Abarth 124 Spi­der

Met de Abarth-schor­pi­oen op de neus la­ten de Fi­at 500 en 124 Spi­der dui­de­lijk van zich ho­ren. We vou­wen het dak open en trek­ken in de­ze (bij­na) 170 pk ster­ke bom­me­tjes er­op­uit.

Auto Review - - IN HOUD - Tekst: Jo­han­nes Rieg­sin­ger, Igor Stuif­zand · Foto’s: Wim Woe­ber

Als geen an­der ver­stond Car­lo Abarth het re­cept ‘klei­ne au­to, groot ver­mo­gen’. Met be­perk­te in­gre­pen in de tech­niek, maak­te hij van el­ke Fi­at 500 of 600 een reu­zen­do­der. Ook al liet Fi­at de spor­tie­ve Abarth-mo­del­len in de ja­ren ze­ven­tig een lang­za­me dood ster­ven, het al­ou­de re­cept heeft nog he­le­maal niets aan kracht in­ge­boet. Ge­luk­kig kwa­men de Ita­li­a­nen daar zelf ook ach­ter, en blie­zen ze de le­gen­da­ri­sche naam Abarth nieuw le­ven in. Op ba­sis van en­ke­le stan­daard Fi­at-mo­del­len, heb­ben ze en­ke­le zeer ver­ma­ke­lij­ke stuur­ma­chi­nes we­ten te ont­wik­ke­len.

OP JE BUIK

Met een ver­mo­gen tus­sen de 145 en 190 pk dient de po­pu­lai­re Fi­at 500 als uit­gangs­punt voor vier snel­le Abarth-va­ri­an­ten. Met uit­zon­de­ring van de ex­tre­me 695 Bi­pos­to zijn al­le ver­sies met een groot can­vas vouw­dak te be­stel­len. Het aan­bod van het Ita­li­aan­se sport­merk werd en­ke­le maan­den ge­le­den bo­ven­dien uit­ge­breid met een snel­le ver­sie van de in sa­men­wer­king met Maz­da ont­wik­kel­de Fi­at 124 Spi­der. We ken­nen de road­ster uit Ja­pan van zijn mes­scher­pe weg­ge­drag, maar voor de bes­te pres­ta­ties moet je met de at­mos­fe­ri­sche Sky­Ac­tiv-mo­tor wel de hoog­ste toe­ren­re­gi­o­nen op­zoe­ken. In de 124 Spi­der ligt een tur­bom­o­tor, die bij la­ge toe­ren­tal­len veel be­ter bij de les is dan de Maz­da-mo­tor. Daar­door kun je lek­ker scha­kel­lui toe­ren met de Fi­at, als je even geen be­hoef­te hebt aan ul­tie­me bocht­snel­he­den en mis­se­lijk­ma­ken­de G-krach­ten. Maar rus­tig toe­ren in een Abarth kun je rus­tig op je buik schrij­ven. Los van de ui­ter­lij­ke ge­lij­ke­nis­sen, laat de 124 Spi­der in sport­te­nue zich nau­we­lijks meer ver­ge­lij­ken met de stan­daard Fi­at. Net als de his­to­ri­sche Abarths maakt hij een hoop bom­ba­rie met tal van op­val­len­de de­tails. Met al­leen een stic­ker­tje, een ver­laagd on­der­stel en een set­je gro­ter licht­me­taal maak je van een Fi­at nog geen Abarth. De 124 Spi­der ver­loo­chent zijn af­komst dan ook niet. Van de brul die de 1,4-li­ter tur­bom­o­tor bij het star­ten uit de twee dub­be­le uit­laat­pij­pen slaakt, gaan de nek­ha­ren met­een in de hou­ding staan. Leg ver­vol­gens de eer­ste ver­snel­ling in, laat de kop­pe­ling op­ko­men, voel hoe de tur­bo­druk wordt op­ge­bouwd en in­eens schiet de om­ge­ving aan je voor­bij.

GEEN BLAD VOOR DE MOND

Met kor­te pols­be­we­gin­gen wis­sel je met de dik­ke pook van ver­snel­ling. En in elk ver­zet word je ge­trak­teerd op een vloed­golf aan kop­pel. Daar kun je in elk ty­pe bocht voor­tref­fe­lijk ge­bruik van ma­ken. Dank­zij het me­cha­ni­sche sper­dif­fe­ren­ti­eel gaat de

IN HET SPORT-PRO­GRAM­MA STAAT DE ELEK­TRO­NI­CA EEN LOSBANDIGE RIJ­STIJL OOGLUIKEND TOE.

