De top­pers van thuis

El­ders in deze Au­toRe­view voe­len we de AMG-ver­sie van de Mer­ce­des E-klas­se aan de tand. Ook veel an­de­re mer­ken heb­ben spe­ci­a­le af­de­lin­gen of doch­ter­be­drij­ven die zich op de al­ler­snel­ste jon­gens van het port­fo­lio rich­ten. We strui­nen Marktplaats af en stel

Auto Review - - Markplaats - Tekst: Gert Weg­man

Dit jaar viert AMG zijn vijf­tig­ja­rig be­staan. Het be­drijf werd in 1967 op­ge­richt door twee voor­ma­lig Mer­ce­des-me­de­wer­kers en groei­de uit tot de huis­tu­ner van Mer­ce­des. Dat be­viel de fa­bri­kant ken­ne­lijk uit­ste­kend, want in 2005 werd het tu­ning­be­drijf voor 100 pro­cent Mer­ce­des-ei­gen­dom. Dat de ban­den ste­vig zijn aan­ge­haald, zie je ook aan de be­na­ming van de nieuw­ste AMG-mo­del­len. Ter­wijl AMG voor­heen een on­der­deel was van de ty­pe­aan­dui­ding, dra­gen de snel­ste jon­gens uit het gam­ma te­gen­woor­dig Mer­ce­desAMG als merk­naam. Een an­de­re be­ken­de huis­tu­ner is Abarth. Dat Ita­li­aan­se be­drijf werd al op­ge­richt in 1949 en bouw­de een aan­tal fraaie spor­tie­ve mo­del­len. Niet veel la­ter maak­ten Car­lo Abarth en zijn man­nen een suc­ces­vol­le tu­ning­kit voor de Fi­at To­po­li­no. Daar­na was Abarth kind aan huis bij Fi­at als er iets écht leuks moest ko­men. In 1971 nam Fi­at het tu­ning­be­drijf over, maar in de ja­ren 90 ver­dween de naam Abarth vrij­wel vol­le­dig van de ra­dar. In 2007 werd Abarth & C. S.p.A. door Fi­at her­op­ge­richt en kreeg het doch­ter­be­drijf een fa­briek in Tu­rijn, waar spor­tie­ve ver­sies van di­ver­se Fi­at-mo­del­len wer­den ge­maakt. Sinds 2008 brengt Fi­at weer au­to’s on­der de merk­naam Abarth op de markt.

HET ECH­TE WERK

Naar het voor­beeld van AMG en Abarth be­dach­ten veel an­de­re mer­ken ver­ge­lijk­ba­re con­struc­ties voor hun spor­tie­ve top­mo­del­len. Bij de ene fa­bri­kant is er een spe­ci­a­le af­de­ling die zich met de spor­tief­ste mo­del­va­ri­an­ten be­zig­houdt, bij de an­de­re is het een doch­ter­be­drijf, maar er be­staan ook al­ler­lei tus­sen­vor­men. Wat de ach­ter­lig­gen­de con­struc­tie ook is, door­gaans werkt het la­bel van de be­trok­ken ‘huis­tu­ner’ be­hoor­lijk sta­tus­ver­ho­gend. Daar ma­ken de fa­bri­kan­ten dan weer dank­baar ge­bruik van door spe­ci­aal aan­ge­kle­de ver­sies van hun huis-tuin-en-keu­ken­mo­del­len te be­den­ken, en die dan bij­voor­beeld R-li­ne, AMG Edi­ti­on of ST Li­ne te noe­men. Die zijn mee­stal op­ge­leukt met spoi­lers, dik­ke licht­me­ta­len wie­len en sport­stoe­len, maar daar blijft het wel bij. On­der de kap ligt door­gaans een al­le­daag­se mo­tor en het on­der­stel is hoog­stens een beet­je ver­laagd. Van pk-or­gie­ën of uit­ge­breid aan­ge­pas­te rem­sys­te­men is geen spra­ke. Maar daar doen we het niet voor in deze edi­tie van Marktplaats. Wij gaan uit­slui­tend op zoek naar het ech­te werk. Nieuw zijn der­ge­lij­ke au­to’s aan de prijs, maar de af­schrij­ving van hoog­ver­mo­gen­de au­to’s is ook ste­vig. Voor de oc­ca­si­on­ko­pers is dat na­tuur­lijk goed nieuws. Tij­dens on­ze speur­tocht op Marktplaats.nl kwa­men we een aan­tal ui­terst ver­lei­de­lij­ke aan­bie­din­gen van de huis­mer­ken te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.