HANDIG: DE FLIPPER ACH­TER HET STUUR IS EEN RECUPERATIEREM.

Auto Review - - REPORTAGE -

We staan voor de kern­cen­tra­le in het Zeeuw­se Bors­se­le – de eni­ge wer­ken­de kern­cen­tra­le van Ne­der­land. On­der de wit­te koe­pel vindt de ma­gie plaats: in het door staal en be­ton af­ge­scherm­de re­ac­tor­vat wor­den ura­ni­um­ato­men ge­splitst. De warm­te uit de kern­splij­ting ver­an­dert wa­ter in stoom, die de tur­bi­ne en de ge­ne­ra­tor in be­we­ging brengt. Daar­na wordt de he­te stoom ge­koeld tot wa­ter met het kou­de op­per­vlak­te­wa­ter uit de Wes­ter­schel­de, zo­dat de stroom­pro­duc­tie in gang blijft. Om­dat de kern­cen­tra­le geen rond­lei­din­gen geeft, ge­brui­ken we de wi­fi-hot­s­pot van de Am­pe­ra-e om meer te we­ten te ko­men. Op de web­si­te van het ener­gie­be­drijf (www.epz.nl) le­zen we over de ra­dio­ac­tie­ve stra­ling rond­om het ge­bouw – of het ge­brek daar­aan. Blijk­baar is een jaar op deze plek staan even ‘scha­de­lijk’ als tien uur vlie­gen van Am­ster­dam naar de VS. Ook be­schrijft de web­si­te wat er ge­beurt als er op de Wes­ter­schel­de een lpg-tan­ker ont­ploft: “De dijk vangt veel van de druk­golf op en de vi­ta­le ge­bou­wen van de kern­cen­tra­les zijn be­stand te­gen ex­treem ge­weld zo­als ex­plo­sies, schok­gol­ven en aard­be­vin­gen.” Een ge­rust­stel­lend idee, wa­re het niet dat wij staan te fo­to­gra­fe­ren op die dijk ... Bors­se­le pro­du­ceert drie ku­bie­ke me­ter hoog­ra­dio­ac­tief af­val per jaar. Dat lijkt niet veel – een Opel Am­pe­ra-e neemt meer ruim­te in be­slag – maar het ener­gie­be­drijf moet er ver­rek­te lang op pas­sen. Eerst wordt het hon­derd jaar (!) op­ge­sla­gen bij de Cen­tra­le Or­ga­ni­sa­tie Voor Ra­dio­ac­tief Af­val in Vlis­sin­gen, waar­bij het een groot deel van zijn ra­dio­ac­ti­vi­teit ver­liest. Daar­na gaan de con­tai­ners naar een ber­ging diep in de grond voor een pe­ri­o­de van dui­zen­den ja­ren. Want dan, zo­als de web­si­te roos­kleu­rig ver­woordt, ‘neemt de na­tuur de taak van men­sen over, om het af­val te be­wa­ren en af te scher­men’. 330 SNELWEGKILOMETERS Toen col­le­ga Jaap te­rug­kwam van zijn eer­ste ken­nis­ma­king met de Am­pe­ra-e in Noor­we­gen (zie Au­toRe­view 6), wist hij te ver­tel­len dat de au­to geen na­vi­ga­tie­sys­teem heeft. Dat is nog steeds het ge­val. Dus zo­dra we koers wil­len zet­ten naar Urk in Fle­vo­land, plak­ken we een TomTom te­gen de voor­ruit en la­ten hem de rou­te van 246 ki­lo­me­ter uit­te­ke­nen. Zo ont­staat een vreem­de si­tu­a­tie: de TomTom weet niet dat we in een elek­tri­sche au­to rij­den en rept dus met geen woord over laad­pa­len. De Am­pe­ra-e heeft op zijn beurt geen flauw be­nul of de be­stuur­der ver­der wil rij­den dan de ac­tie­ra­di­us toe­laat. De bal om tij­dig te ‘tan­ken’ ligt dus vol­le­dig bij de be­stuur­der, net als bij een au­to met ver­bran­dings­mo­tor. Aan­ge­zien de Am­pe­ra-e erg traag op­laadt bij een door­snee laad­paal, ver­trou­wen we op de snel­la­ders van Fast­ned. In hun app zit een land­kaart met al­le lo­ca­ties. Wan­neer we weg­rij­den uit Bors­se­le geeft het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um een half­vol­le ac­cu en een ac­tie­ra­di­us van 186 ki­lo­me­ter aan. Die af­stand is ge­ba­seerd op het ge­mid­del­de ver­bruik van 18 kWh/100 km, ge­me­ten toen we van Opel Ne­der­land in Bre­da naar

