Volks­wa­gen Ar­te­on 2.0 TDI 150 pk

Auto Review - - INHOUD - Tekst en fo­to’s: Ar­jan Krop­man

Hard van bui­ten, zacht van bin­nen. Dat is een ty­pi­sche Ne­der­land­se ma­nier om een au­to te be­stel­len. De nieu­we Volks­wa­gen Ar­te­on met 150 pk ster­ke twee­li­ter die­sel­mo­tor com­bi­neert een heel dik­ke vorm­ge­ving met een zui­ni­ge en enigs­zins ge­za­pi­ge die­sel.

Laat we eerst iets recht­zet­ten voor het krom is: de 2.0 TDI is geen ver­ve­len­de mo­tor. Ook niet met ‘slechts’ 150 pk en ze­ker niet met de stan­daard ze­ven­traps au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling. Maar van een Volks­wa­gen Ar­te­on ver­wacht je nu een­maal meer. De ge­wel­di­ge vorm­ge­ving met het vloei­en­de sil­hou­et, de dik­ke heu­pen en de bru­te gril­le schreeuwt om een krach­ti­ge mo­tor. Een dik­ke zes­ci­lin­der of min­stens de viercilinder tur­bom­o­tor uit de Golf GTI bij­voor­beeld. Maar een zes­ci­lin­der is niet le­ver­baar en de meest krach­ti­ge ben­zi­ne- en die­sel­mo­tor met res­pec­tie­ve­lijk 280 en 240 pk kos­ten in ons land bij­na 60 mil­le. Dat zit er voor veel land­ge­no­ten niet in, van­daar dat deze 150 pk-ver­sie van de twee­li­ter die­sel waar­schijn­lijk de ver­koop­lijs­ten gaat aan­voe­ren. Op het oog een heel ra­ti­o­na­le keu­ze, maar trekt de die­sel­mo­tor het wel?

RUIM VOL­DOEN­DE

Wat ziet hij er gaaf uit, de nieu­we Ar­te­on. Al­les klopt aan deze au­to en de klas­se straalt er­van af. Volks­wa­gen stapt heel be­wust af van de naam Pas­sat CC. De Ar­te­on ver­dient een ei­gen plek in de op­stel­ling en is be­doeld voor men­sen die een au­to wil­len die net even wat meer bij­zon­der is dan een huis-tuin-en­keu­ken-Pas­sat. Het luxe exterieur wordt deels door­ge­zet in de be­schik­ba­re aan­drijf­lij­nen, want een ze­ven­traps au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling is stan­daard op el­ke mo­tor­va­ri­ant. De bak maakt veel goed van het ge­brek aan ver­mo­gen door de mo­tor con­ti­nu in het juis­te toe­ren­tal te hou­den: daar waar de kracht voor­han­den is. Daar komt bij dat de tur­bo­die­sel een kop­pel heeft van 340 Nm en dat zet na­tuur­lijk wel zo­den aan de dijk. On­der deel­last (wan­neer je het gas­pe­daal niet tot op de vloer in­drukt) voel je de bak niet scha­ke­len. Al­leen bij veel wis­se­len­de en la­ge snel­he­den in stads­ver­keer is de bak met dub­be­le kop­pe­ling een tik­je ner­veu­zer dan een con­ven­tio- ne­le au­to­maat. In de prak­tijk is de aan­drij­ving dik in or­de. ‘Met het ver­keer mee­ko­men’ is een un­der­sta­te­ment, want in veel ge­val­len ben je het snelst weg. De mo­tor pakt met zijn dik­ke kop­pel goed op. De top­snel­heid ligt op 220 km/h en is ook in de prak­tijk haal­baar. Een kruis­snel­heid van 200 km/h is zelfs heel goed te doen. De mo­tor na­gelt wel iets, maar het ge­luid wordt heel goed bui­ten het in­te­ri­eur ge­hou­den en het on­der­stel kan merk­baar veel meer ver­mo­gen aan. Op de 19-inch wie­len is de Ar­te­on wel wat ge­voe­lig voor een slecht weg­dek, ze­ker in com­bi­na­tie met het sport­on­der­stel op de test­au­to. Al is het een klap in het ge­zicht van spor­tie­ve­lin­gen en de vorm­ge­vers van de au­to, wij zou­den gaan voor het nor­ma­le on­der­stel of het duur­de­re va­ri­a­be­le on­der­stel en een wiel­maat­je klei­ner. Dat biedt ge­lijk flink wat ex­tra com­fort en dat past de Ar­te­on wel.

