Mooie mix

Auto Review - - NIEUWS -

ij veel mer­ken do­mi­neert het elek­tri­sche nieuws, maar bij BMW valt er ook ou­der­wets te ge­nie­ten. Bij­voor­beeld van de nieu­we M5. Hij heeft 602 pk, dat zijn er 52 meer dan zijn voor­gan­ger had, en het kop­pel steeg van 680 naar 750 Nm. Ver­ant­woor­de­lijk voor dit ge­weld is een 4,4-li­ter V8-mo­tor met twee tur­bo’s. Voor het eerst in de M5-ge­schie­de­nis gaat het ver­mo­gen stan­daard via al­le vier de wie­len naar het as­falt. Ge­luk­kig kun­nen no­toi­re dwars­rij­ders de au­to wel in 2WD-stand zet­ten. Om het ex­tra ge­wicht van de xDri­ve-aan­drijf­lijn te com­pen­se­ren, gaf BMW de M5 een car­bon dak. Des­on­danks weegt de au­to nog al­tijd 1855 ki­lo. Van­daar dat de hon­derd­sprint pas bin­nen 3,4 tel­len ach­ter de rug is ... Niet veel la­ter staat de af­ge­re­gel­de top­snel­heid van 250 km/h op de me­ter. Naar wens kan BMW

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.