Zee­land re­den. Dat wa­ren voor­al ki­lo­me­ters op de snel­weg, over­brugd met de snel­heid van een die­sel­rij­der. Het ver­bruik leert ons dat je met een vol­le ac­cu (60 kWh) zo’n 330 snelwegkilometers kunt af­leg­gen. Dat is veel min­der dan de op­ge­ge­ven 520 ki­lo­me­ter, maar op­schie­ten met een elek­tri­sche au­to kost nu een­maal veel stroom.

DE ZES­DE SNEL­LA­DER

Nu wil het ge­val dat je op de Ne­der­land­se snel­weg nooit echt lang hard kunt rij­den. Zo­dra we Ber­gen op Zoom pas­se­ren, wordt het al wat druk­ker op de snel­weg en bij Dord­recht stui­ten we op de eer­ste fi­le van de mid­dag. Het plan is om het snel­la­den zo lang mo­ge­lijk uit te stel­len en eerst voor­bij Utrecht zien te ko­men – voor­dat het daar ook vast staat. We zet­ten on­ze zin­nen op de Fast­ned­lo­ca­tie bij Eem­nes, aan de A27 on­der Al­me­re. Van stress is geen spra­ke, want on­der­weg pas­se­ren we vijf an­de­re laad­sta­ti­ons. Bo­ven­dien houdt de Am­pe­ra-e je goed op de hoog­te van het stroom­ver­bruik. Om te be­gin­nen staat het ac­tu­e­le ver­bruik rechts in beeld. De ge­tal­len zijn geel van kleur als er stroom uit de ac­cu stroomt en groen wan­neer de au­to al re­ge­ne­re­rend bij­laadt. De cir­kel rond­om de snel­heids­me­ter ver­kleurt van groen naar geel als je on­zui­nig rijdt en een taart­di­a­gram op het cen­tra­le tou­chs­creen laat zien hoe­veel stroom de air­co en de ver­war­ming ge­brui­ken. Van­daag is het mooi weer en claimt de air­co 7 pro­cent. Het in­stru­men­ta­ri­um ver­meldt bo­ven en on­der de ge­schat­te ac­tie­ra­di­us ook een mi­ni­ma­le en maxi­ma­le waar­de. Bij het ver­trek uit Bors­se­le stond er 186 ki­lo­me­ter in beeld, met 219 km er­bo­ven als zui­nig­ste ui­ter­ste en 152 km er­on­der voor de ma­ni­ak. Een slim balk­je slaat uit naar bo­ven of be­ne­den, af­han­ke­lijk van je ac­tu­e­le rij­stijl, zo­dat je weet wel­ke van de drie voor­spel­de waar­den het dichtst bij de re­a­li­teit ligt. Door het druk­ke ver­keer en de fi­le on­der­weg, rij­den we lang­za­mer dan eerst. Het ver­bruik daalt naar 16,9 kWh/100 km en het balk­je loopt op­beu­rend om­hoog. Dat ver­klaart hoe we pas na 190 ki­lo­me­ter rij­den (4 km meer dan de voor­spel­de 186), en met nog 30 ki­lo­me­ter in ‘de tank’, de uit­voeg­strook naar de snel­la­der bij Eem­nes ne­men. Een waar­schu­wing dat we bin­nen­kort het voer­tuig moe­ten op­la­den, is al in beeld ver­sche­nen. On­der het zwar­te dak met ge­le bo­gen – het lijkt de McDo­nald’s wel – plug­gen we de gro­te CCS-stek­ker in.

