Car­ri­è­re­zucht

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Tekst: Paul Eng­lert, Gert Weg­man · Fo­to’s: Frank Ra­te­ring

Met de Ar­te­on wil Volks­wa­gen de ho­ge­re mid­den­klas­se be­stor­men. Maar stie­kem is het am­bi­ti­eu­ze top­mo­del ei­gen­lijk een op­ge­waar­deer­de Pas­sat met een chi­que vijf­deurs cou­pé­jas. Is dat vol­doen­de om de car­rie­res van de Au­di A6 en de BMW 5-se­rie te dwars­bo­men? Tijd voor een di­rec­te con­fron­ta­tie.

Bij de in­tro­duc­tie van de Ar­te­on sig­na­leer­den we al dat Volks­wa­gen wel erg kramp­ach­tig zijn best doet om zijn im­po­sant ge­lijn­de nieu­we­ling los te kop­pe­len van de Pas­sat. Dat be­gint na­tuur­lijk al met de af­wij­ken­de mo­del­naam. Maar ook door de au­to als ‘gran tu­ris­mo’ te be­ti­te­len, pro­beert het merk dui­de­lijk af­stand te cre­ë­ren tus­sen de Ar­te­on en de mid­den­klas­ser waar hij van af­stamt. Na­tuur­lijk be­grij­pen we wel dat Volks­wa­gen graag klan­ten van de du­re Duit­se mer­ken wil bin­nen­hen­ge­len, maar het komt wat ge­for­ceerd over. De term ‘top­mo­del’ geeft ons ook de krie­bels. We­l­is­waar staat de Ar­te­on bo­ven aan de Volks­wa­gen-voed­sel­ke­ten en ja, aan de tech­ni­sche Pas­sat-ba­sis is het no­di­ge ge­schaafd, maar het is geen top­per à la Phae­ton. Die au­to was com­mer­ci­eel geen suc­ces, maar in­hou­de­lijk kon hij het moei­te­loos op­ne­men te­gen de A8’en, 7-se­ries en S-klas­ses van deze we­reld. Dat ni­veau haalt de Ar­te­on niet. Daar­voor komt hij te­kort op het ge­bied van af­wer­king, raf­fi­ne­ment, ruim­te en com­fort. De con­cur­ren­tie­strijd met de ab­so­lu­te top van Au­di, BMW en Mer­ce­des moet de Volks­wa­gen dus aan zich voor­bij la­ten gaan. Maar te­gen de con­cur­ren­ten die een tree­tje la­ger in de rang­or­de staan, maakt hij best een kans. Mits voor­zien van het juiste ge­reed­schap. Van­daar dat we een 280 pk ster­ke Ar­te­on 2.0 TSI 4Mo­ti­on (al­leen le­ver­baar als Bu­si­ness R-uit­voe­ring) la­ten aan­tre­den te­gen een Au­di A6 2.0 TFSI quat­tro met 252 pk en een even krach­ti­ge BMW 530i xDri­ve. Al­le drie de test­au­to’s be­schik­ken over vier­wiel­aan­drij­ving.

IN-/EX­TE­RI­EUR

De Ar­te­on heeft de ze­ge voor het in­kop­pen als het om ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid gaat. De Ar­te­on mag dan een kor­te­re wiel­ba­sis heb­ben dan zijn te­gen­stre­vers, maar ach­ter­in biedt hij zijn in­zit­ten­den vol­op been­ruim­te.

Dank­zij de acht­traps au­to­maat maakt de BMW-mo­tor bij 160 km/h maar 2300 tpm.

