McLa­ren 570GT

Auto Review - - INHOUD -

De ul­tie­me spor­ti­vi­teit van de McLa­ren 570S kan in het da­ge­lijks ge­bruik wel eens wat ver­moei­end wor­den. Zo­doen­de be­staat er nu ook een GT-ver­sie van de au­to. Tekst en fo­to’s: Igor Stuif­zand

Aan de dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen van de McLa­ren 570S zal geen mens dur­ven twij­fe­len. In al­le op­zich­ten is de au­to toe­ge­spitst op ul­tie­me pres­ta­ties: 328 km/h op top, 3,2 tel­len naar de hon­derd en 33 me­ter om weer tot stil­stand te ko­men. Moch­ten de dro­ge ge­tal­len je nog niet per­plex doen staan, dan gaat je hoofd wel tol­len van de wij­ze waar­op de 570S al­les in da­den om­zet. Maar om het pres­ta­tie­po­ten­ti­eel van de au­to vol­le­dig te kun­nen be­nut­ten, is wel een pri­vé­cir­cuit ver­eist. Het is zon­der meer een bij­zon­der ca­pa­bel voer­tuig, maar van de bui­ten­ge­wo­ne ta­len­ten van de 570S pro­fi­teer je op de open­ba­re weg ei­gen­lijk nau­we­lijks. Ster­ker nog: met al zijn doel­ge­rich­te spor­ti­vi­teit, kan de au­to op de lan­ge af­stand zelfs flink op je ze­nu­wen gaan wer­ken. Daar­om koos McLa­ren voor de verzachtende aan­pak en ont­wik­kel­de het een au­to die niet meer van el­ke dag een track­day maakt. De ex­tre­mi­tei­ten van de 570S zijn af­ge­vlakt, com­fort en ge­bruiks­ge­mak wer­den toe­ge­voegd. Ach­ter op de jong­ste loot uit McLa­rens Sports-se­rie prij­ken de let­ters G en T. Ie­der­een weet dat zij de af­kor­ting vor­men voor GranTu­ris­mo, maar de de­fi­ni­tie van dat in­sig­ne is vaak wat vaag. McLa­ren weet op z’n web­si­te piek­fijn uit te leg­gen waar GT pre­cies voor staat: ter­wijl de 570S ge­bouwd is voor de sen­sa­ties van de dri­ve, con­cen­treert de GT zich veel meer op de jour­ney.

ETALAGE

Ui­ter­lijk on­der­scheidt de 570GT zich met lucht­ka­na­len in de flan­ken, die van­af de voor- wie­len tot aan de lucht­van­gers vlak ach­ter de por­tie­ren in de car­ros­se­rie­kleur ge­spo­ten zijn. Ze sprin­gen op die ma­nier veel min­der in het oog dan de don­ker ge­lak­te sleu­ven die de 570S van op­zij sie­ren. Maar waar­mee de GT voor­al af­wijkt van de S, is de glad­de, gla­zen over­kap­ping van de rug­par­tij. Het bul­ti­ge pa­neel dat de 570S boven de mo­tor draagt, heeft plaats­ge­maakt voor een fraai met leer en sjor­ban­den af­ge­werkt Tou­ring Deck. De glas­plaat er­bo­ven opent zij­waarts en ver­schaft over de bre­de flan­ken toe­gang tot de ba­ga­gee­t­a­la­ge van 220 li­ter. Tel daar de 150 li­ter gro­te ba­ga­ge­bak in de neus bij op, en de GT heeft meer dan een dub­be­le laad­ca­pa­ci­teit ten op­zich­te van de S. En dan heb­ben we de in­houd van het toe­ge­voeg­de dash­board­kast­je en de cup­hol­der nog niet mee­ge­re­kend. De glad­de glas­plaat boven het Tou­ring Deck van de 570GT heeft ech­ter ook in­vloed ge­had op de ae­ro­dy­na­mi­sche ei­gen­schap­pen van de car­ros­se­rie. Door het nieu­we

OP EEN KRONKELIGE WEG WERPT DE AU­TO ZICH VAN DE ENE NAAR DE AN­DE­RE BOCHT ALS EEN COCKERSPANIËL OP DE AGILITY-SLA­LOM.

bo­dy­work kie­zen lucht­stro­men een an­de­re weg en gaat de wer­king van de be­staan­de spoi­lers en vleu­gels ver­lo­ren. Met na­me de neer­waart­se druk op de ach­ter­wie­len van de 570GT ver­dien­de aan­dacht: een ho­ge­re (ge­fixeer­de) spoi­ler­lip op het ach­ter­dek ge­ne­reert bij ho­ge snel­he­den de be­no­dig­de ki­lo’s down­for­ce op de ach­ter­as, zo­dat de au­to sta­biel en koers­vast zijn weg blijft vol­gen. Ver­lich­ting wordt ge­bracht door het dak­pa­neel van de GT, dat net als het dek­sel boven de ba­ga­ge-etalage ge­maakt is van glas. Het ef­fect op de ruim­te­lijk­heid van het in­te­ri­eur is enorm, al­hoe­wel al dat glas op een mooie zo­mer­se dag ook ex­tra warm­te met zich mee­brengt. Om de hit­te­huis­hou­ding van de in­zit­ten­den in de hand te hou­den, werd de ca­pa­ci­teit van de ge­schei­den kli­maat­be­heer­sing aan­ge­past. Ver­hit hoeft het er trou­wens niet aan toe te gaan wan­neer je met de 570GT in druk ver­keer te­recht­komt. De voor­ruit is laag uit­ge­sne­den, de bui­ten­spie­gels zijn van een bruik­baar for­maat en je kunt ge­mak­ke­lijk om de dak­stij­len heen kijken. Zo houd je uit­ste­kend zicht op al­les wat er om je heen ge­beurt. Zelfs in een ste­de­lijk cen­trum hoef je niet bang te zijn dat je een op hol ge­sla­gen piz­za­cou­reur of een met een sel­fiestick wor­ste­len­de toe­rist over het hoofd zult zien.

VOOR HET OP­RA­PEN

Het is ver­bluf­fend hoe McLa­ren de zin­tuig­lij­ke ner­vo­si­teit van de 570S heeft we­ten om te bui­gen naar de on­ge­kun­stel­de ont­span­ning die uit­gaat van de 570GT. Het com­fort doet niet on­der voor een luxe za­ken­se­dan. Zo­dra je via het om­hoog schar­nie­ren­de por­tier over de ho­ge dor­pel bent in­ge­stapt, zit je in de ri­an­te, per­fect te po­si­ti­o­ne­ren kuip­stoel prins­heer­lijk. Na­tuur­lijk laat de mo­tor ho­ren dat-ie er is, wan­neer je de start­knop in­drukt, maar de in­mid­dels al­om be­ken­de en veel­ge­pre­zen 3,8-li­ter twin­tur­bo-V8 – die on­ge­wij­zigd uit de 570S is over­ge­no­men – lijkt zich di­rect te re­a­li­se­ren dat hij zich ach­ter in de GT moet be­heer­sen. Wat dat aan­gaat heb­ben we al­leen nog maar meer be­won­de­ring voor deze fan­tas­ti­sche mo­tor ge­kre­gen: hoe­wel hij ont­wik­keld is met top­pres­ta­ties als uit­gangs­punt, ge­draagt hij zich als een mak lam­me­tje,

Het Tou­ring Deck boven de mo­tor van de 570GT biedt 220 li­ter ex­tra ba­ga­ge­ruim­te.

De 570GT is her­ken­baar aan zijn glad­de rug.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.