Met de Fast­ned-app wordt het la­den ge­start. Een dis­play op de laad­paal laat zien wat het na­deel van zo’n gro­te ac­cu is: la­den tot 80 pro­cent gaat ruim een uur du­ren. We schie­ten een paar fo­to’s, ko­pen een ijs­je bij het naast­ge­le­gen tank­sta­ti­on en ma­ken een praat­je met een me­neer die el­ke dag even ko­men kij­ken ‘of er nog iets leuks aan de la­der hangt’. Bij Fast­ned be­taal je per ki­lo­watt­uur, maar de stroom­prijs is af­han­ke­lijk van je Fast­nedabon­ne­ment. Er be­staat een gra­tis prijs­plan, maar dan is de stroom duur: 0,59 eu­ro per kWh. Het kan al snel uit om een tien­tje in de maand te be­ta­len, want dan daalt de stroom­prijs naar 0,35 eu­ro. Voor de groot­ver­brui­ker is er een Po­wer-abon­ne­ment van 30 eu­ro met een ki­lo­watt­uur­prijs van 0,19 eu­ro. Die be­dra­gen van 35 en 19 eu­ro­cent klin­ken ons trou­wens be­kend in de oren, want een open­ba­re laad­paal kost in de re­gel ook 0,35 eu­ro per kWh en voor stroom uit je ei­gen stop­con­tact of laad­punt be­taal je zo'n 0,19 eu­ro.

DE AM­PE­RA-RIJ­DER BETAALT 3,42 EU­RO AAN STROOM PER 100 KI­LO­ME­TER. DE DIESELKLANT IS MEER DAN HET DUB­BE­LE KWIJT.

Of je moet zon­ne­pa­ne­len op je dak leg­gen, want dan heb je na de aan­van­ke­lij­ke in­ves­te­ring de daar­op­vol­gen­de ja­ren gra­tis stroom. Na drie kwar­tier wach­ten is het ge­duld op en de ac­cu met 38,3 kWh bij­ge­vuld. Daar­mee moet het luk­ken om naar Urk te rij­den, de wind­mo­lens te be­zich­ti­gen en huis­waarts te ke­ren. We had­den ook kor­ter kun­nen la­den, maar dan wa­ren we op de te­rug­weg naar de re­dac­tie in Nij­me­gen nog een keer aan de beurt ge­weest. Dank­zij de gro­te ac­cu heb je in elk ge­val de keu­ze …

PO­TI­GE AAN­DRIJF­LIJN

Het heb­ben van die keu­ze is ech­ter niet goed­koop: de Am­pe­ra-e kost 40.995 eu­ro. De Launch Exe­cu­ti­ve-uit­voe­ring waar­in wij rij­den, wordt eer­der uit­ge­le­verd en staat voor 44.995 eu­ro in de prijs­lijst. Het is een be­hoor­lijk com­ple­te uit­voe­ring, met on­der meer le­ren be­kle­ding, stoel­ver­war­ming, Bo­se-luid­spre­kers en een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra. Die be­dra­gen moet je ei­gen­lijk di­rect weer ver­ge­ten, want ze schep­pen ver­wach­tin­gen op het ge­bied van ma­te­ri­aal­ge­bruik en af­wer­king, die de au­to niet kan waar­ma­ken. De ge­bruik­te plas­tics zijn hard en de ach­ter­klep valt dicht met een gê­nant blik­ke­rig ge­luid. Ook peu­tert het sta­tief van de fo­to­ca­me­ra on­ge­vraagd de be­kle­ding in de ba­ga­ge­ruim­te los, zo­dat we na het ope­nen van de fra­gie­le klep plot­se­ling te­gen het plaat­werk aan kij­ken. En we heb­ben het al aan­ge­stipt, maar noem ons nog een au­to van vijf­en­veer­tig­dui­zend eu­ro die niet le­ver­baar is met een in­ge­bouwd na­vi­ga­tie­sys­teem … Toch is de stan­daard­uit­rus­ting heel com­pleet. Kli­maat­re­ge­ling, xe­n­on­kop­lam­pen, 17-inch licht­me­taal, een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning en het gro­te tou­chs­creen en di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um zijn bij de prijs in­be­gre­pen. Zo ri­ant als de uit­rus­ting is ook de bin­nen­ruim­te. De voor­ruit staat ver naar vo­ren, je zit vrij hoog en hebt ruim zicht. Tus­sen de be­nen van de be­stuur­der en de bij­rij­der prijkt op de vlak­ke vloer een op­berg­bak waar je de TomTom met ka­bels en al in kan mik­ken. Op die­zelf­de open vloer kun­nen ach­ter­in drie men­sen hun voe­ten kwijt. De ba­ga­ge­ruim­te heeft een die­pe bo­dem en is ri­ant (381 li­ter). Het groot­ste plus­punt van de Am­pe­ra-e is zijn po­ti­ge elek­tri­sche aan­drijf­lijn. Niet al­leen sprint de au­to in een vloek en een zucht naar de hon­derd, hij rijdt moei­te­loos snel­he­den van 130 tot 140 km/h. Veel an­de­re elek­tri­sche au­to’s schu­wen zul­ke snel­he­den, maar in de Am­pe­ra-e den­de­ren we lek­ker mee over de lin­ker­rij­strook. Tij­dens een in­haal­ac­tie tik­ken we zelfs even 154 km/h aan – 4 km/h meer dan de of­fi­ci­ë­le top­snel­heid. Met een dik­ke die­sel lach je om zo’n top­snel­heid, maar de be­daar­de ev-rij­der haalt zijn schou­ders op. Hij betaalt per 100 ki­lo­me­ter slechts 3,42 eu­ro aan stroom (18 kWh à 19 cent), de dieselklant is meer dan het dub­be­le kwijt (7,55 eu­ro). Deze be­re­ke­ning is ge­ba­seerd op het test­ver­bruik van de Opel In­sig­nia Grand Sport 2.0 CDTi (6,4 l/100 km) in de vergelijkende test van vo­ri­ge maand en een die­sel­prijs van 1,18 eu­ro per li­ter.