Hier kun­nen de kids on­der­weg naar street­dan­ce-les op hun ge­mak nog even hun mo­ves oe­fe­nen. Voor­in gaat het er iets min­der ri­ant aan toe dan in de A6 en de 5-se­rie, maar het is er al­ler­minst be­hel­pen. Pijn­punt van de Ar­te­on is het in­stap­ge­mak naar de ach­ter­bank. Ook is de hoof­druim­te ach­ter­in min­der dan bij de an­de­re twee. De cou­pé­ach­ti­ge dak­lijn kost hier cen­ti­me­ters. Bo­ven­dien staan de ruit­stij­len nog­al schuin, zo­dat je een beet­je naar het mid­den van de ach­ter­bank moet schui­ven om niet met je hoofd te­gen de zij­kant van de he­mel­be­kle­ding aan te ko­men. Gaan we nog iets ver­der naar ach­te­ren, dan pakt de Ar­te­on juist veel pun­ten op de con­cur­ren­tie. De voor­zet wordt ge­ge­ven door de ach­ter­klep van ga­ra­ge­deur- for­maat en de aan­ge­naam la­ge tild­rem­pel. Als je de 563 li­ter me­ten­de kof­fer­bak (30 li­ter gro­ter dan de con­cur­ren­tie) daar bij op­telt, heeft de Ar­te­on de ze­ge voor het in­kop­pen als het om ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid gaat. Daar komt nog bij dat de asym­me­trisch neer­klap­ba­re ach­ter­bank stan­daard over een ski­luik be­schikt én dat de Ar­te­on van dit drie­tal het hoog­ste toe­laat­ba­re ge­wicht heeft. Kort­om, wie re­gel­ma­tig met veel en/of gro­te spul­len op reis is, heeft aan de Volks­wa­gen een uit­ste­ken­de part­ner. Wel moet je on­der­weg goed uit je dop­pen kij­ken, want door de niet al te gro­te (stijl­lo­ze) zij­rui­ten is het zicht rond­om niet ge­wel­dig. Ge­luk­kig wordt de be­stuur­der bij­ge­staan door tal van hul­p­sys­te­men en op dat punt laat de Ar­te­on de A6 ver ach­ter zich. Wat dat be­treft be­gin­nen de ja­ren voor de A6 te tel­len. Het nood­rem­sys­teem van de Au­di remt bij­voor­beeld maar tot 30 km/h af, ter­wijl het Volks­wa­gen­sys­teem de au­to des­noods vol­le­dig tot stil­stand brengt. Bo­ven­dien kan de Ar­te­on – in te­gen­stel­ling tot de A6 – in de ga­ten hou­den of er geen krui­send ver­keer van ach­te­ren na­dert als je ach­ter­waarts uit­par­keert. De A6 slaat te­rug met zijn spreek­woor­de­lijk mooie af­wer­king en fraaie ma­te­ri­a­len. Hard plas­tic tref je bin­nen in de Au­di nau­we­lijks aan, in de BMW komt dit ma­te­ri­aal al wat va­ker voor, ter­wijl het in de Ar­te­on rij­ke­lijk wordt toe­ge­past. Ze­ker op de­len die niet di­rect in het ge­zichts­veld van de voor­ste in­zit­ten­den val­len.

In de BMW heb je in al­le rich­tin­gen veel ruim­te en dank­zij de gro­te ach­ter­por­tie­ren ge­nie­ten ook de ach­ter­pas­sa­giers van een com­for­ta­be­le in­stap. Net als de Ar­te­on is de 5-se­rie bij de tijd met zijn as­sis­ten­tie­sys­te­men. Zo biedt hij als eni­ge de mo­ge­lijk­heid om de crui­se­con­trol te ge­brui­ken zon­der de - door som­mi­gen als hin­der­lijk er­va­ren – tus­sen­komst van de ra­dar­ge­stuur­de au­to­ma­ti­sche af­stands­re­ge­laar. De be­die­ning van de BMW werkt vlot en in­tu­ï­tief – een kind kan de was doen. In de Ar­te­on moet je vrij­wel al­le func­ties via het mul­ti­me­dia­scherm be­die­nen. Fy­sie­ke knop­pen voor de ba­sis­func­ties ont­bre­ken, zo­dat je soms meer­de­re stap­pen moet door­lo­pen om re­la­tief een­vou­di­ge han­de­lin­gen te ver­rich­ten. Bij­voor­beeld als je van­uit de ra­dio­weer­ga­ve naar de na­vi­ga­tie­weer­ga­ve wilt swit­chen. Daar­bij moet je je blik mee­stal van de weg ha­len, wat in druk­ke ver­keers­si­tu­a­ties ei­gen­lijk niet ge­wenst is. Bij de Au­di en de BMW kun je hier­voor op de tast de draai-/druk­scha­ke­laar ge­brui­ken.

