OPEL INSIGNIA

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Je hoeft maar even een blik naar bin­nen te wer­pen om te zien dat de Opel Insignia een rij­ders­au­to is. Al­le be­die­nings­ele­men­ten zijn rond de be­stuur­der ge­groe­peerd. Bo­ven­dien heb je voor­in een ri­an­te hoe­veel­heid hoofd- en been­ruim­te, wat deels te dan­ken is aan de ve­le in­stel­mo­ge­lijk­he­den van de uit­ste­ken­de – zij het op­ti­o­ne­le – com­fort­stoe­len. De been­ruim­te ach­ter­in is ook goed voor el­kaar en het in­te­ri­eur is breed ge­noeg om ruim­te voor je­zelf over te hou­den. Daar­en­te­gen wordt de hoof­druim­te be­perkt door de af­lo­pen­de dak­lijn. De kof­fer­ruim­te is met 490 li­ter niet zo groot (al­leen in de Au­di kun je nog min­der spul­len kwijt), maar wat be­treft flexi­bi­li­teit slaat de Insignia zijn con­cur­ren­tie om de oren met een in drie de­len neer­klap­ba­re ach­ter­bank en een gro­te ach­ter­klep. De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Opel is er flink op voor­uit­ge­gaan ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger. Zo heeft de du­re In­no­va­ti­on-uit­voe­ring stan­daard ma­trix-led-ver­lich­ting. De Opel heeft ook een sys­teem dat waar­schuwt voor krui­send ver­keer, bij­voor­beeld als je ach- ter­uit de weg wilt op­draai­en. Een nood­re­mas­sis­tent is stan­daard. Op het ge­bied van af­wer­king is er nog ruim­te voor ver­be­te­ring, zo­als bij de soms wat slor­dig in­ge­pas­te pa­ne­len.

SNEL EN ZUI­NIG

Op het test­par­cours laat de Insignia zien dat hij spor­tief is: hij laat de snel­ste ron­de­tijd no­te­ren. De on­der­stel­af­stem­ming zal voor som­mi­ge men­sen mis­schien te ste­vig zijn. Voor­al in de sport­stand van de adap­tie­ve schok­dem­pers gaat het er in snel­le boch­ten nog­al bruut aan toe. Ook in de com­for­ta­be­le stand weet de Opel niet zo goed raad met on­ef­fen­he­den als de Au­di. Met kou­de rem­men staat de Opel na 32,9 me­ter wel als eer­ste stil. De tur­bo­die­sel doet het pri­ma: sa­men met de Re­nault zet de Opel de snel­ste tijd neer op de sprint van 0 naar 100, ter­wijl hij net als de Kia ge­noeg heeft aan 6,4 li­ter die­sel per 100 ki­lo­me­ter. Als we al­le pun­ten bij el­kaar op­tel­len, komt de Insignia ach­ter de Sko­da Su­perb te­recht op de der­de plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.