Gro­te suv’s

Bij de nieu­we Land Rover Discovery ging het roer om: hij weegt veel min­der, kreeg be­te­re rij­ei­gen­schap­pen en werd rui­mer dan zijn ro­buus­te voor­gan­ger. Mis­schien dat zijn po­pu­la­ri­teit daar­door meer in de buurt komt van de zeer ge­lief­de Vol­vo XC90.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Jaap Pe­ters • Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Land Rover Discovery, Vol­vo XC90

Deze twee suv's be­ho­ren tot de groot­ste die in de prijs­lijst staan.

Het is 27 jaar ge­le­den dat de Land Rover Discovery op de markt ver­scheen. Sinds­dien heb­ben meer dan 1,2 mil­joen men­sen er een­tje ge­kocht. Zijn ster­ke punt was al­tijd dat hij ter­rein­vaar­dig­he­den com­bi­neer­de met heel veel prak­ti­sche han­dig­heid­jes. De der­de ge­ne­ra­tie zet die tra­di­tie voort, maar wel met een an­der de­sign. De ou­de Discovery straal­de met zijn hoe­ki­ge vor­men uit dat geen rots te steil voor hem was, de nieu­we oogt wat min­der ro­buust. De Vol­vo XC90 is al sinds hij in 2002 werd ge­ïn­tro­du­ceerd een populaire au­to, in Ne­der­land steekt hij de Discovery in ver­koop­aan­tal­len met ge­mak naar de kroon. Dit jaar ko­zen tot nu toe 413 Ne­der­lan­ders voor deze Vol­vo, te­gen 90 voor de Discovery. Is de Dis­co hier een beet­je on­der­schat? We ver­ge­lij­ken de 2.0 Sd4 met 240 pk ster­ke bi­tur­bo­die­sel­mo­tor met de Vol­vo XC90 D5 AWD, die even­eens twee tur­bo’s heeft en 235 pk le­vert.

IN-/EXTERIEUR De Land Rover is niet al­leen ruim, maar ook erg prak­tisch.

Met een leng­te van bij­na 5 me­ter en een breed­te van 2 me­ter be­ho­ren deze twee suv’s tot de groot­ste die in de prijs­lijst staan. Ruim­te heb je dan ook in over­vloed. Zo­wel voor- als ach­ter­in heb­ben ook lan­ge men­sen geen re­den om te kla­gen over ge­brek aan be­we­gings­vrij­heid. De kof­fer­ruim­te van de Land Rover is wel veel gro­ter. Je kunt er liefst 2500 li­ter in kwijt, ver­ge­le­ken daar­mee is de 1886 li­ter van de Vol­vo be­schei­den. Ook het maxi­mum laad­ver­mo­gen is ho­ger: in de Dis­co mag je 350 ki­lo meer mee­ne­men, bo­ven­dien mag hij een aan­han­ger van 3,5 ton trek­ken. De Vol­vo delft met een on­ge­remd aan­han­ger­ge­wicht van 2700 ki­lo we­der­om het on­der­spit. Ook op an­de­re ge­bie­den spe­len de twee gro­te au­to’s hun troe­ven uit: het in­te­ri­eur

is flexi­bel in te de­len. Al­le­bei heb­ben ze een in de leng­te ver­schuif­ba­re ach­ter­bank met een rug­leu­ning die je in drie stan­den kunt ver­stel­len. Op­ti­o­neel kun je ook een der­de zit­rij be­stel­len. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Land Rover staat op een heel hoog ni­veau. Mo­der­ne sys­te­men als een spoor­as­sis­tent, la­ne de­par­tu­re warning, een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning, een fi­le-as­sis­tent en trai­ler as­sist zijn te­gen meer­prijs le­ver­baar. Maar nu is het de Vol­vo die over­troeft: de XC90 heeft deze sys­te­men ook, maar je hoeft voor de mees­te er­van geen cent bij te be­ta­len. Hul­de! Bij de be­die­ning hou­den de twee au­to’s el­kaar keu­rig in even­wicht. De be­lang­rijk­ste func­ties zijn in een cen­traal tou­chs­creen ver­werkt. Daar­bij heb­ben de bei­de fa­bri­kan­ten af­scheid ge­no­men van de draai- en druk­knop­pen. De mo­ge­lijk­heid om over het scherm te scrol­len ont­breekt, wat dan weer on­han­dig is tij­dens het rij­den. In zo­wel de Vol­vo als de Land Rover vol­doet de af­wer­kings­kwa­li­teit aan de ho­ge ver­wach­tin­gen die je ge­zien de aan­zien­lij­ke ba­sis­prij­zen mag ver­wach­ten. De ma­te­ri­a­len zijn mooi: er is rij­ke­lijk alu­mi­ni­um, leer en hout toe­ge­past.

