Het roer om

AU­DI’S AICON EN ELAINE – VOLKSWAGENS I.D. CROZZ CON­CEPT II EN I.D. BUZZ

Auto Review - - NIEUWS -

Dat ze bij de Volks­wa­gen-groep buik­pijn heb­ben van het die­sel­schan­daal, be­grij­pen we maar al te goed. Hoe ern­stig die buik­pijn is, blijkt uit de niet-af­la­ten­de stroom elek­tri­sche stu­die­mo­del­len. Zo toon­de Au­di on­langs de Aicon en de Elaine en pre­sen­teer­de Volks­wa­gen de I.D. Buzz en een aan­ge­pas­te ver­sie van de I.D. Crozz Con­cept. De meest fu­tu­ris­ti­sche van het stel is de 5,44 me­ter lan­ge Au­di Aicon, een 2+2 waar­in je te­ver­geefs naar een stuur zoekt. Ner­gens voor no­dig, want de Aicon kan al­les zelf. Daar­om is er ook geen in­stru­men­ta­ri­um en pe­da­len ont­bre­ken even­zeer. Vol­gens Au­di ben je in de vol­le­dig au­to­noom rij­den­de Aicon zo sa­fe, dat gor­dels over­bo­dig zijn. Wat je wel hebt, zijn ver­schuif­ba­re stoe­len en een enorm, in U-vorm om je heen ge­bouwd tou­chs­creen. De au­to kletst met het ove­ri­ge ver­keer met be­hulp van scher­men op de plaats waar je lam­pen zou ver­wach­ten. Voor de voort­stu­wing ge­bruikt de Aicon vier elek­tro­mo­to­ren, die sa­men 354 pk en 550 Nm op­zoe­men. Dich­ter bij de re­a­li­teit be­vindt zich de Au­di Elaine. Deze cros­sover-cou­pé heeft een re­la­tief nor­maal in­te­ri­eur, mét stuur en ook iets wat op een dash­board lijkt. Des­on­danks kan ook de Elaine bij­na al­les zelf, een be­zoek­je aan de was­straat re­gelt hij (of is het een zij?) des­noods ge­heel zelf­stan­dig. Daar­naast houdt de au­to je wel­zijn in de ga­ten, en als een over­maat aan stress of ver­moeid­heid wordt ge­sig­na­leerd, wor­den de in­stel­lin­gen van kli­maat­re­ge­ling, au­dio en bin­nen­ver­lich­ting daar­op af­ge­stemd. Er zijn drie elek­tro­mo­to­ren aan boord, één bo­ven de voor­as en twee bo­ven de ach­ter­as. De ac­cu’s zor­gen voor een ac­tie­ra­di­us van 550 ki­lo­me­ter. Als je niet zo ver hoeft, kun je je uit­le­ven met stop­licht­sprin­tjes; de 435 tot 503 be­schik­ba­re pk’s zor­gen voor een hon­derd­sprint van 4,5 se­con­den. Vol­gens Volks­wa­gen is de I.D. Crozz in 2020 klaar voor pro­duc­tie. De elek­tro­mo­tor van de con­cept­ver­sie le­vert 306 pk en krijgt zijn stroom van een ac­cu­pak­ket dat zich tus­sen de as­sen be­vindt. Au­to­noom rij­den be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den, maar of we dat bij de top­snel­heid van 180 km/h ook zou­den dur­ven … In 2022 is de markt­in­tro­duc­tie van de I.D. Buzz ge­pland, een vrien­de­lijk ogend elek­trisch bus­je dat ui­ter­lijk aan de al­ou­de T1 doet den­ken. On­der­huids ver­toont het bus­je waar­schijn­lijk over­een­kom­sten met de I.D. Crozz.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.