Fi­at 500L 1.6 Mul­tiJet 120

Veer­tig pro­cent van al­le on­der­de­len is ver­nieuwd, zo ver­telt Fi­at bij de in­tro­duc­tie van de ver­be­ter­de 500L. Vraag is al­leen: waar zit­ten ze pre­cies?

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Igor Stuif­zand

ie je niets aan me?” Het is een vraag die al­tijd op de loer ligt, maar die je nooit ziet aan­ko­men. Sta­me­lend zoek je naar een ant­woord. Is ze een paar pond­jes af­ge­val­len, draagt ze een nieu­we jurk, of zit haar haar nou an­ders? Je dreigt kei­hard door de mand te val­len als je niet nú op haar vra­gen­de blik re­a­geert. Sor­ry schat, ik zat even te dom­me­len. Wat wil­de je we­ten? Daar heb je je mooi uit we­ten te red­den. Voor heel even dan ... Bij de ont­hul­ling van de ver­nieuw­de Fi­at 500L moet on­ze zoe­ken­de blik boek­de­len heb­ben ge­spro­ken. Veer­tig pro­cent van al­le on­der­de­len is nieuw, zo krij­gen we te ho­ren, maar we heb­ben echt geen idee waar we ze moe­ten zoe­ken. Aan de vrien­de­lij­ke, vro­lij­ke uit­stra­ling van de 500L is na­me­lijk niets ver­an­derd, en wat ons be­treft was dat ook he­le­maal niet no­dig. Fi­ats 500-reeks lijkt im­muun voor ver­ou­de­rings­ver­schijn­se­len. Van al­le com­pac­te mpv’s is de 500L nog al­tijd een van de gui­tig­ste ver­schij­nin­gen. OP DE SCHOP Een Fi­at-ver­te­gen­woor­di­ger praat ons bij over de ver­nieuw­de ge­zins-500. Hij wijst naar het front van de au­to en legt uit dat de voor­bum­per scherper ge­pro­fi­leerd is en het lucht­roos­ter een an­de­re vorm heeft ge­kre­gen. Ook de dag­rij­ver­lich­ting is an­ders, met pre­cies de­zelf­de op el­kaar lig­gen­de C’s die de klei­ne 500 heeft. De stoot­lijs­ten op de flan­ken zijn nu in de car­ros­se­rie­kleur ge­spo­ten, en ook de ach­ter­bum­per is ver­an­derd, met een la­ger ge­plaatste mist- en ach­ter­uit­rij­lamp. Maar de groot­ste ver­an­de­rin­gen zijn aan boord te vin­den. Daar is het ou­de dash­board op de schop ge­gaan, om­dat het nieu­we mul­ti­me­dia­scherm (5 of 7 inch, af­han­ke­lijk van het uit­rus­tings­ni­veau) meer ruim­te no­dig heeft dan het ou­de. En nu en­ke­le func­ties zijn op­ge­no­men in de tou­chs­creen, zijn er min­der knop­jes no­dig. Er is ver­der een nieuw stuur, een mooi­er in­stru­men­ta­ri­um en bij de ge­fa­ce­lif­te 500L zijn de sfeer- en dash­board­ver­lich­ting wit in plaats van oran­je. Aan de ruim­te­lijk­heid van het in­te­ri­eur ver­an­der­de niets. Je kunt nog steeds zeer ri­ant met vier vol­was­se­nen in de 500L zit­ten, hoe­wel het op­ti­o­ne­le pa­no­ra­ma­dak van de test­au­to voor lan­ge­re in­zit­ten­den maar nét ge­noeg hoof­druim­te over­laat. De 500L heeft

Veer­tig pro­cent van al­le on­der­de­len is nieuw, maar waar zit­ten ze?

een ba­ga­ge­ruim­te van 412 li­ter, maar door te schui­ven met de twee de­len van de ach­ter­bank of de­ze ge­heel neer te klap­pen, is de­ze uit te brei­den tot een vo­lu­me van 1480 li­ter. De goe­de­ren­trein on­der de 500’s, de 500L Wa­gon (die voor­heen Li­ving heet­te) kan 560 tot 1584 li­ter ba­ga­ge her­ber­gen, of ruim­te bie­den aan twee ex­tra (nog niet vol­groei­de) in­zit­ten­den.

TE­RUG VAN WEG­GE­WEEST

Aan de tech­niek van de 500L is even­min iets ver­an­derd, be­hal­ve dan dat de be­ken­de 1,6-li­ter Mul­tiJet-tur­bo­die­sel weer te­rug is van (kort­ston­dig) weg­ge­weest. De­ze mo­tor le­vert een ver­mo­gen van 120 pk en een zeer bruik­baar kop­pel van 320 Nm. Hij ken­merkt zich met een soe­pe­le kracht­op­bouw en een ge­rin­ge ge­luids­pro­duc­tie. Fi­at geeft voor de­ze mo­tor­va­ri­ant een ge­mid­deld ver­bruik op van 4,2 li­ter die­sel op 100 ki­lo­me­ter, bij een CO2-uit­stoot van 109 gram per ki­lo­me­ter. Dat er geen gro­te tech­ni­sche mo­di­fi­ca­ties zijn door­ge­voerd, is be­slist geen schan­de. Vijf jaar na zijn in­tro­duc­tie rijdt de 500L na­me­lijk nog steeds heel pret­tig, met een niet al te di­rec­te, maar vol­doen­de te­rug­kop­pe­ling bie­den­de be­stu­ring en een com­for­ta­bel ge­veerd en sta­biel on­der­stel. Een dis­so­nant is ge­ble­ven: de zit­hou­ding. Je zit na­druk­ke­lijk óp de stoel in plaats van er­in en dat komt het zit­com­fort niet ten goe­de. Ook ont­bre­ken nog steeds tal van in­mid­dels gang­ba­re vei­lig­heids­op­ties in de prijs­lijst van de 500L, hoe­wel een au­to­ma­ti­sche nood­stop­hulp maar een be­schei­den meer­prijs vergt. Over prij­zen ge­spro­ken: ten op­zich­te van het ou­de mo­del is de ver­nieuw­de 500L geen eu­ro duur­der ge­wor­den, maar door­dat de ka­le Pop-uit­voe­ring we­gens ge­brek aan be­lang­stel­ling uit de lijst is ge­schrapt, ligt het start­be­drag nu bij 21.795 eu­ro voor de TwinAir 105 PopStar. De 500L 1.6 Mul­tiJet 16v Loun­ge staat voor 28.595 eu­ro in de prijs­lijst.

412 tot 1480 li­ter ba­ga­ge past er ach­ter in de 500L

Wat er al­le­maal an­ders is? Nou, veel! Fi­at zegt dat 40 pro­cent van al­le on­der­de­len is ver­van­gen.

 Nieuw dash­boar­d­ont­werp met een pro­mi­nen­te plek voor het cen­tra­le beeld­scherm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.