Golf­slag­bad

Na on­ze po­si­tie­ve ken­nis­ma­king met de nieu­we Hyun­dai i30 Wa­gon vo­ri­ge maand, gooi­en we hem nu echt in het die­pe. Zul­len de Sko­da Oc­ta­via Com­bi en de Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant hem de oren was­sen?

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Tekst: El­mar Sie­pen, Bart Smak­man · Fo­to’s: Mar­kus Sen­de

Tij­den ver­an­de­ren. Ver­bin­ding ma­ken met in­ter­net gaat niet lan­ger ge­paard met ge­biep en ge­ruis, en de Ko­re­aan­se au­to­mer­ken ont­wer­pen niet lan­ger ano­nie­me mo­del­len. Ster­ker nog, de Hyun­dai i30 hatch­back gooi­de ho­ge ogen in de Au­toRe­view van april. Toen ver­sloeg hij drie Eu­ro­pe­se con­cur­ren­ten. Dank­zij de dy­na­mi­sche rij­ei­gen­schap­pen, krach­ti­ge rem­men en uit­ge­brei­de vei­lig­heids­uit­rus­ting scoor­de de i30 meer pun­ten dan de Ford Fo­cus, de Opel Astra en de Seat Le­on. Nu is het de beurt aan de i30 Wa­gon en ha­len we het zwaar­ste ge­schut van stal: de po­pu­lai­re Sko­da Oc­ta­via Com­bi en de Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant. Al­le au­to’s ko­men op­dra­ven met een 140 of 150 pk ster­ke tur­bo­ben­zi­ne­mo­tor met vier ci­lin­ders. En fraai 17-inch licht­me­taal, want we wil­len wel goed voor de dag ko­men.

IN-/EX­TE­RI­EUR

De i30 Wa­gon is klei­ner, maar scoort bij­na net zo goed. Je koopt een sta­ti­on­wa­gon om zijn ruim­te. Nu maakt het voor de be­we­gings­vrij­heid voor­in wei­nig uit wel­ke au­to je kiest, maar op de ach­ter­bank zijn de ver­schil­len best groot. De Sko­da blinkt uit in been­ruim­te, ter­wijl er bij de nieu­we Hyun­dai op is be­spaard. Dat viel te ver­wach­ten, want de i30 Wa­gon is in z’n ge­heel een slag klei­ner. Hij is ruim der­tig cen­ti­me­ter kor­ter dan de Oc­ta­via Com­bi, plus een frac­tie smal­ler en la­ger. Dit ver­taalt zich ook naar een klei­ner laad­vo­lu­me en een la­ger laad­ver­mo­gen. Al val­len de ver­schil­len wel mee: de i30 Wa­gon kan maxi­maal 1650 li­ter en 474 ki­lo mee­ne­men, wat niet schok­kend veel min­der is dan de Oc­ta­via Com­bi met zijn ba­ga­ge­ruim­te van 1740 li­ter waar­in je 519 ki­lo

kan ver­voe­ren. De Golf Va­ri­ant schom­melt wat be­treft de bui­ten­af­me­tin­gen tus­sen zijn con­cur­ren­ten in, maar ver­voert ‘slechts’ 1620 li­ter – 30 li­ter min­der dan de Hyun­dai. De Golf torst een la­ding van 501 ki­lo. De ba­ga­ge­ruim­te van de Hyun­dai heeft han­di­ge op­berg­vlak­ken in de vloer. Als we de ach­ter­bank neer­klap­pen, is de vloer ech­ter niet helemaal vlak. Dat is bij de an­de­re twee wel zo. Bo­ven­dien is de Sko­da te­gen meer­prijs uit te rus­ten met een bij­rij­ders­stoel waar­van je de rug­leu­ning kunt plat­leg­gen, wat van pas komt bij het ver­voe­ren van oma’s an­tie­ke kap­stok. Wat be­treft het ma­te­ri­aal­ge­bruik en de af­wer­king heeft Hyun­dai een gro­te sprong voor­waarts ge­maakt: het in­te­ri­eur van de i30 Wa­gon steekt net zo goed in el­kaar als dat van de Oc­ta­via Com­bi. Geef het nog een au­to- ge­ne­ra­tie en ook het nog iets ho­ge­re ni­veau van de Golf Va­ri­ant wordt ge­ë­ve­naard. Op het ge­bied van vei­lig­heid kan de Hyun­dai even­eens pro­bleem­loos mee­ko­men met de tech­no­lo­gisch voor­op lo­pen­de mer­ken uit de VW-stal. Hij is stan­daard voor­zien van een au­to­ma­tisch nood­rem­sys­teem en een spoor­as­sis­tent. Op de op­tie­lijst staan do­de­hoek­waar­schu­wing, ver­keers­bord­her­ken­ning en adap­tie­ve crui­se­con­trol. Sko­da le­vert het au­to­ma­ti­sche nood­rem­sys­teem en de spoor­as­sis­tent ook, maar te­gen meer­prijs. Voor een knie-air­bag voor de be­stuur­der hoef je dan weer niet bij te be­ta­len. Bei­de sta­ti­on­wa­gons heb­ben zij-air­bags ach­ter­in. Bij de Volks­wa­gen moet je hier­voor bij­be­ta­len, maar is adap­tie­ve crui­se­con­trol wel bij de prijs in­be­gre­pen. On­der de streep sco­ren al­le drie de au­to’s even­veel pun­ten op het on­der­deel vei­lig­heid.

