Zeld­zaam com­for­ta­bel

Com­for­ta­be­le au­to’s zijn eer­der uit­zon­de­ring dan re­gel. In ons land, met al z’n hard ge­veer­de mid­den­klas­sers, is de Jeep Che­ro­kee dus ko­ning. Als we dan een trip­je gaan ma­ken, doen we dat graag in de dikste ver­sie van de­ze Ame­ri­kaan.

Auto Review - - NIEUWS -

Even een week­end­je op en neer naar Pa­rijs met drie pas­sa­giers en ba­ga­ge: we de­den het on­langs voor een nieuw ma­ga­zi­ne dat de­ze zo­mer in de win­kels ver­schijnt. Het is een groot pro­ject en dan draagt ie­der­een zijn steen­tje bij. De ac­teurs van GTST staan cen­traal in het nieu­we ma­ga­zi­ne. Gui­do Spek, die al ve­le ja­ren in de soap speelt, sluit zich met zijn band een week­end in een ap­par­te­ment op om een jazz­num­mer te schrij­ven, en ons werd ge­vraagd voor pas­send ver­voer te zor­gen. We kwa­men uit bij de Jeep Che­ro­kee, die ons drie jaar ge­le­den aan­ge­naam ver­ras­te met een com­for­ta­be­le weg­lig­ging. Al­leen wis­ten we toen nog niet dat er ook een con­tra­bas in moest pas­sen ...

PROP­PEN

Na­tuur­lijk, de Che­ro­kee is groot en ruim, maar een con­tra­bas is geen Stra­di­va­ri­us. Het ap­pa­raat is bre­der dan een ge­mid­del­de man, steekt bo­ven zijn kruin uit en geeft bo­ven­dien niet mee. Het is dus even puz­ze­len om de bas sa­men met een gi­taar en ba­ga­ge voor vier per­so­nen aan boord te krij­gen, maar het lukt. Wan­neer we een­maal goed zit­ten, start de reis van­uit het cen­trum van Am­ster­dam naar hart­je Tekst en foto’s: Ar­jan Krop­man Pa­rijs. Ruim 500 ki­lo­me­ter over Ne­der­lands, Bel­gisch en Frans as­falt: de Che­ro­kee is ge­maakt voor der­ge­lij­ke klus­sen. Zijn op­han­ging is op­val­lend soft en maakt kor­te met­ten met de on­ef­fen­he­den in het weg­dek. In Ne­der­land en op de Fran­se tol­we­gen kom je die nau­we­lijks te­gen, maar de we­gen in Bel­gië kun­nen een ech­te uit­da­ging zijn voor een mo­dern (en hard) on­der­stel. De re­la­tief ho­ge ban­den van de Che­ro­kee wer­ken ove­ri­gens lek­ker mee door een fik­se hoe­veel­heid van de be­we­gings­vrij­heid voor hun re­ke­ning te ne­men. Het woord ‘ou­der­wets’ komt spon­taan bij ons op wan­neer we over het as­falt zoe­ven. Ou­der­wets com­for­ta­bel, zo wor­den he­laas niet veel au­to’s meer ge­maakt. Niet al­leen het on­der­stel is com­for­ta­bel. De gro­te 2,2-li­ter vier­ci­lin­der tur­bo­die­sel biedt 200 pk en 440 Nm kop­pel en is ge­kop­peld aan een ne­gen­traps au­to­maat. De com­bi­na­tie le­vert een zeer soe­pe­le ac­ce­le­ra­tie op. Voor­al wan­neer je met be­leid te werk gaat, is de ver­snel­ling zij­de­zacht en ben je toch nog vaak als eerst bij het stop­licht weg. De be­stu­ring is een aan­ge­na­me mix van Eu­ro­pees en Ame­ri­kaans, met ge­noeg ge­voel voor een der­ge­lij­ke au­to, maar ook pret­tig

licht. Al­les lijkt ge­richt op com­fort en dat be­valt ons wel. Maar dat had je waar­schijn­lijk al wel be­gre­pen.

NIGHT EA­G­LE

De spe­ci­a­le zwar­te Night Ea­g­le-ver­sie is voor­zien van al­le ge­mak­ken en heeft daar­naast een aan­tal unie­ke ac­ces­soi­res, zo­als de brons­kleu­ri­ge ac­cen­ten in het in­te­ri­eur. Van bui­ten valt voor­al de zwar­te kleur op: zelfs de lo­go’s en de gril­le zijn zwart. In com­bi­na­tie met het op­val­len­de ui­ter­lijk is de Che­ro­kee Night Ea­g­le moei­lijk te mis­sen. Ook in een me­tro­pool als Pa­rijs, waar de men­sen wel iets ge­wend zijn, kij­ken men­sen je na. Van bin­nen zijn de stoe­len elek­trisch ver­stel­baar, sluit je in een oog­wenk je te­le­foon op het au­dio­sys­teem aan (met of zon­der draad) en zit je pri­ma op de gro­te stoe­len. On­danks het for­maat laat de Che­ro­kee zich behendig door het ver­keer stu­ren. We hou­den ons aan een goe­de Ita­li­aan­se ge­woon­te in druk stads­ver­keer: kijk al­leen naar vo­ren en houd je niet be­zig met wat er ach­ter je ge­beurt. Als ie­der­een dat doet, komt het wel goed. De reis naar het sta­ti­ge ap­par­te­ment in de bin­nen­stad is in een vloek en een zucht voor­bij en de drie gas­ten wor­den net­jes voor de deur af­ge­zet. Nu be­gint het twee­de deel van het ver­haal, maar dat kun je le­zen in .

Com­fort wat de klok slaat, aan boord van de ex­tra luxe Che­ro­kee Night Ea­g­le.

De Che­ro­kee is een on-Ame­ri­kaans op­val­len­de ver­schij­ning.

Fij­ne au­to voor lan­ge af­stan­den, de Che­ro­kee, maar ook het zwa­re ter­rein zet hij zijn bes­te been­tje voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.