CONCLUSIE

Auto Review - - BELEVING -

Dit Ame­ri­kaan­se drie­tal biedt een heer­lij­ke ontsnappingsroute uit de da­ge­lijk­se autosleur. Dat be­gint al met het ui­ter­lijk, maar ook de pres­ta­ties en de mo­tor­sound zijn ver­re van al­le­daags. De Ford Mustang is de lob­bes van het stel. On­danks zijn mach­ti­ge kop­pel en zijn im­po­ne­ren­de ac­ce­le­ra­tie, is het een pri­ma au­to voor da­ge­lijks ge­bruik. Je kunt er met z’n vier­tjes in en de kof­fer­bak biedt vol­doen­de ruim­te, ook als de kap om­laag is. Kalm toe­ren met af en toe een tus­sen­sprint is meer zijn spe­ci­a­li­teit dan zo snel mo­ge­lijk boch­ten pak­ken. De ex­treem dy­na­mi­sche Cor­vet­te daagt zijn be­stuur­der juist con­ti­nu uit om het on­der­ste uit de kan te ha­len. Wie de hand­schoen op­pakt, wordt ver­rast door de on­ge­ken­de scherp­te en pre­ci­sie van deze snel­le twee­zit­ter. De Ca­ma­ro zit tus­sen de an­de­re twee in. Je kunt we­l­is­waar met vier man op pad, maar de ach­ter­pas­sa­giers mo­gen dan niet te groot zijn. Ook de ba­ga­ge moet be­perkt blij­ven tot één scho­ne on­der­broek en een tan­den­bor­stel per per­soon. Op dy­na­misch vlak gaat de Ca­ma­ro min­der ver dan zijn gro­te broer, maar steekt hij de Mustang ruim­schoots voor­bij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.