SAAB-NOSTALGIE

Auto Review - - COLUMN -

Het Zweed­se Troll­hät­tan is een van de meest on­oog­lij­ke ste­den die ik ooit heb ge­zien. Mooie ou­de ge­bou­wen vind je er nau­we­lijks en de sfeer in de stad is smoe­ze­lig. Er is voor de au­tolief­heb­ber maar één re­den om er­heen te gaan: Troll­hät­tan is de stad van Saab. En hoe­wel het merk op jam­mer­lij­ke wij­ze ten on­der is ge­gaan, houdt een mu­se­um de her­in­ne­ring aan be­te­re tij­den le­vend. Het Saab-mu­se­um is ge­ves­tigd in een ou­de spoor­weg­loods en is heer­lijk kneu­te­rig. Het is een klein mu­se­um, in een uur­tje ben je er wel door­heen. Van elk ty­pe dat Saab ooit pro­du­ceer­de, zie je één exem­plaar, aan­ge­vuld met wat con­cept cars en een film­zaal­tje. Meer is het niet. Toen ik er deze zo­mer rond­liep, kwa­men de paar an­de­re be­zoe­kers grap­pig ge­noeg al­le­maal uit Ne­der­land. Wat het ex­tra me­mo­ra­bel maak­te, was het ge­sprek dat ik voer­de met een vrij­wil­li­ger. Veel had hij niet te doen en hij zat om een praat­je ver­le­gen. Hij had van­af eind ja­ren ze­ven­tig tot 2008 op de mar­ke­ting­af­de­ling van Saab ge­werkt en was nog al­tijd erg trots op zijn merk. Ik vroeg hem wat de slui­ting van de fa­briek voor im­pact op de stad had ge­had. De Saab-fa­briek bood ooit werk aan meer dan 5000 men­sen en nu nog maar aan 1500, ver­tel­de hij. Ze ma­ken elek­tri­sche au­to’s op ba­sis van de Saab 9-3 voor voor het Chi­nees­Ja­pan­se con­sor­ti­um NEVS. De bes­te men­sen von­den een baan bij Vol­vo, zei de mar­ke­teer min­zaam, maar veel men­sen zijn nog al­tijd op zoek naar werk. On­ver­mij­de­lijk kwa­men we op de vraag hoe het toch zo­ver kon ko­men met dit lief­heb­ber­s­merk. De mar­ke­teer ver­tel­de nog eens het be­ken­de ver­haal dat de over­na­me door Ge­ne­ral Mo­tors het be­gin van het ein­de was: in­eens moes ten Saabs wor­den ge­bouwd die tech­nisch ei­gen­lijk bur­ger­lij­ke Opels wa­ren. Over de gro­te woor­den van Vic­tor Mul­ler wil­de hij niet veel meer kwijt. Tot over­maat van ramp be­gon het – als wa­re het een film­sce­na­rio – hard te re­ge­nen aan het ein­de van ons ge­sprek. Ik wil­de de mar­ke­teer het liefst mee naar de kroeg ne­men om sa­men om ver­driet te ver­drin­ken. De sfeer in Troll­hät­tan past wel mooi bij de jam­mer­lij­ke on­der­gang van Saab. We slo­ten het ge­sprek toch nog vro­lijk af: de mar­ke­teer was blij dat Ne­der­land zo veel Saab- lief­heb­bers telt … Mocht je ooit bij Troll­hät­tan in de buurt va­kan­tie vie­ren: ga naar het mu­se­um, maar laat de s tad voor wat het is en don’t men­ti­on Vic­tor Mul­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.