NIEUWS UIT DE ONDERWERELD

De scher­pe lij­nen, de gro­te lucht­ope­nin­gen en de aan­stoot­ge­ven­de pro­por­ties van de Lam­borg­hi­ni Hur­acán dra­gen niet al­leen bij aan de her­ken­baar­heid en de fas­ci­na­tie, ze be­vor­de­ren ook de stroom­lijn. Maar als het op ae­ro­dy­na­mi­ca aan­komt, is er een net zo b

Auto Review - - TECHNIEK -

DE VOOR­ZIJ­DE

Van on­de­ren is te zien dat het ach­ter­wiel­aan­ge­dre­ven ‘ba­sis­mo­del’ (van­af 249.786 eu­ro) over een voor­spoi­ler be­schikt. Die zorgt voor meer druk op de voor­wie­len. Om lucht­wer­ve­lin­gen bij de wie­len te­gen te gaan, slui­ten de wiel­kas­ten zo nauw mo­ge­lijk aan. Met als ge­volg dat er am­per ruim­te over­blijft voor stuur- en veer­be­we­gin­gen.

HET CHAS­SIS

Ter hoog­te van de mo­tor zit een gro­te ope­ning in de ver­der ge­slo­ten bo­dem. Het chas­sis, waar het mid­den­ge­deel­te van de bo­dem­par­tij deel van uit­maakt, is zo licht ge­bouwd dat het nog geen 200 ki­lo weegt. Het be­staat uit car­bon­fi­ber en alu­mi­ni­um. Rond­om de eer­der­ge­noem­de ope­ning zit­ten lucht­in­la­ten voor de mo­tor en de koe­ler. Deze ope­nin­gen wor­den naar ach­te­ren toe steeds bre­der, wat bij­draagt aan een mi­ni­ma­le lucht­weer­stand.

DE AU­TO

De Lam­borg­hi­ni Hur­acán is een su­per­sport­wa­gen met een on­ge­bla­zen V10-mo­tor tus­sen de voor­stoe­len en de ach­ter­as. Hij is le­ver­baar als Cou­pé en als Spy­der (bei­de met 610 pk), en als 640 pk ster­ke Per­for­man­teuit­voe­ring met ac­tie­ve lucht­klep­pen. Die laat­ste va­ri­ant kost 321.385 eu­ro en heeft vier­wiel­aan­drij­ving. De Cou­pé en de Spy­der zijn ook le­ver­baar met ach­ter­wiel­aan­drij­ving – zo­als de hier af­ge­beel­de LP 580-2 met 580 pk.

DE DIFFUSER

De lucht die langs de be­kle­de bo­dem­plaat stroomt, stuit bij de ach­ter­kant op een diffuser. Door de vier zicht­ba­re vin­nen wordt de lucht­stroom langs de diffuser naar bo­ven ge­leid en ver­sneld. Dit zorgt voor een va­cu­üm on­der de ach­ter­kant, waar­door er meer druk op de ach­ter­as wordt uit­ge­oe­fend, wat ver­vol­gens voor meer grip zorgt.

Om lucht­wer­ve­lin­gen te­gen te gaan, slui­ten de wiel­kas­ten zo nauw mo­ge­lijk aan op de wie­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.