Vol­vo XC60 D5 AWD

Als de Ne­der­land­se au­to­k­o­per een mid­del­gro­te suv no­dig heeft, laat hij de Au­di Q5, de BMW X3 en de Mer­ce­des GLC in de mees­te ge­val­len staan en kiest hij voor een Vol­vo XC60. Na ne­gen suc­ces­vol­le ja­ren krijgt de Zweed­se on­rust­sto­ker ein­de­lijk een op­vol­ger.

Auto Review - - IN HOUD -

We be­gin­nen met nieuws waar de Ne­der­land­se au­to­k­o­per niet blij van wordt: de nieu­we XC60 is fors duur­der dan de ou­de. Het ver­schil bij de D5 AWD be­draagt bij­na 6000 eu­ro. Bo­ven­dien valt voor za­ke­lij­ke rij­ders niet het bij­tel­lings­voor­deel te sco­ren dat de XC90 zo po­pu­lair maak­te. Toen hij in 2014 op de markt kwam, be­taal­den zij slechts 7 pro­cent bij­tel­ling voor de XC90 T8 Plug-in Hy­brid. Van de XC60 ver­schijnt ook zo’n plug-in hy­bri­de, maar de za­ke­lij­ke mats­ja­ren zijn voor­bij en el­ke XC60 valt in de bij­tel­lings­ca­te­go­rie van 22 pro­cent. Dat is geen ramp voor Vol­vo Ne­der­land, want 3 van de 4 klan­ten ko­pen de XC60 toch pri­vé. En dank­zij de la­ge CO2-uit­stoot van de T8 Plug-in Hy­brid krij­gen zij tot en met 2020 nog 50 pro­cent kor­ting op de we­gen­be­las­ting. Dat geeft de Ne­der­lands staats­bur­ger weer moed.

TOEKOMSTVISIE

Vol­vo kijkt naar de toe­komst. Er wordt hard ge­werkt aan het in­druk­wek­ken­de stre­ven om in 2020 nie­mand zwaar­ge­wond (of er­ger) te la­ten ra­ken in een nieu­we Vol­vo. Daar­voor ge­bruikt de fa­bri­kant ge­ge­vens van on­ge­val­len in het thuis­land. De ver­ze­ke­raar die in Zwe­den al­le nieu­we Vol­vo’s dekt, trekt aan de bel als er een on­ge­luk is. Een team van Vol­vo-tech­ni­ci in­ven­ta­ri­seert wat er ge­beurt is, hoe het mis­ging en wat er ver­be­terd kan wor­den aan toe­kom­sti­ge mo­del­len. Dit heeft er­toe ge­leid dat el­ke XC60 is uit­ge­rust met een nieu­we stuur­as­sis­tent die helpt ob­sta­kels en te­ge­moet­ko­mend ver­keer te ont­wij­ken om zo een aan­rij­ding te voor­ko­men. De XC60 kan te­gen meer­prijs ook deels au­to­noom rij­den (Pi­lot As­sist: 1640 eu­ro). Op de snel­weg kie­zen we een rij­baan uit en la­ten de XC60 zelf gas ge­ven, rem­men en stu­ren. Dit doet hij keu­rig bin­nen de lij­nen, zelfs in glooi­en­de boch­ten, op voor­waar­de dat je een hand (los­jes) aan het stuur houdt. Laat je voor een paar tel­len het stuur los, dan hoor je een piep­je en zie je een mel­ding in beeld. Blijf je on­ver­stoord met bei­de han­den naar voor­bij­gan­gers zwaai­en, dan wordt de Pi­lot As­sist uit­ge­scha­keld. Gro­ten­deels au­to­noom rij­den met een hand aan het stuur voelt trou­wens best na­tuur­lijk aan: je voelt het stuur be­we­gen, maar dat is pri­ma. Aan­ge­zien de au­to niet zelf van rij­baan wis­selt, hoef je ook min­der be­zig te zijn met de rij­ba­nen links en rechts van je en dat is rust­ge­vend.

