E-de­sign

Auto Review - - VOORWOORD - Ar­jan Krop­man Hoofd­re­dac­teur akrop­man@fnl.nl

Het ont­wer­pen van een au­to moet vol­gens mij zo’n beet­je de moei­lijk­ste en meest ir­ri­tan­te klus van al­le­maal zijn. Ger­ry McGovern, de de­sign­baas van Land Rover, ver­tel­de me on­langs dat er bij hen een dui­zen­den pa­gi­na’s tel­lend dos­sier be­staat met al­le ei­sen waar­aan au­to’s te­gen­woor­dig moe­ten vol­doen. Vei­lig­heid (ac­tief en pas­sief), ae­ro­dy­na­mi­ca, klan­ten­wen­sen zo­als ruim­te en com­fort, kos­ten­kwes­ties … Elk spec­trum van het de­sign kent zijn ei­gen on­ein­di­ge lijst aan ei­sen, op­ge­legd door de over­heid, de di­rec­tie en de markt. De tijd dat het vorm­ge­ven van een au­to om een man, zijn pot­lood­je, zijn schets­boek en een homp klei ging, is voor­bij. Een team van tien­tal­len men­sen werkt sa­men aan het de­sign van een au­to. Zo is er waar­schijn­lijk al­leen al een spe­ci­aal team voor iets ‘sim­pels’ als een paar kop­lam­pen. Niet het te­ke­nen, maar de dis­cus­sies en de ver­ga­de­rin­gen ne­men het mees­te tijd in be­slag. Waar man­nen als Bat­ti­s­ta ‘Pin­in’ Fa­ri­na, Gi­or­get­to Gi­ugi­a­ro en Mal­colm Say­er nog ech­te kun­ste­naars wa­ren, is ie­mand als Ger­ry McGovern of on­ze land­ge­noot Lau­rens van den Ac­ker bo­ven al­les een me­ga-ma­na­ger, die men­sen, idee­ën en ei­sen sa­men­brengt. Be­slist geen mak­ke­lij­ke klus. Maar het wordt een beet­je ge­mak­ke­lij­ker. En dat heb­ben we te dan­ken aan de op­komst van de elek­tri­sche au­to. Au­to­de­sig­ners wrij­ven zich vast en ze­ker in hun han­den wan­neer ze aan een elek­tri­sche au­to mo­gen be­gin­nen. Ze staan weer wat vro­lij­ker op en gaan weer met ple­zier naar hun te­ken­ta­fels. Dat heeft al­les te ma­ken met de een­voud van de elek­tri­sche aan­drij­ving. Je hebt ei­gen­lijk niets meer no­dig dan een com­pac­te elek­tro­mo­tor en een ac­cu­pak­ket dat je kunt vor­men zo­als het je uit­komt. Het ge­volg van de een­vou­di­ge tech­niek is dat mo­tor­kap­pen la­ger kun­nen wor­den ge­te­kend, voor­rui­ten vlak­ker kun­nen wor­den ge­plaatst en he­le voor­kan­ten kun­nen wor­den uit­ge­gumd, want een gril­le is niet meer no­dig. Daar komt nog bij dat veel mer­ken de be­hou­den­de stijl die hoort bij hun mo­del­len­fa­mi­lie bij hun eer­ste elek­tri­sche au­to’s met lief­de los­la­ten. Kijk naar BMW. Ter­wijl ik het ver­schil niet meer zie tus­sen een 3-se­rie, een 5-se­rie of een 7-se­rie, en ik een X4 am­per van een X5 kan on­der­schei­den, zet het­zelf­de merk ook de i3 op de weg. Het ont­wer­pen van die au­to moet toch een feest­je zijn ge­weest! Of je nu wel of niet iets met elek­tri­sche au­to’s hebt, je kunt niet ont­ken­nen dat de hy­pe ten min­ste ook een goed as­pect met zich mee­neemt. Er wor­den wat meer in­te­res­san­te au­to’s ont­wor­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.