VEEL VAN HET­ZELF­DE

Auto Review - - NIEUWS -

Soms wor­den we een beet­je moe van Volks­wa­gen. Na­tuur­lijk is het knap dat de be­lang­rijk­ste mo­del­len, de Golf en de Po­lo, vrij ge­mak­ke­lijk tot hun oer-ver­sies uit de ja­ren ze­ven­tig zijn te her­lei­den. Maar we ho­pen ook wel eens op iets geks. Die hoop is ook bij de zes­de ge­ne­ra­tie van de Po­lo ver­geefs. Het is ge­woon weer een gro­te­re ver­sie van zijn voor­gan­ger, en een klei­ne ko­pie van de Golf. Na de­ze sub­jec­tie­ve in­druk­ken nu wat ob­jec­tie­ve fei­ten. De Po­lo door­breekt de ma­gi­sche grens van 4 me­ter: door­dat hij 8 cm groei­de, is hij nu 4,05 me­ter lang. De kof­fer­ruim­te groei­de zelfs met 25 pro­cent van 280 tot 351 li­ter. Ook de wiel­ba­sis nam toe, met liefst 9 cen­ti­me­ter. Daar­door is de wiel­ba­sis van de Po­lo 5 cm lan­ger dan die van de Golf IV uit 1997. De Po­lo is er al­leen nog met vijf por­tie­ren, de drie­deurs is ver­ban­nen naar de eeu­wi­ge jacht­vel­den. Wél komt er een cros­sover op ba­sis van de Po­lo en keert ook de GTI te­rug. Zijn 2,0-li­ter TSI-mo­tor is goed voor 200 pk, ter­wijl de ou­de 1.8 TSI niet ver­der kwam dan 192 pk. De min­der spor­tie­ve ko­per heeft keu­ze uit drie- en vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­to­ren die in ver­mo­gens va­ri­ë­ren van 65 tot 150 pk. De TDI-die­sel­mo­tor – aan­van­ke­lijk de eni­ge in de prijs­lijst – is goed voor 90 pk. Voor het eerst is de Po­lo ook op aard­gas le­ver­baar. Na­tuur­lijk zit de nieu­we Po­lo weer vol in­no­va­ties. Front As­sist met nood­rem­func­tie in de stad en voet­gan­gers­her­ken­ning is stan­daard op el­ke Po­lo. Nieu­we op­ties zijn een spoor­as­sis­tent met do­de­hoek­her­ken­ning, een waar­schu­wing voor ach­ter­op­ko­mend ver­keer en een se­mi-au­to­ma­ti­sche in­par­keer­func­tie. Via Mir­rorLink, Ap­ple CarPlay en An­droid Au­to kun je je Po­lo ver­bin­den met je te­le­foon. De prij­zen be­gin­nen bij 15.550 eu­ro en eind ok­to­ber kun­nen we de Po­lo in de show­room be­won­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.