RENAULT SPORT SLAAT WEER TOE

Auto Review - - NIEUWS -

Er zijn ge­noeg men­sen die niets met Renault heb­ben, maar wel warm­lo­pen voor één spe­ci­fiek mo­del in het uit­ge­brei­de gam­ma. Dat is de Renault Mé­ga­ne RS. De vo­ri­ge RS, die sinds 2009 le­ver­baar was, stond be­kend als een van de meest pu­re hot hat­ches, waar­bij com­fort nau­we­lijks van be­lang was en spor­ti­vi­teit des te meer. Veel leu­ker en be­taal­baar­der werd het niet bij de com­pac­te GTI’s. Naar de nieu­we Mé­ga­ne RS werd lang uit­ge­ke­ken. Renault gaf tel­kens klei­ne de­tails vrij, om en­ke­le we­ken voor de IAA in Frank­furt ein­de­lijk het doek van de au­to af te ha­len. Wat met­een op­valt aan de nieu­we Mé­ga­ne RS, is de in het mid­den ge­plaatste eind­pijp van de sport­uit­laat. De car­ros­se­rie werd ten op­zich­te van de ge­wo­ne Mé­ga­ne aan de voor­kant met 6 cen­ti­me­ter ver­breed en aan de ach­ter­kant met 4 cen­ti­me­ter. De vo­ri­ge RS was al­leen met een hand­bak le­ver­baar, bij de nieu­we kan de ko­per ook kie­zen voor een EDC-trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling. Gei­nig de­tail (en ty­pisch voor Renault Sport): de led-ver­lich­ting in de lucht­roos­ters in de vorm van een fi­nis­h­vlag. De Mé­ga­ne RS wordt ge­le­verd met de 1,8-li­ter tur­bom­o­tor die ook dienst­doet in de nieu­we Al­pi­ne A110. De mo­tor is goed voor 280 pk en een kop­pel van 390 Nm. Met zijn ver­mo­gen over­treft de RS de Volks­wa­gen Golf GTI (230 pk) en de Peu­ge­ot 308 GTi (270 pk), maar blijft hij iets ach­ter bij de Seat Le­on Cu­pra (300 pk), de Volks­wa­gen Golf R (310 pk) en de Hon­da Ci­vic Ty­pe R (320 pk). Het ver­mo­gen wordt als van­ouds via de voor­wie­len op de weg over­ge­bracht. Net als bij de vo­ri­ge RS wordt het nieu­we mo­del le­ver­baar met een Sport-chas­sis en een com­pro­mis­loos Cup-chas­sis. Vier­wiel­be­stu­ring is stan­daard, net als een Tor­sen-dif­fe­ren­ti­eel en rem­men van Brem­bo. Via het mul­ti­me­dia­sys­teem R Link 2 kun je je ron­de­tij­den op het cir­cuit af­le­zen op de RS Mo­ni­tor. Eind vol­gend jaar komt ook de Mé­ga­ne Trop­hy, met een ver­mo­gen van 300 pk. En de oer-Hol­land­se vraag wat dat nou moet kos­ten? Daar­over zwijgt Renault nog in al­le ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.