DUIZELINGWEKKEND

Auto Review - - NIEUWS -

1100pk uit een 1,6-li­ter mo­tor? An­dré van Duin zou vra­gen: hooooooooe doet-ie dat? Wel­nu, door tech­niek uit de For­mu­le 1 in een au­to voor de open­ba­re weg te ge­brui­ken. Dat is pre­cies wat Mer­ce­des-AMG als eer­ste au­to­merk ge­daan heeft bij de Pro­ject One, een con­cur­rent voor de Bu­gat­ti Chi­ron die bij­na klaar voor pro­duc­tie is. Voor­dat het zo­ver is, krijgt de hy­per­car nog wel een an­de­re naam. Er wor­den slechts 272 au­to’s ge­bouwd en die zijn al­le­maal al ver­kocht. De ko­pers heb­ben min­stens 3 mil­joen eu­ro voor de au­to be­taald, en er schij­nen ook Ne­der­lan­ders tot de ge­luk­ki­gen te be­ho­ren. Wie weet zie je er bin­nen­kort dus wel een staan voor de door­zon­wo­ning van je over­buur­man. De 1,6-li­ter V6 weet met hulp van 4 elek­tro­mo­to­ren tot die eer­der ge­noem­de 1100 pk te ko­men. Het groot­ste deel, 638 pk, gaat naar de ach­ter­wie­len. De mo­tor zou meer dan 11.000 toe­ren per mi­nuut kun­nen draai­en en de au­to in staat stel­len tot een top­snel­heid van 350 km/h. Mer­ce­des heeft het be­wust bij 11.000 tpm ge­la­ten: dan hoeft er geen ra­ce­ben­zi­ne te wor­den ge­tankt en hoeft de ei­ge­naar niet om de paar we­ken een nieu­we mo­tor aan te schaf­fen. Het dui­zelt ons al een beet­je en dat wordt al­leen maar ster­ker wan­neer we de ac­ce­le­ra­tie­cij­fers on­der ogen krij­gen: 0 naar 200 km/h (twee­hon­derd) in min­der dan 6 se­con­den. Scha­ke­len gaat via een spe­ci­aal voor de Pro­ject One ont­wor­pen AMG Speeds­hift 8-trans­mis­sie. We heb­ben ook nieuws voor mi­li­eulief­heb­bers: het is mo­ge­lijk om 25 ki­lo­me­ter elek­trisch te rij­den met de Pro­ject One. Leuk om te we­ten: For­mu­le 1-cou­reur Le­wis Ha­mil­ton was nauw be­trok­ken bij de ont­wik­ke­ling van deze hy­per­car.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.