Mi­ni Jo­hn Coo­per Works Coun­try­man

Wie een ge­zin en ge­noeg geld heeft én zijn rech­ter­voet niet al­tijd in be­dwang kan hou­den, heeft een goe­de aan de in Born ge­bouw­de Mi­ni Jo­hn Coo­per Works Coun­try­man.

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Jaap Pe­ters · Fo­to’s: Igor Stuif­zand

Het ge­knet­ter uit de uit­laat­pij­pen brengt je in de juis­te stem­ming en ook in boch­ten is het la­chen ge­bla­zen met de duur­ste Mi­ni.

Als je de oer-Mi­ni uit 1959 en de Mi­ni Coun­try­man uit 2017 met el­kaar ver­ge­lijkt, zou je kun­nen zeg­gen dat het met het oor­spron­ke­lij­ke ont­werp van Sir Alec Is­si­go­nis een tik­je uit de hand is ge­lo­pen. Waar de al­ler­eer­ste Mi­ni iets meer dan 3 me­ter lang was en nog geen 600 ki­lo woog, is de Jo­hn Coo­per Works Coun­try­man 4,3 me­ter lang en weegt hij 1530 ki­lo. Sinds Mi­ni in 2001 nieuw le­ven werd in­ge­bla­zen door BMW, is de sub­ti­li­teit stil­aan ver­dwe­nen. Het ui­ter­lijk van de Mi­ni’s werd steeds min­der in­ge­to­gen en er kwa­men meer va­ri­an­ten. De eer­ste ge­ne­ra­tie van de Coun­try­man kwam in 2010 op de markt en werd be­gin dit jaar ver­van­gen. De nieu­we Coun­try­man is liefst 20 cen­ti­me­ter lan­ger en groei­de ook 3,5 cen­ti­me­ter in de breed­te. De Jo­hn Coo­per Works, het top­mo­del, werd flink ex­tra op­ge­tuigd. Zo is hij voor­zien van zij­skirts, een ho­ning­raat­gril­le met ro­de rand, aan­ge­pas­te bum­pers, een dub­be­le ver­chroom­de uit­laat­pijp, ro­de spor­trem­men en een JCW-ach­ter­spoi­ler. Bo­ven­dien be­schikt de au­to over een verlaagd sport­on­der­stel en wor­den al­le vier de wie­len aan­ge­dre­ven. Het le­vert een let­ter­lijk en fi­guur­lijk dik­ke au­to op. Wie zich graag ano­niem door het ver­keer be­weegt, kan be­ter el­ders zijn ge­luk be­proe­ven. Door de grij­ze car­ros­se­rie­kleur oogt on­ze test­ver­sie nog re­de­lijk braaf. Mis­schien moet je, als je toch voor schaam­te­loos gaat, kie­zen voor een op­val­len­de ro­de kleur, of het tra­di­ti­o­ne­le Bri­tish Ra­cing Gr­een. Het dak heeft al­tijd een con­tras­te­ren­de kleur, je kunt kie­zen uit rood, zwart of wit. Als je niet voor de grij­ze ba­sis­kleur van de car­ros­se­rie kiest, ben je 750 eu­ro ex­tra kwijt. Dat zal de ko­per waar­schijn­lijk wei­nig uit­ma­ken: hij moet toch al aar­dig in de slap­pe was zit­ten om zich een JCW Coun­try­man te kun­nen ver­oor­lo­ven. De au­to kost liefst 51.500 eu­ro. Pleis­ter op de won­de is dat je de Ne­der­land­se eco­no­mie een beet­je steunt: de Coun­try­man wordt in Born ge­bouwd – ook de Jo­hn Coo­per Works.

