Knech­ten­rol

De Sko­da Rapid Spa­ce­back is als de wiel­ren­ner die ge­doemd is tot een rol als knecht. Hij is er wel, maar valt niet op tus­sen de ster­ren met de ge­le trui­en en bol­le­tjes. Een nieu­we drie­ci­lin­der tur­bom­o­tor en een fa­ce­lift bren­gen hem weer even voor het voet

Auto Review - - NIEUWS - Tekst: Hol­ger Ip­pen, Jaap Pe­ters

Tus­sen de ster­ren van de Tour de Fran­ce ploe­te­ren ook heel veel on­op­val­len­de ren­ners. Ze doen het vui­le werk voor de kop­man­nen en schik­ken zich in hun bij­rol. De Sko­da Rapid is goed met de­ze ploe­te­raars te ver­ge­lij­ken. Hij valt nau­we­lijks op tus­sen de be­ken­de­re na­men uit de Skoda­prijs­lijst. De Oc­ta­via is een best­sel­ler en ook de Fa­bia scoort heel be­hoor­lijk. Van de gloed­nieu­we suv Ko­di­aq rij­den de eer­ste exem­pla­ren in­mid­dels rond en vo­ri­ge maand ging het doek van een com­pac­te suv, de Ka­roq. Over de Rapid hoor je nau­we­lijks ie­mand. De vier­deurs ver­sie is in Ne­der­land al niet meer le­ver­baar (in Bel­gië wel), maar de vijf­deurs Spa­ce­back weet af en toe wel ko­pers te ver­lei­den. Vo­rig jaar ko­zen iets meer dan 1000 Ne­der­lan­ders er een, dit jaar trok hij tot nu toe 481 be­lang­stel­len­den. Dank­zij een fa­ce­lift eist de Rapid Spa­ce­back weer eni­ge aan­dacht op. DAG­RIJ­VER­LICH­TING Wie al een Rapid heeft, hoeft niet bang te zijn dat zijn au­to er in­eens ver­ou­derd uit­ziet. De ver­an­de­rin­gen zijn de­cent. De ui­ter­lij­ke wij­zi­gin­gen val­len met na­me on­der aan de bum­per op. De mist­lam­pen zijn nieuw en wor­den door een ver­chroom­de sier­lijst (van­af de Sty­le-uit­voe­ring) met el­kaar ver­bon­den. De Rapid is nu ook te be­stel­len met bi-xe­n­on­ver­lich­ting en led-dag­rij­ver­lich­ting. De komst van de drie­ci­lin­der TSI-mo­tor, die we al uit tal­rij­ke an­de­re mo­del­len van de Volks­wa­gen Group ken­nen, is het meest op­val­len­de nieuws. De 1,2-li­ter vier­ci­lin­der ruimt daar­door het veld. De nieu­we tur­bom­o­tor is er in twee ver­sies: de in­stap­per le­vert 95 pk, wat 5 pk meer is dan de ou­de vier­ci­lin­der. Wat be­treft het kop­pel en de top­snel­heid ver­an­der­de er niets. Er is ook een ver­sie met 110 pk en die is be­dui­dend krach­ti­ger. De ba­sis­va­ri­ant kan wor­den ge­le­verd met een hand­ge­scha­kel­de vijf­bak of een ze­ven­traps DSG-trans­mis­sie, ter­wijl de ver­sie met 110 pk ge­kop­peld is aan een zes­bak die je met de hand moet be­die­nen. Dat is ove­ri­gens geen straf, want de bak scha­kelt pri­ma. TRILLEN De 110 pk ster­ke TSI-mo­tor heeft to­taal geen moei­te met het voer­tuig­ge­wicht van 1,2 ton. Als je het gas­pe­daal in­trapt, re­a­geert hij gre­tig en blijft hij ook bij ho­ge toe­ren­tal­len scherp. Toch kon Sko­da de ty­pi­sche ken­mer­ken van een drie­ci­lin­der niet ver­hul­len. De mo­tor maakt een rauw ge­luid en je voelt

lich­te tril­lin­gen in het stuur. Daar staan veel voor­de­len te­gen­over: de rem­men zijn krach­tig, de be­stu­ring is di­rect en zo­wel voor de pas­sa­giers als de ba­ga­ge biedt de Rapid Spa­ce­back een he­le­boel ruim­te. Het nieu­we na­vi­ga­tie­sys­teem met 6,5-inch dis­play laat zich ge­mak­ke­lijk be­die­nen en kan via SmartLink aan je smartpho­ne wor­den ge­kop­peld. Bo­ven­dien heeft de au­to een wi­fi-hot­s­pot, zo­dat je al­tijd on­li­ne bent. Dat ziet er al­leen nog­al knul­lig uit: je moet een usb-stick in het mul­ti­me­dia­sys­teem plug­gen. Een sim­kaart was ele­gan­ter ge­weest.

Wie al een Rapid heeft, hoeft niet bang te zijn dat zijn au­to er in­eens ver­ou­derd uit­ziet.

De gro­te, bre­de kof­fer­klep biedt toe­gang tot een gro­te ba­ga­ge­ruim­te. Al­tijd on­li­ne in de nieu­we Spa­ce­back, maar wel met een usb­stick in plaats van een ele­gan­te sim­kaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.