COM­FORT

De i30 Wa­gon doet niet aan adap­tie­ve schok­dem­pers. Ter­wijl zijn con­cur­ren­ten te­gen een meer­prijs van pak­weg dui­zend eu­ro van adap­tie­ve schok­dem­pers zijn voor­zien, moet de Hyun­dai het stel­len met een con­ven­ti­o­neel on­der­stel. Toch brengt hij het er goed van­af: de i30 Wa­gon is straf ge­veerd, maar niet on­com­for­ta­bel. Het on­der­stel ver­werkt on­ef­fen­he­den in het weg­dek pro­bleem­loos en streeft wat be­treft veer­com­fort de Sko­da voor­bij. Juist wan­neer de Oc­ta­via Com­bi in de com­fort­stand staat, deelt de tor­sie-ach­ter­as een ver­ve­len­de dreun uit op dwars­ri­chels. En met meer ki­lo’s aan boord wordt het al­leen maar er­ger. De Hyun­dai en de Volks­wa­gen heb­ben be­dui­dend meer re­ser­ves en blij­ven soe­pel ve­ren wan­neer ze tot het pla­fond zijn vol­ge­pakt. De voor­stoe­len in de Oc­ta­via en de i30 zijn pret­tig van vorm en heb­ben ste­vi­ge kus­sens. In de Golf zit het meu­bi­lair nog aan­ge­na­mer, want bij de test­au­to is 409 eu­ro ge­ïn­ves­teerd in een er­go­no­mi­sche be­stuur­ders­stoel. Die kun je in 14 rich­tin­gen ver­stel­len en hij be­schikt over een uit­schuif­baar zit­vlak. De com­for­ta­be­le stoel heeft te­vens een len­den­steun met mas­sa­ge­func­tie en is ver­warm­baar. Over lek­ker zit­ten ge­spro­ken: ach­ter in de Sko­da heb je niet al­leen veel been­ruim­te, de ach­ter­bank zit ook aan­ge­naam. Hij on­der­steunt je bo­ven­be­nen het best. Voor het on­der­deel er­go­no­mie kij­ken we naar de plaat­sing en de af­lees­baar­heid van de knop­pen en in­stru­men­ten. Hyun­dai kiest er­voor om het cen­tra­le dis­play hoog te plaat­sen en dat er­va­ren wij als pret­tig. An­de­ren vin­den het fijn (en mooi­er) als het scherm iets la­ger zit, zo­dat de bo­ven­kant van dash­board niet ver­stoord

wordt en je je arm niet zo ver hoeft op te til­len om het tou­chs­creen te be­die­nen. De af­lees­baar­heid van de laag­ge­plaatste dis­plays in de Sko­da en de Volks­wa­gen is uit­ste­kend. Sinds bei­de sta­ti­on­wa­gons ver­nieuwd zijn, is de draai­knop voor het vo­lu­me ver­ruild voor tip­toet­sen naast het scherm. Dit mag er dan chic uit­zien, zo’n aan­raak­ge­voe­lig op­per­vlak is min­der handig dan een fy­sie­ke draai­knop die je op de tast kunt vin­den – zo­als in de i30 Wa­gon. Dat de Golf voor zijn er­go­no­mie een punt meer scoort dan de Oc­ta­via, komt door de mo­tor­kap die open blijft staan zon­der dat je daar ex­tra han­de­lin­gen voor hoeft te ver­rich­ten.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE

