Re­nault Ko­le­os dCi 130

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Bart Smak­man

De oer-Ko­le­os stond in ju­ni 2008 bij de Re­nault-de­a­ler. Des­tijds had het Fran­se merk wei­nig er­va­ring met suv’s en liep het een beet­je ach­ter de fei­ten aan. Maar in ne­gen jaar tijd is er veel ver­an­derd ...

We kij­ken naar foto’s van de eer­ste Ko­le­os. De iet­wat oe­nig ogen­de suv is zo­wel aan­doen­lijk als lach­wek­kend – net als on­ze school­fo­to’s van vroe­ger. Hij doet ons te­rug­den­ken aan de tijd toen au­to­mer­ken en -ko­pers de kat uit de boom ke­ken als het op suv’s aan­kwam. Een beet­je zo­als nu het ge­val is met elek­tri­sche au­to’s. Maar dat ter­zij­de. Re­nault zet­te de Ko­le­os in 2008 in de markt en af­gaand op het ui­ter­lijk zocht de ont­wer­per in een vo­rig le­ven naar enor­me zwerf­kei­en om hu­ne­bed­den van te bou­wen. De in­stap­mo­tor was een for­se 2,5-li­ter ben­zi­ne­mo­tor met 170 pk van Nis­san, de au­to werd ge­bouwd in Zuid-Ko­rea. De ho­ge uit­stoot maakt de ou­de Ko­le­os van­af 2010 on­ver­koop­baar, re­den waar­om Re­nault Ne­der­land hem uit het as­sor­ti­ment haalt. Me­de­lij­den hoef je niet te heb­ben, want in 2013 brengt het Fran­se merk de Cap­tur op de markt en dat wordt een da­ve­rend ver­koop­suc­ces. Hier­over lees je meer in de rij-im­pres­sie van de ge­fa­ce­lif­te Cap­tur el­ders in de­ze uit­ga­ve. BREED EN NORS Het suv-aan­bod van Re­nault luidt nu: Cap­tur, Kad­jar en Ko­le­os. De Ko­le­os is dus de groot­ste van het stel. Hij is ont­wik­keld met de ge­dach­te dat hij in meer dan tach­tig lan­den op vijf con­ti­nen­ten ver­kocht gaat wor­den. Hier­door ligt er een ge­vaar op de loer: met zo­veel in­vloe­den en voor­keu­ren, zal de Ko­le­os niet naar ie­ders smaak zijn. Zo heb­ben wij van te­vo­ren on­ze twij­fels over de au­to­ma­ti­sche trap­lo­ze trans­mis­sie. De au­to­k­opers in Azië zijn op hun beurt juist dol op de cvt. Wij val­len wel als een blok voor het de­sign. Net als bij de Ta­lis­man is de mar­kant vorm­ge­ge­ven led-dag­rij­ver­lich­ting op de ui­ter­ste hoe­ken van de ver­ti­ca­le neus ge­plaatst, zo­dat de Ko­le­os breed en nors oogt. Een fraaie ho­ri­zon­ta­le chroom­strip ver­siert het pa­neel tus­sen de kop­lam­pu­nits en de voor­por­tie­ren. De ach­ter­lich­ten vor­men net als bij de Ta­lis­man een hoe­kig rood lees­bril­le­tje. Als ge­heel ziet de Ko­le­os er­uit als een ro­buus­te au­to, een ge­stal­te die on­ge­twij­feld in elk land tot zijn recht komt. Eu­ro­pa is niet het eer­ste con­ti­nent waar­aan we den­ken als we in­stap­pen. Het in­te­ri­eur oogt nu een­maal niet bij­zon­der fraai voor een au­to van ruim 40.000 eu­ro of ruim 50.000 eu­ro, af­han­ke­lijk van de uit­voe­ring. Het dash­board be­vat wel­is­waar het staan­de tou­chs­creen dat we ken­nen uit an­de­re gro­te Re­nault-mo­del­len, maar de sier­strips op het dash­board en de deur­pa­ne­len ko­men uit de kna­ken­bak. In de prijs­lijst om­schrijft Re­nault Ne­der­land de­ze brui­ne stro­ken met hout­mo­tief ver­stan­dig ge­noeg als ‘bruin’ en niet als ‘hout’. De luxe Ini­ti­a­le Pa­ris-uit­voe­ring

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.