting, waar­mee je wer­ke­lijk niets te­kort­komt. De au­to is naar be­ho­ren ge­mo­to­ri­seerd: hij le­vert zeer be­hoor­lij­ke pres­ta­ties, de trans­mis­sie kiest zon­der ver­ve­len­de schok­ken de ge­wens­te ver­snel­ling en bij con­stan­te snel­he­den laat de mo­tor zich nau­we­lijks ho­ren. Te­gen­over een keu­ri­ge top­snel­heid van 200 km/h en een net­te hon­derd­sprint van 9,3 se­con­den staat een mooi EU-ge­mid­del­de van 6,9 l/100 km (1 op 14,5).

HET ECH­TE WERK

Voor de wa­re of­froad-en­thou­si­as­te­ling be­staat er een Trail­hawk-ver­sie van de Com­pass met 170 pk ster­ke 2.0 Mul­tiJet­tur­bo­die­sel. Naast een an­de­re bum­per­kit voor gro­te­re aan- en af­loop­hoe­ken be­schikt de Trail­hawk ook over een tus­sen­bak met een la­ge gea­ring. De ben­zi­ne­ge­stook­te Com­pass 4x4 moet der­ge­lij­ke ter­rein­voor­zie­nin­gen

De Com­pass is pre­cies zo­veel cen­ti­me­ters lan­ger dan de Re­ne­ga­de als hij kor­ter is dan de Che­ro­kee.

mis­sen, maar met de draai­knop op de mid­den­tun­nel kun je meer­de­re elek­tro­nisch aan­ge­stuur­de of­froad­pro­gram­ma’s kie­zen. Naast Au­to voor nor­ma­le om­stan­dig­he­den en een­vou­dig on­ver­hard, zijn er de stan­den Snow, Sand en Mud – bij de Trail­hawk is het Rock­pro­gram­ma toe­ge­voegd voor het éch­te werk. Ook zon­der de func­tie Rock lukt het je met de­ze au­to heel ver te ko­men in on­ont­gon­nen ter­rein. Niet voor niets mag hij de merk­naam Jeep op de neus dra­gen. Maar voor het zwa­re ter­rein­werk zal de ge­mid­del­de Com­pass-ko­per zijn au­to niet ge­brui­ken. Die rijdt min­stens 95 pro­cent van de tijd op keu­rig aan­ge­harkt as­falt en de meest op­win­den­de of­froad-exer­ci­tie be­staat uit een uit­wijk­ma­noeu­vre voor een te­gen­lig­ger op een an­der­hal­ve au­to bre­de plat­te­lands­weg. Maar dát de Com­pass een ter­rein­vaar­di­ge au­to is, zal de be­stuur­der en zijn pas­sa­giers niet ont­gaan. De ro­buus­te wiel­op­han­ging brengt een vrij ste­vi­ge af­stem­ming van de schok­dem­pers met zich mee, nood­za­ke­lijk om for­se wiel­be­we­gin­gen op een rots­pad in de kiem te smo­ren. Daar­door is de au­to op een as­falt­weg van het be­weeg­lij­ke soort, als je er­op gaat let­ten voel je de car­ros­se­rie de he­le tijd zacht­jes op de ve­ren dan­sen. Sto­rend is dat trou­wens niet, want de Com­pass stuurt di­rect en met vol­doen­de te­rug­kop­pe­ling en op de weg­lig­ging van de au­to valt wei­nig aan te mer­ken. Ge­voels­ma­tig geeft de ro­buust­heid van het on­der­stel de Com­pass juist het on­der­schei­den­de ver­mo­gen dat hij ten op­zich­te van meer op as­falt­ge­bruik ge­rich­te con­cur­ren­ten als de Ford Ku­ga, de Seat Ate­ca en de Volks­wa­gen Ti­gu­an no­dig heeft. Jeep is nog al­tijd een of­froad-ex­pert bij uit­stek, wat niet weg­ge­mof­feld hoeft te wor­den door een com­for­ta­bel lucht­ge­veerd on­der­stel of ver­nuf­ti­ge wiel­op­han­ging dat is ont­wik­keld op de Nür­bur­g­ring. De Com­pass hoort de Ru­bi­con Trail in de Sier­ra Ne­va­da zon­der kleer­scheu­ren te door­staan, een proef waar­op de mees­te zo­ge­naam­de ter­rein­voer­tui­gen er al­gauw de brui aan ge­ven. Goe­de vraag voor Twee­voor twaalf trou­wens: hoe heet de rou­te waar­op Jeep zijn of­froa­ders tot het ui­ter­ste tergt? Je ziet Astrid Joos­ten haar kaartje voor­le­zen, ter­wijl de kan­di­da­ten hun hoofd bre­ken over het juis­te ant­woord ...

Spor­tie­ve ac­cen­ten, zo­als de ro­de lijn­tjes op het dash­board, zijn voorbehouden aan de Trail­hawk-ver­sie. Ach­ter de keu­ze­hen­del van de au­to­maat zit de keu­ze­knop voor de rij­pro­gram­ma’s. De Trail­hawk be­schikt ook over een tus­sen­bak met la­ge gea­ring. Met het gro­te cen­tra­le aan­raak­scher­men zijn tal van func­ties een­vou­dig te be­die­nen. On­der de noe­mer Jeep Skills kan al­les over de ver­mo­gens­ver­de­ling wor­den be­ke­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.