De i30 Wa­gon kan de con­cur­ren­tie bij­be­nen, in ruil voor veel brand­stof. Op mo­to­risch vlak zijn de ver­schil­len klein. Al­le test­au­to’s wor­den aan­ge­dre­ven door een vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor met een tur­bo en een ver­mo­gen van cir­ca 100 pk per li­ter. Zo heeft de Hyun­dai een 1.4 met 140 pk en de Volks­wa­gen een 1.5 met 150 pk. De Sko­da waait met al­le win­den mee en put 150 pk uit 1,4 li­ter. De trek­kracht van het drie­tal be­draagt 242 of 250 Nm en dat is ge­noeg om elk van de com­pac­te sta­ti­on­wa­gons, ge­vuld met kin­de­ren of do­zen, vlot van hun plek te la­ten ko­men. De 140 pk ster­ke i30 doet er maar 8,9 tel­len over om van nul naar 100 km/h te sprin­ten. Zo lang heeft de iets krach­ti­ger Golf ook no­dig. De Oc­ta­via zet een sprint­tijd van 8,5 se­con­den meer. De 1.4 T-GDI-mo­tor is ook elas­tisch: een tus­sen­sprint van 60 naar 100 km/h in de vijf­de ver­snel­ling duurt in de Hyun­dai het kortst. In de zes­de ver­snel­ling van 80 naar 120 km/h ac­ce­le­re­ren doet de Sko­da op zijn beurt weer snel­ler. De Volks­wa­gen heeft met 218 km/h de hoog­ste top­snel­heid. Om het brand­stof­ver­bruik zo laag mo­ge­lijk te hou­den, be­schikt de 1.5 TSI-mo­tor in de Golf Va­ri­ant over ci­lin­der­uit­scha­ke­ling. Wan­neer er wei­nig kracht van de mo­tor ge­vraagd wordt en het toe­ren­tal on­der de 3200 tpm blijft, wordt de sta­ti­on­wa­gon aan­ge­dre­ven door twee ci­lin­ders. Zo­dra de si­tu­a­tie op de weg vraagt om een krachts­in­span­ning, gaan al­le vier ci­lin­ders weer aan het werk. Van die om­scha­ke­ling voel je slechts een klei­ne tril­ling. Aan de pomp werpt deze tech­niek zijn vruch­ten af: met een test­ver­bruik van 6,2 l/100 km (1 op 16,1) is de Golf Va­ri­ant de zui­nig­ste au­to. Hoe­wel het ver­schil met de Sko­da (6,4 l/100 km, 1 op 15,6) niet we­reld­schok­kend is. De Hyun­dai is wel be­dui­dend dor­sti­ger en ver­bruikt nog een li­ter meer dan de Sko­da (7,4 l/100 km, 1 op 13,5). Tot slot nog even over het scha­ke­len: de hand­ge­scha­kel­de zes­bak­ken van de Sko­da en de Volks­wa­gen zijn een vleug­je pre­cie­zer dan die van de Hyun­dai.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN

De i30 Wa­gon rijdt vei­lig en ver­ma­ke­lijk. Ge­zins­au­to’s zo­als deze sta­ti­on­wa­gons moe­ten in eer­ste in­stan­tie een ho­ge ma­te van rij­vei­lig­heid bie­den. En dat doen ze, stuk voor stuk. Dat brengt ons bij pri­o­ri­teit num­mer twee: rij­ple­zier. De i30 Wa­gon stort zich op boch­ten als kin­de­ren op brood­jes knak­worst.

De Golf Va­ri­ant ver­voert ‘slechts’ 1620 li­ter – 30 li­ter min­der dan de Hyun­dai.

Het nieu­we, gro­te beeld­scherm in de Sko­da is goed af­lees­baar.

De Oc­ta­via Com­bi ont­popt zich als de snel­ste sprin­ter van het drie­tal.

De Sko­da heeft de ruim­ste ach­ter­bank.

Wat zien ik? Een pa­ra­plu on­der de bij­rij­ders­stoel.

De knop­pen zijn groot, dui­de­lijk en lo­gisch ge­groe­peerd. Een kind met rij­be­wijs kan de was doen.

De klei­ne ra­men ach­ter de C-stij­len ko­men de over­zich­te­lijk­heid niet ten goe­de. VERUIT DE GOED­KOOP­STE

De pas­sa­giers zul­len niet kla­gen, maar ze zit­ten lie­ver in de Oc­ta­via of de Golf.

Prak­tisch: op­berg­vak­ken in de laad­vloer.

Hyun­dai i30 Wa­gon 1.4 T-GDI

De 1.5 TSI wordt luxe uit­ge­voerd. Zo is het di­gi­ta­le in­stru­men­ta­ri­um stan­daard.

Het on­der­stel met adap­tie­ve schok­dem­pers (op­tie) ver­hoogt het veer­com­fort van de Golf Va­ri­ant.

Hier zit je bij­na zo aan­ge­naam als in de Sko­da.

Kie­ke­boe: de ach­ter­uit­rij­ca­me­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.