Hyun­dai i30 Wa­gon

De keu­ze voor een au­to hangt af van smaak, voor­keur en za­ken als ser­vi­ce en kor­ting. In tests zit­ten we vaak boven op de­tails waar een ge­mid­del­de ko­per mis­schien niet eens op let. Van­daar dat Ar­jan Krop­man deze keer zijn ki­lo­me­ters ver­slin­den­de broer eens

Auto Review - - INHOUD - Tekst en fo­to’s: Ar­jan Krop­man

Je ziet het re­gel­ma­tig te­rug in on­ze vergelijkende tests: de ver­schil­len tus­sen au­to’s zijn te­gen­woor­dig klein. Voor­al in de populaire seg­men­ten gaat het om nu­an­ces. Op een to­taal van 5000 pun­ten is het ver­schil tus­sen de win­naar en de an­de­re deel­ne­mers soms nog geen twin­tig pun­ten. Slech­te au­to’s wor­den ei­gen­lijk niet meer ge­maakt. De keu­ze voor het ene of het an­de­re merk hangt vaak af van smaak of zelfs van on­ge­fun­deer­de voor­keu­ren. Aan­ge­zien wij al­le au­to’s van de we­reld rij­den en daar­door be­hoor­lijk ver­wend zijn, leek het me een goed idee om het stuur van de nieu­we Hyun­dai i30 Wa­gon in han­den te ge­ven van een er­va­rings­des­kun­di­ge die da­ge­lijks hon­der­den ki­lo­me­ters af­legt, maar niet el­ke week in een an­de­re au­to rijdt. Wij we­ten in­mid­dels dat Hyun­dai te­gen­woor­dig niet meer on­der­doet voor de gro­te Eu­ro­pe­se mer­ken, maar hoe den­ken be­stuur­ders die niet el­ke dag in een an­de­re au­to rij­den daar­over? Ie­mand zo­als mijn ou­de­re broer Mar­co bij­voor­beeld. Hij is 50 jaar en werkt voor een be­drijf waar­voor hij da­ge­lijks be­zoek­jes af­legt aan zie­ken­hui­zen en zorg­in­stel­lin­gen in Ne­der­land en Bel­gië. Hij rijdt voor zijn werk on­ge­veer 80 dui­zend ki­lo­me­ter per jaar en wis­selt een keer per twee jaar van au­to. Voor een dag­je stapt hij over van zijn Peugeot 508 HDi Break in de Hyun­dai i30 Wa­gon. Ik rijd met hem mee en ben be­nieuwd wat hij van deze Hyun­dai vindt. De be­vin­din­gen in deze rij­im­pres­sie zijn van hem.

RUIMTEWAGEN

Of je nu een ech­te au­to­gek bent of niet, het ui­ter­lijk van de nieu­we au­to is voor vrij­wel ie­der­een een be­lang­rij­ke fac­tor. Het ont­werp van de i30 Wa­gon valt bij Mar­co goed in de smaak. Het in­ter­na­ti­o­na­le de­sign­team stap­te af van Azi­a­ti­sche schoon­heids­ide­a­len met wild ver­sprei­de vou­wen en deu­ken en zet­te een stijlvolle au­to op pa­pier. De i30 (Wa­gon) is voor de Eu­ro­pe­se markt ge­maakt en dat zie je. Hij zal wei­nig men­sen af­schrik­ken met zijn in­ge­to­gen ui­ter­lijk en kan met het groot­ste ge­mak de ver­ge­lij­king met de West­Eu­ro­pe­se con­cur­ren­tie aan. Hoe zit dat met de af­wer­king? We zit­ten al een uur­tje in de au­to en mijn broer heeft nog niet eens even ste­vig met zijn vin­gers in het dash­board ge­pord. Is dat dan echt iets wat al­leen au­to­jour­na­lis­ten doen? Het le­vert in het ge­val van de i30 ove­ri­gens geen te­leur­stel­ling op. Hyun­dai ge­bruikt mooie ma­te­ri­a­len en voor wie er prijs op stelt: de kunst­stof van het dash­board voelt zacht en duur­zaam aan. Het over­zicht en de be­die­ning zijn ook pri­ma in or­de, het ge­mak waar­mee mijn toch niet zo jon­ge broer al­les weet te vin­den, be­wijst dat. Je vindt de mees­te be­die­nings­ele­men­ten waar je ze ver­wacht en na een half­uur­tje ben je ge­wend aan de knop­pen die wel op een an­de­re plaats zit­ten. Het gro­te na­vi­ga­tie­en me­nu­dis­play is goed af­lees­baar. Mar­co: “Wel jam­mer dat het dis­play niet net­jes in het dash­board is ver­werkt.” Dat is het na­deel van de steeds gro­ter wor­den­de beeld­scher­men: ze kun­nen niet meer or­den­te­lijk in het dash­board wor­den ge­ïn­te­greerd. Een zwe­vend dis­play noe­men de mar­ke­teers dat. Het staat wat min­der op­ge­ruimd. De ruim­te in de i30 is bo­ven­ge­mid­deld. On­danks de spor­tie­ve vorm­ge­ving is er ach­ter­in zo­wel voor pas­sa­giers als hun

ba­ga­ge meer dan vol­doen­de ruim­te. Mijn ne­ven (Daan van 21 en Job van 18) gaan al niet meer mee op va­kan­tie, maar in de i30 Wa­gon zou dat best kun­nen.