ALS­OF JE EEN RUGZAK DRAAGT WAAR­IN EEN HONDSDOLLE HYENA ZIT.

kop­pel­af­gif­te bo­ven­dien niet in rook op, wan­neer de aan­ge­dre­ven ach­ter­wie­len hun trac­tie drei­gen te ver­lie­zen. Wan­neer je het Sport-pro­gram­ma in­scha­kelt, staat de elek­tro­ni­ca een losbandige rij­stijl oogluikend toe. Je kunt laat rem­men, vroeg de bocht uit­ac­ce­le­re­ren en daar­bij de ach­ter­kant van de au­to een stuk­je la­ten uit­waai­e­ren. Met de vlin­der­klep­pen wa­gen­wijd ge­o­pend, neemt ook het uit­laat­sys­teem geen en­kel blad meer voor de mond. Wat er uit de twee dub­be­le uit­laat­pij­pen soms de we­reld in wordt ge­sme­ten, zou de Bond te­gen vloe­ken tot acu­te wan­hoop drij­ven. Van­zelf­spre­kend wor­den de pres­ta­ties en de ver­ba­le as­pi­ra­ties van de Abarth 124 Spi­der ex­tra kracht bij­ge­zet door het ste­vi­ge on­der­stel en het pre­ci­sie-in­stru­ment dat de be­stu­ring is. En zo­als het een door Abarth op­ge­tuig­de ver­sie van een Fi­at be­taamt, is de prijs van de au­to – ge­zien het ge­bo­de­ne – al­les­zins ac­cep­ta­bel te noe­men. Met een hand­ge­scha­kel­de ver­snel­lings­bak kost de road­ster 47.595 eu­ro, wat een meer­prijs is van 9120 eu­ro ten op­zich­te van de Fi­at 124 Spi­der in Lus­so-uit­voe­ring. Goed, daar­mee is de­ze Abarth na­tuur­lijk niet voor ie­der­een weg­ge­legd, maar veel be­reik­baar­der dan dit wordt een spor­tie­ve klas­sie­ker-in­wor­ding niet.

SCHE­VE SCHAATS

Al­hoe­wel: de Abarth 595C Tu­ris­mo staat voor 32.495 eu­ro in de prijs­lijst. Met zijn ver­mo­gen van 165 pk wurmt de Tu­ris­mo zich pre­cies tus­sen het ba­sis­mo­del met 145 pk en de Com­pe­ti­zi­o­ne die 180 pk op de voor­wie­len los­laat. Hoe­wel het stof­fen dak van de C-ver­sie nog geen vol­waar­di­ge ca­bri­o­let van de 595 maakt, geeft het in op­ge­vou­wen toe­stand toch een ver­ras­send ‘open’ in­druk. Juist door­dat de dakspan­ten over­eind blij­ven staan wan­neer het vouw­dak is ge­o­pend, zit je heer­lijk uit de wind. Dat maakt van de 595C bij uit­stek een vier­sei­zoe­nen­ca­brio. Toch lig­gen zijn wa­re kwa­li­tei­ten op een heel an­der vlak. Kom op: dit is wél een Abarth. Je hoeft maar de mo­tor te star­ten om een idee te krij­gen wel­ke kant het op­gaat. In­der­daad: de kant van snel­heid, rij­ple­zier en een lek­ke­re sound. Na­tuur­lijk delft hij in een recht­streeks du­el met de 124 Spi­der het on­der­spit: op ver­mo­gens­ge­bied is de 595C Tu­ris­mo al in het na­deel, bo­ven­dien heeft hij een vijf­bak met lan­ge over­bren­gin­gen. Daar­naast ligt het zwaar­te­punt van de au­to dui­de­lijk ho­ger en re­a­geert hij door zijn kor­te wiel­ba­sis en de klei­ne­re spoor­breed­te veel ner­veu­zer op koers­wij­zi­gin­gen. Wat even­min bij­draagt aan de pu­re pres­ta­ties, is zijn voor­wiel­aan­drij­ving. Ze­ker wan­neer je in een bocht iets te diep het gas in­trapt, rijdt de 595C al­gauw een sche­ve schaats. Maar het trac­tie­ver­lies geeft de au­to ook een ra­fe­lig rand­je, en voert de span­ning op een boch­ti­ge weg hoog op – als­of je een rugzak draagt waar­in een hondsdolle hyena zit. Dan be­leef je de groot­ste lol met de 595C Tu­ris­mo. Car­lo Abarth zou er on­ge­twij­feld zijn goed­keu­ring aan heb­ben ge­ge­ven.

Re­tro- ele­men­ten in een mo­dern jas­je: ron­de led- dag­rij­ver­lich­ting, klas­sie­ke ro­de oor­logs­stre­pen en een mat­zwar­te mo­tor­kap.

De Abarth 124 Spi­der draagt een me­ta­len in­sig­ne met zijn unie­ke pro­duc­tie­num­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.