COM­FORT

Ook vol­le­dig be­la­den hand­haaft de Au­di zijn ho­ge com­fort­ni­veau. Geen van de test­au­to’s be­schikt over een stan­daar­don­der­stel. De A6 is voor 2732 eu­ro uit­ge­rust met re­gel­ba­re lucht­ve­ring, bij de 530i is 1231 eu­ro ex­tra ge­ïn­ves­teerd in Dy­na­mic Dam­per Control en de Ar­te­on is voor­zien van de 1039 eu­ro kos­ten­de adap­tie­ve on­der­stel­re­ge­ling. Bij de Au­di vin­den we de au­to-mo­dus van de lucht­ve­ring het pret­tigst. De hard­heid van de dem­ping wordt daar­in au­to­ma­tisch aan de om­stan­dig­he­den aan­ge­past en de car­ros­se­rie­be­we­gin­gen zijn dui­de­lijk min­der dan in de com­fort­stand. Het BMW-on­der­stel lijkt de on­der­grond wel per strek­ken­de me­ter te le­zen, zo fijn­ge­voe­lig ver­werkt het on­der­stel – en dan met na­me de voor­as – de on­ef­fen­he­den. In de Ar­te­on gaat het er wat grof­stof­fe­lij­ker aan toe. Ook in de com­fort­stand van de uit­ge­breid in­stel­ba­re dem­pers voelt de Volks­wa­gen on­rus­ti­ger en straf­fer aan. Dat is deels op het con­to van de gro­te 20-inch wie­len te schui­ven. Ze staan in­druk­wek­kend, maar wie een ge­voe­li­ge rug heeft, kan be­ter de stan­daard­maat (18 inch) on­der de au­to la­ten zit­ten. Naar­ma­te de be­la­ding toe­neemt, wordt het com­fort er niet be­ter op. Met veel ki­lo’s aan boord merk je dat de BMW ook iets min­der soe­ve­rein over het as­falt zoeft. De Au­di daar­en­te­gen, torst zwa­re las­ten zon­der nuk­ken. Ook met vier vol­was­se­nen en de no­di­ge ba­ga­ge aan boord, hand­haaft de Au­di zijn ho­ge com­fort­ni­veau. Daar­bij wordt de A6 on­der­steund

Met zijn klei­ne 30 pk ex­tra is de Ar­te­on op het test­par­cours snel­ler dan de an­de­re twee.

door de op­ti­o­ne­le com­fort­stoe­len (3501 eu­ro). Bij BMW moet je voor ex­tra ge­rief­lijk meu­bi­lair 2445 eu­ro bij­be­ta­len. Dan kun je niet al­leen de leng­te van de zit­ting ver­stel­len, maar ook de breed­te van de rug­leu­ning. Bo­ven­dien is de hel­lings­hoek van het bo­ven­ste deel van de rug­leu­ning se­pa­raat in te stel­len. Over de mul­ti-in­stel­ba­re er­go­no­mi­sche be­stuur­ders­stoel van de Ar­te­on hoor je ons even­min kla­gen, al­leen staat-ie iets te hoog. Daar­door voel je je min­der één met de au­to dan in de an­de­re twee. De A6 en de Ar­te­on zijn al­le­bei met dub­bel glas uit­ge­voerd, wat voor een aan­ge­na­me rust aan boord zorgt. Toch kun­nen ze niet tip­pen aan de boed­dhis­ti­sche stil­te die er bin­nen in de BMW heerst. Aan­drijf­ge­lui­den, wind­ge­ruis en ban­den­ge­rof­fel? In­zit­ten­den van de BMW 5-se­rie heb­ben er nog nooit van ge­hoord. Ter­wijl het land­schap als in een stom­me film aan hen voor­bij flitst, ge­nie­ten de ach­ter­pas­sa­giers in de BMW van het bes­te zit­com­fort. Zij pro­fi­te­ren van aan­ge­naam ge­pro­fi­leer­de kus­sens en een lan­ge zit­ting. Ter ver­ho­ging van de feest­vreug­de is een vier­zo­ne-air­co (449 eu­ro) le­ver­baar, waar­mee de ach­ter­ste in­zit­ten­den hun ei­gen mi­cro­kli­maat kun­nen cre­ë­ren.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De acht­traps au­to­maat van de BMW zorgt voor aan­ge­naam la­ge toe­ren­tal­len.

