MAZ­DA MX-5

Auto Review - - NIEUWS -

Als open rij­den je heel leuk lijkt en je bo­ven­dien graag een bocht­je pakt, moet echt eens een proef­rit ma­ken in een Maz­da MX-5. De­ze twee­zits road­ster toont aan dat je voor puur rij­ple­zier echt geen 200 pk on­der je rech­ter­voet hoeft te heb­ben. Dank­zij de licht­voe­tig­heid en stuur­p­re­ci­sie van de­ze ach­ter­wiel­aan­drij­ver blijkt 110 pk ruim vol­doen­de om de boch­ten ra­zend­snel aan­een te rij­gen. Als je de gre­ti­ge vier­ci­lin­der maar een beet­je op toe­ren houdt. Hoe­wel we bij on­ze zoek­tocht de voor­keur ge­ven aan ori­gi­neel Ne­der­land­se au­to’s, dur­ven we de­ze ge­ïm­por­teer­de MX-5 wel aan. In de eer­ste plaats om­dat zo’n Maz­da door­gaans hart­stik­ke be­trouw­baar is, in de twee­de plaats om­dat dit exem­plaar al ze­ven jaar een ver­blijfs­sta­tus in ons land heeft. Hier­door is de ki­lo­me­ter­stand goed te ve­ri­fi­ë­ren. Waar je bij een MX-5 van de­ze ge­ne­ra­tie (NB) wel alert op moet zijn, is roest­vor­ming. Met na­me bij de dor­pels voor de ach­ter­wie­len en de draag­bal­ken van de mo­tor. Als je lan­ger bent dan twee me­ter, is de­ze rap­pe Jap geen aan­ra­der, ten­zij vlie­gen hap­pen je hob­by is. Houd er ook re­ke­ning mee dat de ba­ga­ge­ruim­te niet over­houdt. Met twee niet al te gro­te week­end­tas­sen zit je wel aan je max. Een reispart­ner die geen al te gro­te beau­ty­ca­se no­dig heeft, is dus een pre. Mocht je toch wat meer spul­len moe­ten mee­ne­men, dan biedt een ori­gi­neel ba­ga­ge­rek wel­licht uit­komst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.