GEREKT EN GESTREKT

Auto Review - - NIEUWS -

De plom­pe BMW 5-se­rie GT vin­den wij niet be­paald moe­ders mooi­ste. Blijk­baar was BMW het stie­kem wel met ons eens, want de op­vol­ger ziet er veel ge­strek­ter en at­le­ti­scher uit. Als­of een Oost-Eu­ro­pe­se ko­gel­stoot­ster is ver­an­derd in Dap­hne Schip­pers. Dat is geen ge­zichts­be­drog, want als we de cij­fers er­bij pak­ken, blijkt de au­to 87 mm lan­ger en 20 mm la­ger dan zijn min­der wel­ge­scha­pen voor­gan­ger. Bo­ven­dien is-ie maar liefst 150 kg af­ge­val­len. De ge­mid­del­de Obe­se- deel­ne­mer zou er ja­loers van wor­den. De af­slank­kuur is goed voor de pres­ta­ties. BMW claimt dat de hon­derd­sprint ge­mid­deld 0,7 se­con­den eer­der ach­ter de rug is dan voor­heen en dat het brand­stof­ver­bruik en de CO2-uit­stoot fors zijn af­ge­no­men. Dat al­les vorm­de voor BMW meer dan ge­noeg aan­lei­ding om ook de ty­pe­aan­dui­ding aan te pas­sen, want het nieu­we mo­del gaat als 6-se­rie GT door het le­ven. Best lo­gisch, als je weet dat er on­der­huids niet al­leen tech­niek van de 5-se­rie schuil­gaat, maar ook van de 7-se­rie. Hoe­wel de nieu­we 6-se­rie GT dus ran­ker oogt, is de ba­ga­ge­ruim­te met 110 li­ter ge­groeid tot een zeer res­pec­ta­be­le 664 li­ter. Dank­zij de la­ge­re tild­rem­pel is bo­ven­dien het laad­ge­mak ver­be­terd. Over het com­fort van de 6-se­rie GT zul je waar­schijn­lijk nie­mand ho­ren kla­gen, want de au­to staat stan­daard op adap­tie­ve lucht­ve­ring. Bo­ven de 120 km/h zakt de GT vol­au­to­ma­tisch een stuk­je dich­ter naar het as­falt, voor een be­ter con­tact met de weg. Des­ge­wenst kun je zelf ook met de rij­hoog­te spe­len. Om te be­gin­nen wordt de 6-se­rie Gran Tu­ris­mo met één vier­ci­lin­der en twee zes­ci­lin­ders le­ver­baar, al­le­maal ge­com­bi­neerd met de acht­traps Step­tro­nic-au­to­maat. De 630i is het in­stap­mo­del en heeft een 2,0-li­ter vier­ci­lin­der met 258 pk en 400 Nm aan boord. In de 640i be­schik je over een 340 pk en 450 Nm ster­ke 3,0-li­ter zes­ci­lin­der. Voor­lo­pig is de 630d de eni­ge die­sel. De­ze zes­ci­lin­der delft qua ver­mo­gen (265 pk) het on­der­spit te­gen zijn ben­zi­ne­broer, maar gaat daar met zijn kop­pel (620 Nm) ruim­schoots over­heen. Bei­de zes­ci­lin­ders zijn ook met vier­wiel­aan­drij­ving le­ver­baar. De nieu­we 6 GT be­leeft zijn pu­blieks­de­buut op de IAA van Frank­furt in sep­tem­ber. Twee maan­den la­ter is-ie bij de de­a­ler te be­won­de­ren. Prij­zen be­gin­nen bij 72.741 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.