BEKORING

Auto Review - - NIEUWS -

Wij ken­nen Ame­ri­ka­nen als lief­heb­bers van au­to’s met gro­te, veel­ver­mo­gen­de mo­to­ren en ook als een vrij ge­lo­vig volk. Die twee za­ken gaan blijk­baar niet heel goed sa­men, want voor de naam­ge­ving van de al­ler­hef­tig­ste mo­del­len ne­men fa­bri­kan­ten vaak hun toe­vlucht tot as­so­ci­a­ties met hel en ver­doe­me­nis. Zo za­gen we eer­der dit jaar al de Dod­ge Chal­len­ger De­mon voor­bij­ko­men. De non-plus-ul­tra Jeep Che­ro­kee krijgt wel­is­waar de on­schul­di­ge toe­voe­ging Track Hawk ach­ter zijn naam, hij is wel voor­zien van de 707 pk en 875 Nm ster­ke 6,2-li­ter V8 uit de Dod­ge Char­ger Hell­cat. Zou het iets te ma­ken heb­ben met de ver­lei­din­gen waar­aan de­ze au­to’s zelfs de braaf­ste bur­ger bloot­stel­len? Po­wer van een der­ge­lijk hels ka­li­ber ver­leent zelfs een bij­na 2,5 ton we­gen­de suv sport­pres­ta­ties. Met een hon­der­sprint in 3,5 se­con­den houd je de mees­te Por­s­ches en de dikste BMW’s wel bij en met zijn top­snel­heid van 288 km/h ver­bant hij de mees­te cor­rect be­grens­de Duit­sers naar de rech­ter­rij­strook op de ‘Ober­hau­sen Straight’. Jeep heeft de acht­traps­au­to­maat flink moe­ten aan­pas­sen om met het ge­ste­gen ver­mo­gen om te gaan, bo­ven­dien is de ach­ter­as voor­zien van een elek­tro­nisch ge­re­geld sper­dif­fe­ren­ti­eel. Om kop-staart­bot­sin­gen met plot­se­ling naar links uit­wij­ken­de Ne­der­lan­ders-met-ca­ra­van te voor­ko­men, is de snel­ste Jeep ooit voor­zien van een ex­tra krach­tig rem­sys­teem van de fir­ma Brem­bo. Ui­ter­lijk is de Grand Che­ro­kee Track­hawk las­tig te on­der­schei­den van de SRT. Meest op­val­lend zijn de ex­tra koe­l­o­pe­nin­gen in de neus en de ras­ech­te Jeeps­pot­ters zien waar­schijn­lijk ook nog iets uit­ge­klop­te wiel­kas­ten en vier stoe­re uit­la­ten. De au­to staat eind dit jaar bij de de­a­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.