WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Jaap Pe­ters

Op ba­sis van het ui­ter­lijk staat de Re­nault Ta­lis­man bo­ven­aan op mijn fa­vo­rie­ten­lijst­je. Maar van­af het be­gin ben ik een beet­je te­leur­ge­steld in zijn rij­ei­gen­schap­pen. Het on­der­stel is voor com­fort­lief­heb­bers zo­als ik nog­al ste­vig af­ge­stemd. Als dat leidt tot su­blie­me rij­ei­gen­schap­pen, is het doel ten­min­ste dui­de­lijk. Maar uit on­ze me­tin­gen blijkt dat de Re­nault ook in dat op­zicht af­haakt. Werk aan de win­kel, wat mij be­treft. Voor de Sko­da Su­perb heb ik een zwak, om­dat je voor wei­nig geld toch een di­rec­tie­au­to kunt ko­pen. Wat een ruim­te biedt hij ach­ter­in, en die pa­ra­plu blijft een leu­ke gim­mick. Zo kom je zelfs in een Sko­da in Rolls-Roy­cesfe­ren. Sym­pa­thie­ke au­to, maar niet voor mij. Er zijn ook au­to’s waar­bij ik met­een af­haak. De Kia Op­ti­ma bij­voor­beeld, die op geen en­kel punt echt in­druk maakt, be­hal­ve met zijn prijs. Of de Au­di A4, die wel­is­waar voor de zo­veel­ste keer een ga­la­voor­stel­ling neer­zet in een vergelijkende test, maar voor mij wat te ano­niem is. Zo heb ik door vier van de vijf au­to’s een streep ge­zet en kom ik uit bij de Opel Insignia. Dat ik me nog eens door een Opel zou la­ten ver­lei­den, had ik een paar jaar ge­le­den niet ver­wacht. Maar het leek wel of de Opel-de­sig­ners al een voor­ge­voel had­den dat het merk in Fran­se han­den zou ko­men. De Insignia heeft de klas­se van een au­to uit Frankrijk en maakt in vrij­wel elk hoofd­stuk van on­ze test in­druk. Voor mij dus de Opel graag.

De chic­ste Sko­da is zo ruim dat hij kan mee­ko­men met veel gro­te­re au­to's

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.