HO­GER DAN DE MAASTOREN

De wind­mo­lens in Wind­park Noord­oost­pol­der zijn gi­gan­tisch. Als we de Ke­tel­brug na­de­ren, doe­men de eer­ste acht mo­lens in de buurt van Urk al op. De ove­ri­ge 78 staan aan de oost­zij­de van de pol­der – één rij mo­lens op het land en twee rij­en in het wa­ter. Die op land zijn het grootst: de as waar de wie­ken aan be­ves­tigd zijn en de ge­ne­ra­tor mee in ver­bin­ding staat, zit op 135 me­ter hoog­te. Het top­je van de hoog­ste wiek komt zelfs 198,5 me­ter hoog. De groot­ste wol­ken­krab­ber van Ne­der­land – de Maastoren in Rot­ter­dam – is ‘maar’ 164,75 me­ter hoog. Al­leen een hand­vol zend­mas­ten en de schoor­ste­nen van Shell Per­nis win­nen het van de reu­zen­wind­mo­lens. Dit jaar gaat het wind­park on­ge­veer 1,4 mil­jard kWh op­wek­ken. Dat is ge­noeg stroom om 2000 Opels Am­pe­ra-e een rond­je rond­om de aar­de te la­ten rij­den, voor 100 keer. Of het kan 1,2 pro­cent van Ne­der­land van stroom voor­zien. Ter ver­ge­lij­king: de kern­cen­tra­le in Bors­se­le is goed voor 4 pro­cent. Wij zijn enigs­zins ver­baasd dat 86 wind­mo­lens zo­veel zo­den aan de dijk zet­ten. Bouw er nog 200 bij en we heb­ben die kern­cen­tra­le helemaal niet meer no­dig. Die kant gaat het al op, want in het jaar 2034 valt het doek voor de kern­cen­tra­le in Bors­se­le. Dan wordt be­gon­nen met het af­bre­ken en zo rond 2048 ver­dwij­nen de laat­ste hei­pa­len uit de grond. In wat voor au­to’s zul­len we dan rij­den? Waar­schijn­lijk is het me­ren­deel te­gen die tijd elek­trisch.

Het wit­te, open dash­board straalt rust en ruim­te uit. Ver­pest het niet voor je­zelf door de goed­ko­pe plas­tics aan te ra­ken.

Op egaal as­falt is de Am­pe­ra- e com­for­ta­bel. Door het straf­fe on­der­stel en de zwa­re ac­cu wil je wel af­rem­men voor drem­pels.

Handig: deze flipper laat je re­cu­pe­re­rend af­rem­men. Eerst zacht­jes, dan steeds fel­ler.

In de Sport-stand ac­ce­le­reert de toch al snel­le Am­pe­ra- e nog ve­nij­ni­ger.

“Laad voer­tuig bin­nen­kort op.” Je moet zelf uit­zoe­ken waar, want de Am­pe­ra- e heeft geen na­vi­ga­tie­sys­teem.

Deze wind­mo­lens zijn echt reu­ze: het top­je van de hoog­ste wiek komt 198,5 me­ter hoog.

Snel­la­den kost 0, 10 of 30 eu­ro per maand. Hoe duur­der je abon­ne­ment, hoe goed­ko­per de stroom: 0,59, 0,35 of 0,19 eu­ro per kWh.

Bij Fast­ned kun je snel­la­den via de AC-, CHA­deMO- en CCS­stek­ker. Met maxi­maal 50 kW per uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.