REI­ZEN

De tes­t­reis gaat naar Au­to­stadt, het Volks­wa­gen-pret­park in Wolfs­burg op vijf uur rij­den van­af Utrecht. Die bij­na 500 km zijn in no-ti­me af­ge­legd. Aan al­le luxe is ge­dacht. Van com­fort­stoe­len met mas­sa­ge­stand tot Ap­ple CarPlay en een groot pa­no­ra­misch schuif­dak. Al­le vei­lig­heids­sys­te­men zijn aan­we­zig om ook zon­der kleer­scheu­ren aan te ko­men. De adap­tie­ve crui­se­con­trol is zelfs uit­ge­rust met een sys­teem dat de snel­heid au­to­ma­tisch aan­past op de snel­heids­bor­den. In Au­to­stadt be­vin­den zich in een prach­tig aan­ge­legd park

merk­pa­vil­joens van al­le Volks­wa­gen-mer­ken, een enor­me ex­po­si­tie­hal en ook een au­to­mu­se­um. In dat mu­se­um staat on­der meer een Volks­wa­gen Golf I Die­sel uit 1980. De 1588 cc gro­te die­sel­mo­tor le­ver­de des­tijds 54 pk en 100 Nm en zorg­de voor een top­snel­heid van 143 km/h en een 0-100 km/h-sprint van 16,8 se­con­den. In het­zelf­de jaar dat deze Golf Die­sel op de markt kwam, kwa­men de Duit­sers met de eer­ste die­sel­va­ri­ant voor de toen­ma­li­ge Pas­sat. Deze had de­zelf­de mo­tor, ook met 54 pk, maar met 102 Nm kop­pel. De vroe­ge voor­lo­per van on­ze Ar­te­on had net als de eer­ste die­sel-Golf een top­snel­heid van 143 km/h, maar had voor de sprint naar 100 km/h nog eens een klei­ne vier tel­len ex­tra no­dig. Deze cij­fers zet­ten de pres­ta­ties van de Ar­te­on 2.0 TDI 150 pk weer in een heel an­der dag­licht. Met de mo­tor is dus niets mis, maar toch ein­di­gen we met een punt­je van kri­tiek. De Ar­te­on mag er dan van­bui­ten ge­wel­dig uit­zien, van­bin­nen is hij toch wel een tik­je saai. De af­wer­king en de ma­te­ri­aal­keu­ze is su­bliem, maar iets meer fun zou je in zo’n

Volks­wa­gen ver­wacht dat de 2.0 TDI met 150 pk de best ver­koch­te Ar­te­on in Ne­der­land zal wor­den.

mooie au­to toch wel mo­gen ver­wach­ten. Hoe­wel het dub­be­le di­gi­ta­le dis­play prach­tig is, straalt het in­te­ri­eur niet uit wat het exterieur wel doet: hier rijdt iets ge­wel­digs. De im­por­teur van Volks­wa­gen ver­wacht dat de 2.0 TDI met 150 pk de best ver­koch­te Ar­te­on in Ne­der­land zal wor­den. Die kans zit er met een ba­sis­prijs van 44.655 eu­ro, 12 mil­le on­der die van de ster­ke­re va­ri­an­ten, heel dik in. Koop je voor dat geld dan een eu­rok­nal­ler? Dat is al­ler­minst het ge­val. El­ke Ar­te­on straalt rijk­dom uit en de zui­ni­ge, maar nog al­tijd com­pe­ten­te twee­li­ter die­sel maakt de keu­ze al­leen maar ver­stan­di­ger. Wel de lus­ten, niet de las­ten. Ty­pisch Hol­lands.

Mooie ma­te­ri­a­len, fraai af­ge­werkt, maar niet erg spran­ke­lend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.