De A6 en de Ar­te­on heb­ben al­le­bei een 2,0-li­ter vier­ci­lin­der ben­zi­ne­mo­tor aan boord. Deze stuurt de aan­drijf­krach­ten via een au­to­ma­tisch scha­ke­len­de ze­ven­traps trans­mis­sie naar de voor- en ach­ter­wie­len. Bij de even­eens vier­wiel­aan­ge­dre­ven 5-se­rie werkt de twins­croll-tur­bom­o­tor sa­men met een snel en be­schaafd scha­ke­len­de acht­traps au­to­maat. Die laat­ste zorgt bij ho­ge snel­he­den voor la­ge toe­ren­tal­len. Bij 160 km/h draait de BMW­mo­tor slechts 2300 tpm, ter­wijl die in de Au­di (2800 tpm) en de Volks­wa­gen (2950 tpm) dui­de­lijk meer rond­jes draai­en. On­danks zijn sur­plus aan ver­mo­gen slaagt de Ar­te­on er op de hon­derd­sprint niet in de 530i op af­stand te zet­ten. Bei­de kla­ren het kunst­je in 5,9 tel­len. De Volks­wa­gen is daar­mee 0,3 se­con­den tra­ger is dan zijn ma­kers aan­ge­ven, ter­wijl de BMW juist iets vlot­ter uit de start­blok­ken komt. Ook Au­di over­treft de fa­brieks­op­ga­ve, des­on­danks moet hij twee tien­den van een se­con­de op zijn te­gen­stre­vers toe­ge­ven. Van dit drie­tal is de Ar­te­on de meest be­schei­den in­ne­mer. Hij neemt ge­noe­gen met 8,8 li­ter eu­ro lood­vrij per 100 km (1 op 11,4). De 5-se­rie is dui­de­lijk veel­ei­sen­der en vraagt 9,7 l/100 km (1 op 10,3). Met een brand­stof­con­sump­tie van 10,6 l/100 km (1 op 9,4) is de A6 ver­re­weg de groot­ste drin­ke­broer. Keer­zij­de van de Volks­wa­gen-me­dail­le is wel dat de Ar­te­on pas op­ti­maal pres­teert als je hem ben­zi­ne met een oc­taan­ge­tal van 98 RON voor­scho­telt. Bo­ven­dien komt de mo­tor iets min­der ge­ci­vi­li­seerd over dan de vier­ci­lin­ders van de Au­di en de BMW. Niet­te­min pakt hij nipt de winst in dit hoofd­stuk.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN Op het test­par­cours pro­fi­teert de Ar­te­on van zijn ho­ge ver­mo­gen.

De 530i xDri­ve mag dan een vier­wiel­aan­drij­ver zijn, BMW heeft er­voor ge­zorgd dat de aan­drijf­krach­ten nor­ma­li­ter voor het

me­ren­deel naar de ach­ter­as gaan. Dat zorgt voor veel dy­na­miek en rij­ple­zier. Bij de Au­di en de Volks­wa­gen ligt de na­druk voor­al op maxi­ma­le sta­bi­li­teit. Dat is aan­ge­naam op lan­ge snel­weg­rit­ten. Ter­wijl de 5-se­rie daar­bij toch wel re­gel­ma­tig stuur­cor­rec­ties be­hoeft, gaan de an­de­re twee on­ver­stoor­baar recht­uit. Als het er­om gaat snel en ef­fi­ci­ënt tot stil­stand te ko­men, gooit de BMW de hoog­ste ogen. Ook de Au­di en de Volks­wa­gen rem­men goed, maar het ont­breekt het twee­tal aan het exac­te pe­daal­ge­voel dat de 5-se­rie biedt. Ver­ras­send ge­noeg is de dy­na­misch aan­voe­len­de BMW niet de snel­ste op ons test­cir­cuit, en ook op de sla­lom gaat de ze­ge aan zijn neus voor­bij. Op het test­par­cours pro­fi- teert de Ar­te­on van zijn ho­ge ver­mo­gen. Met zijn klei­ne 30 pk ex­tra is hij ruim een se­con­de snel­ler dan de an­de­re twee. Op de sla­lom is het de A6 die de mees­te pun­ten pakt. Hij is niet van het as­falt te bran­den en bij uit­ge­scha­keld ESP zorgt de licht mee­stu­ren­de ach­ter­as voor een gro­te wend­baar­heid.