COM­FORT De XC90 is een stuk com­for­ta­be­ler dan de Discovery.

De nieu­we Discovery ver­went zijn gas­ten met een ge­rief­lij­ke rust aan boord. Het veer­com­fort is ech­ter niet een van de sterk­ste kan­ten van de Land Rover. Zijn op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring re­a­geert, in com­bi­na­tie met de adap­tie­ve dem­pers, op mid­del­gro­te en gro­te on­ef­fen­he­den nog­al hou­te­rig. Te­ge­lijk is de

De Discovery mag een aan­han­ger trek­ken van liefst 3500 ki­lo.

car­ros­se­rie tel­kens in be­we­ging. De XC90 heeft daar he­le­maal geen last van. Hij ligt zo­wel op ho­ge als op la­ge snel­heid veel rus­ti­ger op de weg. Bo­ven­dien ver­werkt de lucht­ve­ring, die in de Vol­vo sa­men­werkt met elek­tro­nisch ge­re­gel­de dem­pers, veel soe­pe­ler op on­ef­fen­he­den. Voor bei­de au­to’s geldt dat het veer­com­fort ver­be­tert naar­ma­te het aan­tal ki­lo’s aan boord toe­neemt.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE Ook in dit hoofd­stuk is de XC90 de Discovery mak­ke­lijk de baas.

Hoe­wel de Discovery in ver­ge­lij­king met zijn voor­gan­ger 480 ki­lo lich­ter is ge­wor­den, lijkt de 240 pk ster­ke die­sel­mo­tor zich toch flink te moe­ten in­span­nen. Dat is niet zo vreemd, want de Land Rover is met 2296 ki­lo nog al­tijd geen licht­ge­wicht. Ge­luk­kig maakt de acht­traps au­to­maat veel goed: hij zorgt er­voor dat je bij het weg­rij­den en ac­ce­le­re­ren van­uit la­ge toe­ren­tal­len nooit

trek­kracht te­kort­komt. Van­af 160 km/h is de fut er wel uit, maar dan rijd je in­mid­dels al in de ge­va­ren­zo­ne voor je rij­be­wijs. De Vol­vo is 140 ki­lo lich­ter en dat merk je met­een. Zijn 235 pk ster­ke mo­tor lijkt min­der moei­te te heb­ben om de suv aan aan­spre­ken­de pres­ta­ties te hel­pen. Ook bij ho­ge snel­he­den heeft hij nog vol­doen­de kracht­re­ser­ves en met 220 km/h ligt de top­snel­heid 13 km/h ho­ger dan die van de Discovery. Bo­ven­dien heeft de Zweed­se tur­bo­die­sel min­der brand­stof no­dig: het scheelt el­ke 100 ki­lo­me­ter 1,4 li­ter. De acht­taps au­to­maat van de XC90 is net zo soe­pel als die van de Discovery en scha­kelt zon­der dat je er iets van merkt.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN De XC90 is veel dy­na­mi­scher dan de Discovery.