AAN­GE­NAAM VLOT

On­ze i30 Wa­gon is voor­zien van de 1,4­li­ter viercilinder met tur­bo. De mo­tor le­vert 140 pk en 242 Nm bij 1500 toe­ren. In de prak­tijk is de Hyun­dai met deze mo­to­ri­se­ring aan­ge­naam vlot. Mar­co: "Hij is snel en stil!" Dat de au­to zo vlot aan­voelt, komt ook door­dat de nieu­we ze­ven­traps au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling de mo­tor al­tijd in het juis­te toe­ren­be­reik houdt. Je kunt kie­zen uit drie stan­den: nor­maal, eco of spor­tief. Dat spor­tie­ve is leuk, maar past niet echt bij deze au­to. Even­min als de flip­pers ach­ter het stuur. Op mijn ver­zoek wor­den ze even ge­pro­beerd, maar het nut ont­gaat ons bei­den. De nor­ma­le stand en de eco­stand ver­schil­len am­per van el­kaar. Wat Mar­co di­rect op­valt, is dat de bak snel op­scha­kelt. Bij 60 km/h zit de bak al in 'zes': zo maak je een au­to zui­nig. Een ge­mid­deld ver­bruik van 5,2 l/100 km (1 op 19,2) is het the­o­re­ti­sche re­sul­taat, en als je een beet­je je best doet, kom je hier in de prak­tijk dicht­bij. Door de klei­ne­re tank zal mijn broer met de i30 wat va­ker moe­ten tan­ken dan met zijn 508 en dat zou een te­gen­val­ler zijn. In ver­ge­lij­king met de di­rec­te con­cur­ren­ten speelt dit ech­ter niet. Het on­der­stel is bij de tijd en dat be­te­kent dat het een tik­kel­tje har­der is dan ik per­soon­lijk zou wil­len. Op slecht weg­dek wordt elk hob­bel­tje aan het in­te­ri­eur door­ge­ge­ven. Het valt mijn test­ge­noot blijk­baar niet op, want ik hoor hem er niet over. Wel heeft hij een op­mer­king over de pri­ma weg­lig­ging. Te­recht, de Hyun­dai kleeft aan de weg en snel­le boch­ten wor­den in de i30 ook écht snel­le boch­ten. Het spor­tie­ve on­der­stel biedt te­ge­lij­ker­tijd een goe­de do­sis vei­lig­heid: de au­to blijft lang neu­traal stu­ren en be­gint uit­ein­de­lijk heel even de­cent over de voor­wie­len te schui­ven, tot­dat het ESP keu­rig cor­ri­geert. Dat brengt ons tot slot bij de o­zo­be­lang­rij­ke vei­lig­heids­sys­te­men, want mijn schoon­zus ziet mijn broer graag el­ke dag ge­zond thuis­ko­men. Al­le mo­der­ne hoog­stand­jes zijn aan boord. Waar­on­der la­ne as­sist, dat de au­to wan­neer je even niet op­let mooi bin­nen de rij­ba­nen houdt, maar soms ook voor een on­na­tuur­lijk stuur­ge­voel zorgt. Ge­luk­kig kun je het sys­teem, net als de do­de­hoek­waar­schu­wing, ook uit­zet­ten via knop­pen links van het stuur. Een kind doet de was. Mijn broer kan het ook.

 De ma­te­ri­a­len zijn net­jes en de over­zich­te­lijk­heid is pri­ma. Ui­ter­aard ont­breekt een mo­dern 'zwe­vend' in­fo­tain­ment­scherm niet.

 Slok­op: mi­ni­maal 602 li­ter past er in het laad­ruim van de i30 Wa­gon.  Geen over­daad aan vou­wen, hoe­ken en deu­ken; de i30 Wa­gon is een so­ber ge­sti­leer­de, strak­ke au­to.

 On­der de mo­der­ne be­scherm­en­ge­len be­vin­den zich een do­de­hoek­waar­schu­wing en la­ne as­sist.

HYUN­DAI I30 WA­GON 1.4 T-GDI (AU­TO­MAAT) 1353 cm³, viercilinder tur­bo, 103 kW/140 pk, 242 Nm 5,2 l/100 km (1 : 19,2), 120 g CO2/km 0-100 km/h in 9,2 s, 203 km/h 4585 / 1795 / 1465 mm 602-1650 l 1369 kg 26.995 eu­ro n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.