MEER RON­DE VOR­MEN

De nieu­we XC60 lijkt op de XC90, maar heeft toch zijn ei­gen smoel en uit­stra­ling. De XC90 heeft als ba­sis­vorm een zee­con­tai­ner met af­ge­ron­de hoe­ken, die de Vol­vo-ont­wer­pers ver­vol­gens in de vorm van een prach­ti­ge, sta­ti­ge suv heb­ben ge­ha­merd. De XC60 be­vat meer ron­de vor­men, hij oogt le­ni­ger en spor­tie­ver. Hier­door vin­den we de XC60 span­nen­der om te zien dan zijn gro­te broer. Op de­tail­ni­veau zijn ook ver­schil­len aan te wij­zen. Zo loopt de T-vor­mi­ge led­lamp in de kop­lam­pen tot aan de gril­le en de recht­op­staan­de licht­units aan de ach­ter­kant ma­ken net als bij de V70 een har­de, ho­ri­zon­ta­le knik op de ach­ter­klep. De nieu­we XC60 is bij­na 5 cen­ti­me­ter lan­ger en ruim 5 cen­ti­me­ter la­ger dan het hui­di­ge mo­del – dat draagt ook bij aan de spor­tie­ve look. De voor- en ach­ter­as zijn 2,87 me­ter van el­kaar ver­wij­derd – 9 cen­ti­me­ter ver­der dan eerst. Hier­door heb je veel been­ruim­te op de ach­ter­bank. Pas­sa­giers kun­nen bo­ven­dien hun voe­ten diep weg­ste­ken on­der de voor­stoe­len en lan­ge men­sen er­va­ren in de XC60 hoe het is om met kor­te be­nen op een ach­ter­bank te zit­ten. Het op­ti­o­ne­le gla­zen schuif­dak zorgt voor licht en uit­zicht, en is niet be­lem­me­rend voor de hoof­druim­te op de voor­stoe­len of de ach­ter­bank. Voor­in vin­den we de ver­trouw­de en o zo ge­waar­deer­de com­bi­na­tie van een­voud en luxe waar de nieu­we Vol­vo-mdel­len be­kend om staan. Het gro­te tou­chs­creen trekt de aan­dacht en het twee­kleu­ri­ge dash­board wordt ver­sierd door een me­ta­len strip die on­der­langs het scherm en bo­ven­langs het dash­board­kast­je kron­kelt. In de strip zit een klei­ne Zweed­se vlag ver­stopt. Op de nieuw

De con­tour­stoe­len on­der­steu­nen je li­chaam op een luch­ti­ge ma­nier: als­of je op een bed­je van sla zit.

ont­wor­pen con­tour­stoe­len heb­ben lan­ge men­sen het we­der­om ge­trof­fen, want ze be­schik­ken over een zit­ting die je ver kunt uit­schui­ven. De con­tour­stoe­len on­der­steu­nen je li­chaam op een pret­ti­ge, haast luch­ti­ge ma­nier: het voelt als­of je op een bed­je van sla zit, in plaats van op een ge­hakt­bal van een ze­tel. Bo­ven­dien heb je zo veel be­we­gings­vrij­heid dat de ca­bi­ne lek­ker luch­tig aan­voelt – heel zen.

AF­ZIEN BE­STAAT NIET

Vol­vo mag dan een uit­ge­spro­ken vi­sie heb­ben op het ge­bied van vei­lig­heid, aan com­fort wordt ook veel aan­dacht be­steed. De test­au­to is voor­zien van de op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring en na on­ze ken­nis­ma­king we­ten we het ze­ker: af­zien be­staat niet in de nieu­we XC60. Voor 2060 eu­ro wor­den klei­ne on­ef­fen­he­den zo­als put­dek­sels en dwars­ri­chels moei­te­loos glad­ge­stre­ken en gro­te drem­pels com­for­ta­bel dei­nend ge­ïn­cas­seerd. On­danks zul­ke ge­rief­lij­ke rij­ei­gen­schap­pen stuurt de XC60 be­hoor­lijk di­rect en pre­cies. Ge­hol­pen door de grip van de vier­wiel­aan­drij­ving kun je spor­tie­ver rij­den dan bij het com­for­ta­be­le ka­rak­ter van de au­to past. De acht­traps au­to­maat re­a­geert soms nog­al traag op plot­se­lin­ge gas­be­ve­len. Dat vloekt met Vol­vo’s vi­sie op vei­lig­heid, want een rap­pe tus­sen­sprint kan le­vens red­den in pe­ni­be­le si­tu­a­ties. Hoe dan ook, als je ge­woon van nul naar hon­derd wilt sprin­ten is er niets aan de hand. Dan zijn de bak en de mo­tor pri­ma bij de les en klaart de D5 dit klus­je in 7,2 se­con­den. Met 235 pk ver­mo­gen en 480 new­ton­me­ter kop­pel heeft hij aan kracht echt geen ge­brek. De mo­tor is ook mooi stil. Wat be­treft mo­to­ren zet Vol­vo de trend van al­leen maar vier­ci­lin­ders door. Zelfs de 320 pk ster­ke T6 heeft een 2,0-li­ter vier­ci­lin­der. Zijn ver­koop­kan­sen schat­ten we niet hoog in, want de plug-in T8 is min­stens zo krach­tig en dank­zij de la­ge­re CO2-uit­stoot (en dus la­ge­re bpm) ook goed­ko­per.

PRIJSVERGELIJKEN

Ne­der­land is en blijft een Vol­vo-land. De col­lec­tie­ve lief­de voor het Zweed­se au­to­merk geeft de XC60 een streep­je voor ten op­zich­te van zijn gro­te con­cur­rent: de Ja­gu­ar F-Pa­ce. Bei­de suv’s zijn met hun ei­gen­wij­ze de­sign en aan­ge­na­me rij­ei­gen­schap­pen in­te­res­san­te al­ter­na­tie­ven voor de iet­wat saaie Duit­se te­gen­han­gers. De prijs van de XC60 helpt hier he­laas niet bij, want de hui­di­ge ba­sis­die­sel (D4) met 190 pk en AWD is nog maar 990 eu­ro ver­wij­derd van de even krach­ti­ge Au­di Q5 2.0 TDI quat­tro. Dat is ri­si­co­vol, want Ne­der­lan­ders hou­den niet al­leen van Vol­vo, maar ook van prij­zen ver­ge­lij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.