Niet meer weg te den­ken

Auto Review - - NIEUWS -

Als in 2002 de Por­sche Cay­en­ne op de markt wordt ge­bracht, wor­den de Por­sche-pu­ris­ten in het hart ge­raakt. Maar aan de 911 en de Boxster valt niet ge­noeg geld te ver­die­nen, er moet een kas­kra­ker ko­men voor het nood­lij­den­de merk. On­danks de pu­ris­ten­kri­tiek, werd de Cay­en­ne de melk­koe waar­op ge­hoopt was. 15 jaar la­ter is hij niet meer weg te den­ken uit de prijs­lijst van Por­sche en staat de der­de ge­ne­ra­tie klaar. Por­sche pre­sen­teert de Cay­en­ne als de au­to die al­les heeft: hij com­bi­neert zijn spor­tie­ve DNA met de ca­pa­ci­tei­ten van een li­mou­si­ne en de kwa­li­tei­ten van een of­froa­der. De Cay­en­ne is tot 65 ki­lo lich­ter dan zijn voor­gan­ger, maar biedt wel meer ruim­te voor de ach­ter­pas­sa­giers en voor de ba­ga­ge (770 in plaats van 670 li­ter). Uit de mo­to­ren werd meer ver­mo­gen ge­haald: de ba­sis­Cay­en­ne kreeg er 40 pk bij, zijn drie li­ter tur­bom­o­tor le­vert nu 340 pk. De Cay­en­ne S werd ook ver­mo­gen­der: zijn 2,9-li­ter V6 met dub­be­le tur­bo heeft 440 in plaats van 420 pk. La­ter komt ook de 550 pk ster­ke Cay­en­ne Tur­bo op de markt, die in com­bi­na­tie met het Sport Chro­no-pak­ket ge­noeg heeft aan 3,9 se­con­den om de 100 km/h aan te tik­ken. De Cay­en­ne S doet daar een se­con­de lan­ger over – nog al­tijd in­druk­wek­kend. Naast de Tur­bo zit ook een plug-in hy­bri­de in de pijp­lijn. En een die­sel­mo­tor? Pijn­lijk punt­je voor een van de hoofd­rol­spe­lers in het sjoe­mel­schan­daal. Por­sche zwijgt er nog over. Als er een die­sel­ver­sie komt, dan waar­schijn­lijk pas in de zo­mer van 2018. De Cay­en­ne deelt zijn on­der­stel met de Bent­ley Ben­tay­ga en de Au­di Q7, maar is wel spor­tie­ver. Zo is hij stan­daard voor­zien van lucht­ve­ring, vier­wiel­be­stu­ring en Por­sche Dy­na­mic Chas­sis Control (PDCC). Dat laat­ste sys­teem be­perkt het over­hel­len tot een mi­ni­mum, zo­dat je nog snel­ler door de bocht kunt. Het dash­board ver­toont over­een­kom­sten met dat van de Pa­na­me­ra en ook de licht­streep over de vol­le breed­te van de ach­ter­kant – een knip­oog naar de 911 – ken­nen we uit de vier­deurs li­mou­si­ne. Het is een ge­slaagd op­tisch truc­je om de Cay­en­ne bre­der te la­ten ogen. Prij­zen be­gin­nen bij 109.800 eu­ro voor de Cay­en­ne en 129.100 eu­ro voor de Cay­en­ne S.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.