BORRELEN EN KNETTEREN

De Coun­try­man wordt ge­le­verd met een hand­ge­scha­kel­de zes­bak of een acht­traps au­to­maat. De ba­sis­prijs is in bei­de ge­val­len het­zelf­de, maar met de au­to­maat ben je bij de pomp wel goed­ko­per uit. El­ke 100 ki­lo­me­ter be­spaar je een hal­ve li­ter ben­zi­ne, voor wat het waard is. Het ui­ter­lijk is al op­val­lend, maar ook tij­dens het rij­den is de Mi­ni een aan­dacht­trek­ker. In de Sport-stand komt er bij het los­la­ten van het gas­pe­daal en bij het te­rug­scha­ke­len een bor­re­lend ge­luid uit de uit­laat­pij­pen. De JCW Coun­try­man kreeg de be­schik­king over een twee­li­ter Twin­po­wer-tur­bom­o­tor, die 231 pk le­vert. Dat is 39 pk meer dan de Coo­per S Coun­try­man, die on­der de JCW in de hi­ë­rar­chie staat. Het maxi­ma­le kop­pel van 350 Nm is van 1450 tot 4500 tpm be­schik­baar. De pres­ta­ties zijn voor­beel­dig. De JCW Coun­try­man sprint van 0 naar 100 km/h in 6,5 se­con­den en heeft een top­snel­heid van 231 km/h. Toch is het geen vol­bloed sport­wa­gen. Het sport­on­der­stel is ui­ter­aard niet be­doeld om je in al­le ge­rief­lijk­heid over de snel­weg te la­ten dei­nen, maar is ook niet spij­ker­hard af­ge­stemd. Zo kun je in de ‘nor­ma­le’ stand pri­ma met de JCW Coun­try­man uit de voe­ten en kun je lan­ge snel­weg­rit­ten af­leg­gen zon­der dat je ge­rad­braakt op de be­stem­ming aan­komt. Voor de be­stu­ring geldt het­zelf­de. Die is wel­is­waar di­rect, maar de wie­len re­a­ge­ren niet op el­ke mi­nie­me stuur­be­we­ging. Leu­ker is het na­tuur­lijk als je de scha­ke­laar on­der de ver­snel­lings­pook in Sport zet. Het ge­knet­ter uit de uit­laat­pij­pen brengt je in de juis­te stem­ming en ook in boch­ten is het la­chen ge­bla­zen met de duur­ste Mi­ni. On­danks de ho­ge car­ros­se­rie en het flin­ke ge­wicht, gaat de JCW Coun­try­man er ver­ras­send snel en soe­pel door­heen. De bre­de ban­den en het sport­on­der­stel ma­ken ho­ge snel­he­den mo­ge­lijk. Nooit geeft de au­to je het idee dat hij de con­tro­le ver­liest. Kun­nen de voor­wie­len het on­ver­hoopt niet meer aan, dan sprin­gen de

ach­ter­wie­len au­to­ma­tisch bij. De acht­traps au­to­maat is ook te be­die­nen met de ped­dels aan het stuur, zo­dat je zelf je ide­a­le scha­kel­mo­ment kunt kie­zen. Bij het uit­ac­ce­le­re­ren van de bocht merk je dat de JCW Coun­try­man meer dan 1500 ki­lo mee­torst. De 231 pk ster­ke mo­tor is krach­tig ge­noeg, maar lijkt zich toch even te moe­ten in­span­nen.

CHI­LI

Of je ge­zin de spor­tie­ve es­ca­pa­des waar­deert, is de vraag. Feit is dat de Coun­try­man veel meer ruim­te biedt aan met na­me de ach­ter­pas­sa­giers dan voor­heen. Je kunt met vier vol­was­se­nen naar het ge­knet­ter uit de uit­laat­pij­pen luis­te­ren zon­der dat je het ge­voel hebt bij el­kaar op schoot te zit­ten. Een he­le ver­be­te­ring in ver­ge­lij­king met de ou­de Coun­try­man. Maar dan die prijs … 51.500 eu­ro is bij­zon­der veel geld, zelfs voor een mo­di­eu­ze Mi­ni. Het 3500 eu­ro kos­ten­de Chi­li-pak­ket is ei­gen­lijk on­ont­beer­lijk, om­dat je dan pas de be­schik­king krijgt over de drie rij­pro­gram­ma’s (naast Mid en Sport is er ook een Gr­een-stand). Daar­naast krijg je le­ren sport­stoe­len en 19-inch licht­me­ta­len wie­len. Voor het uit­ge­brei­de na­vi­ga­tie­sys­teem met Ap­ple CarPlay en een draad­lo­ze op­laad­mo­ge­lijk­heid voor je te­le­foon be­taal je nog eens 2100 eu­ro. Zo kun je in de uit­ge­brei­de prijs­lijst op­ties blij­ven aan­vin­ken en kom je, als je ook nog elek­trisch ver­stel­ba­re stoe­len en een head-up dis­play be­stelt, al snel in de buurt van de 70.000 eu­ro. Dat is erg veel geld voor een au­to die wel­is­waar vlug en le­nig is, maar ook wat zwaar en af­stan­de­lijk.

Waar­om heet de lan­ge, bre­de, ho­ge en zwa­re JCW Coun­try­man ei­gen­lijk nog Mi­ni? De ho­ning­raat­gril­le en de ro­de rand zijn ex­clu­sief voor de JCW. Een Ne­der­land­se vlag is toe­pas­se­lij­ker, want de Mi­ni wordt in Born ge­bouwd. On­mis­ken­baar Mi­ni, met voor de JCW...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.