MI­LI­EU/KOS­TEN

De ver­ze­ke­rings­pre­mie van de Ar­te­on is ver­re­weg het hoogst. De ba­sis­prijs van de Ar­te­on 2.0 TSI 4Mo­ti­on (al­leen als Bu­si­ness R le­ver­baar) be­draagt ruim 58.000 eu­ro. Dat is een hoop geld, maar met deze aan­drijf­lijn zit je nu een­maal met­een aan de meest com­ple­te uit­voe­ring vast. De A6 2.0 TFSI quat­tro kost 4500 eu­ro meer, en de in­stap­prijs van de BMW gaat daar nog eens met 8000 eu­ro over­heen. Ne­men we de exac­te uit­voe­rings­spe­ci­fi­ca­ties van de test­au­to’s er­bij, dan moet de Ar­te­on bij­na 63.000 eu­ro op­bren­gen. De Au­di en de BMW zijn voor nog veel meer geld ex­tra aan­ge­kleed, wat hun prijs­kaar­ten op 72.407 res­pec­tie­ve­lijk 77.346 eu­ro brengt. Tus­sen de 5-se­rie en de Ar­te­on gaapt dan een prijs­gat van een klei­ne 15 mil­le. Daar komt bij dat de Ar­te­on dui­de­lijk zui­ni­ger is dan de an­de­re twee. De ver­ze­ke­rings­pre­mie van de Volks­wa­gen is daar­en­te­gen weer ver­re­weg het hoogst. Dat laat­ste kost hem ech­ter niet de kop, waar­door de ze­ge in dit hoofd­stuk naar de Ar­te­on gaat.

Aan zijn vei­lig­heids­uit­rus­ting zien we dat de Au­di A6 de oud­ste is van dit drie­tal.

Au­di A6 2.0 TFSI quat­tro

GELIKTE AUTOBAHNCRUISER De A6 heeft een fan­tas­ti­sche recht­uit­sta­bi­li­teit, maar ook op de sla­lom doet hij het uit­ste­kend.

Van­bin­nen is de Au­di min­der mo­dern dan de 5-se­rie en de Ar­te­on, maar de af­wer­king is nog al­tijd top. Voor de com­fort­stoe­len geldt een meer­prijs van 3501 eu­ro.

De in­stel­lin­gen van de op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring kun je met be­hulp van het mul­ti­me­dia­scherm aan­pas­sen.

In de arm­leu­ning is ruim­te voor een com­pleet mul­ti­me­dia­pak­ket.

In boch­ten is de 5-se­rie dy­na­misch, recht­uit ge­draagt-ie zich soms een tik­je ner­veus.

Goed af­lees­ba­re in­stru­men­ten en een pret­ti­ge be­die­ning ken­mer­ken het BMW-dash­board.

Voor 630 eu­ro ex­tra heb je een draad­lo­ze op­laad­mo­ge­lijk­heid. Ook ge­schikt voor de Dis­play Key. Bij BMW kos­ten com­fort­stoe­len 2445 eu­ro ex­tra.

Met een druk op de knop zet je de in­stel­ba­re schok­dem­pers een tand­je straf­fer of soe­pe­ler.

VEELZIJDIGE MA­CHO De snel­ste op het test­par­cours, maar met 20-inch wie­len is de Ar­te­on wel wat hard.

Met de groe­ten van de Pas­sat. Eer­lijk ge­zegd vin­den wij dat in­ge­bouw­de scherm wel zo fraai. Hier kun je bij­na met ge­strekt been in, maar de hoof­druim­te is min­der ri­ant.

Fraaie gra­fi­sche weer­ga­ve van de on­der­stel­af­stem­min­gen. Veel elek­tro­ni­sche re­gel­ne­ven be­schik­baar, al zijn ze niet al­le­maal stan­daard.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.