Met de vo­ri­ge Discovery kon je door me­ren en over stei­le berg­pas­sen rij­den zon­der dat je bang hoef­de te zijn dat je vast kwam te zit­ten. Met zijn dy­na­mi­sche kwa­li­tei­ten op de weg was het min­der ge­steld. Wat is de nieu­we Discovery daar­mee ver­ge­le­ken een ver­be­te­ring. Op ons test­cir­cuit blijft hij lang neu­traal – me­de dank­zij de Con­ti­nen­tal SportCon­tact­ban­den – en kun je op ho­ge snel­heid door de bocht. De XC90, die ons al re­gel­ma­tig ver­ras­te met zijn weg­lig­ging, kan de Dis­co niet bij­hou­den en ver­liest drie­tien­de se­con­de. Voor een rou­te met boch­ten die el­kaar snel op­vol­gen, is de Land Rover min­der ge­schikt. De elek­tro­ni­sche sys­te­men grij­pen nog­al bruut in en daar­mee ver­lies je on­no­dig veel snel­heid. De draai­cir­kel van 13,5 me­ter is veel te groot. Ma­noeu­vre­ren is een ramp. De Discovery scoort dan wel weer veel be­lang­rij­ke pun­ten met zijn kor­te remweg. Hoe­wel de XC90 wat lang­za- mer is op het hand­ling­par­cours, maakt hij al bij het in­stu­ren een soe­pe­ler in­druk. De over­bren­ging van de be­stu­ring is di­rec­ter en de stuur­hoek is dui­de­lijk klei­ner. Bo­ven­dien grijpt het ESP veel fijn­ge­voe­li­ger in, zo­dat je op een ho­ge­re snel­heid om de rij py­lon­nen kunt stu­ren. De Discovery treft het niet: hoe­wel hij pri­ma rem­pres­ta­ties neer­zet, laat de XC90 waar­lijk ge­ni­a­le waar­den zien. Een remweg van 33,2 me­ter met kou­de rem­men is niet min­der dan een sen­sa­tie.

MI­LI­EU/KOS­TEN Een hoofd­stuk zon­der al te gro­te ver­schil­len.

De Land Rover Discovery Sd4 staat in de prijs­lijst van­af 79.910 eu­ro. On­ze ge­tes­te uit­voe­ring staat een tre­de ho­ger in de hi­ë­rar­chie: het is de SE, die 82.360 eu­ro kost. Op deze ver­sie kun je op­ties be­stel­len die je bij de in­stap-S moet mis­sen, zo­als de enor­me 21-inch wie­len die on­der de test­au­to zit­ten. De Vol­vo is, als we al­le op­ties op­tel­len die van in­vloed zijn op de pun­ten­tel­ling, 2155 eu­ro duur­der dan de Land Rover. Dat scheelt dus niet zo­veel. Zo­als de twee au­to’s el­kaar op meer ge­bie­den niet echt ont­lo­pen: je be­taalt even­veel we­gen­be­las­ting en ook de jaar­lijk­se on­der­houds­kos­ten zijn op een tien­tje na ge­lijk. De Vol­vo scoort meer pun­ten met zijn ga­ran­tie­voor­waar­den, om­dat een on­be­perk­te mo­bi­li­teits­ga­ran­tie wordt aan­ge­bo­den. Bo­ven­dien is de XC90 goed­ko­per te ver­ze­ke­ren. Daar staat te­gen­over dat je op de Discovery min­der af­schrijft. De Vol­vo scoort ver­der nog met zijn zui­ni­ge mo­tor. Hij sprok­kelt op de mees­te on­der­de­len nét een paar punt­jes meer bij el­kaar en wint het hoofd­stuk met 14 pun­ten ver­schil.

De rem­pres­ta­ties van de XC90 zijn sen­sa­ti­o­neel.

SNEL, COM­FOR­TA­BEL ÉN DY­NA­MISCH Het veer­com­fort van de XC90 is veel be­ter, maar met zijn maxi­ma­le laad­ver­mo­gen van 594 ki­lo blijft hij ach­ter op de LaRo.

Het in­stru­men­ta­ri­um is di­gi­taal, het ui­ter­lijk kan wor­den aan­ge­past.

Met een druk op de knop kun je de ach­ter­kant la­ten zak­ken, zo­dat je mak­ke­lij­ker kunt in­la­den.

Bij Vol­vo zijn ze niet zui­nig met alu­mi­ni­um en hout.

Net als in de Land Rover, kun je in de Vol­vo een der­de zit­rij la­ten mon­te­ren.

De Discovery heeft een in­druk­wek­kend ui­ter­lijk. Dat ver­taalt zich in een ri­an­te hoe­veel­heid ruim­te. VOOR HET BE­TE­RE TREK- EN SLEURWERK

Dank­zij dit keu­ze­me­nu voelt de Dis­co zich in elk ter­rein thuis.

Het mas­sie­ve dash­board is mooi af­ge­werkt.

Een prak­tisch klep­je voor­komt dat de ba­ga­ge uit de kof­fer­ruim­te valt.

Je kunt op de vreemd­ste plek­ken spul­len kwijt, zo­als ach­ter de knop­pen voor de air­co.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.