Eer­ste Vol­vo met drie­ci­lin­der

Auto Review - - NIEUWS -

Na di­ver­se plaag­stoot­jes te heb­ben uit­ge­deeld, heeft Vol­vo nu ein­de­lijk het doek van de nieu­we XC40 ge­trok­ken. Het is de eer­ste com­pac­te suv van de Zwe­den, bo­ven­dien is de XC40 het eer­ste mo­del dat ge­bruik­maakt van de nieu­we zo­ge­noem­de Com­pact Mo­du­lar Ar­chi­tec­tu­re. Dit nieu­we CMA-plat­form heeft Vol­vo sa­men met zijn Chi­ne­se con­cern­ge­noot Geely ont­wik­keld en het zal ook als ba­sis die­nen voor de aan­ko­men­de ge­ne­ra­tie V40. Vol­vo be­looft dat de XC40 een nieu­we di­men­sie geeft aan op­berg­mo­ge­lijk­he­den in het in­te­ri­eur, maar ui­ter­aard staat ook de vei­lig­heid op een hoog ni­veau. Veel mo­der­ne sys­te­men zijn stan­daard, en vrij­wel al­les wat je op dit ge­bied kunt be­den­ken, is le­ver­baar. Vol­gens Vol­vo wordt de XC40 zelfs de ab­so­lu­te vei­lig­heids­kam­pi­oen van zijn klas­se. En de XC40 mag dan de ben­ja­min van het merk zijn, ook in deze com­pac­te Vol­vo prijkt pro­mi­nent het gro­te, ver­ti­caal ge­plaatste aan­raak­scherm op de mid­den­con­so­le. Zo­als te doen ge­brui­ke­lijk bij Vol­vo, zet het ook bij de nieu­we XC40 in het be­gin al­leen dik­s­te mo­tor­va­ri­an­ten in de ver­koop. Van­daar dat we eerst al­leen kunt kie­zen tus­sen de be­ken­de D4-die­sel (190 pk) en de T5-ben­zi­ne­mo­tor (254 pk). Be­hal­ve met deze en an­de­re, be­schei­de­ner vier­ci­lin­ders, wordt de XC40 op de iets lan­ge­re ter­mijn ook met een vol­le­dig elek­tri­sche aan­drijf­lijn le­ver­baar. Een twee­de mo­tor­va­ri­ant die voor­al be­doeld is om de CO2-uit­stoot te­rug te bren­gen, wordt een nieu­we drie­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor, de al­ler­eer­ste Vol­vo-mo­tor die af fa­briek op drie po­ten loopt. Wan­neer deze Au­to Re­view in de win­kel ligt, ligt het XC40-or­der­boek al ter in­te­ke­ning bij de Vol­vo-dea­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.