Suc­ces ge­waar­borgd

Al sinds 2009 is de XC60 we­reld­wijd Vol­vo’s best­ver­ko­pen­de mo­del. Om aan dit suc­ces een ver­volg te ge­ven, heb­ben de Zwe­den een nieu­we mi­di-suv ont­wik­keld die mooi­er, vei­li­ger en scho­ner is dan zijn voor­gan­ger. Of de kers­ver­se XC60 ook in staat is de Al­fa

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST - Tekst: Mar­cel Kühler, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof

De nieu­we XC60 staat voor een zwa­re taak. Hij ver­vangt Vol­vo’s po­pu­lair­ste mo­del, waar­van sinds 2008 meer dan een mil­joen exem­pla­ren (waar­van een klei­ne 14.000 in Ne­der­land) zijn ver­kocht. Om dit suc­ces te kun­nen eve­na­ren, heeft de nieu­we XC60 nog meer vei­lig­heids­voor­zie­nin­gen, scho­ne­re mo­to­ren en een prach­tig in­te­ri­eur ge­kre­gen. De au­to staat op het­zelf­de plat­form als de XC90, die we in on­ze vergelijkende tests al meer­de­re ke­ren tot win­naar heb­ben uit­ge­roe­pen. In de prijs­klas­se waar de nieu­we XC60 ope­reert, is on­langs een groot aan­tal nieu­we mo­del­len ver­sche­nen en de con­cur­ren­tie is moor­dend. In deze vergelijkende test zet­ten we de XC60 D4 AWD met 190 pk ster­ke tur­bo­die­sel­mo­tor te­gen­over de Al­fa Ro­meo Stel­vio 2.2 JTD Su­per AWD (210 pk), de Au­di Q5 2.0 TDI quat­tro (190 pk) en de Mer­ce­des GLC 250 d 4Ma­tic (204 pk).

IN-/EX­TE­RI­EUR De Vol­vo XC60 is groot van­bui­ten, de Al­fa Ro­meo Stel­vio groot van­bin­nen.

Met een leng­te van 4,69 me­ter en een breed­te van 1,90 me­ter kan de nieu­we XC60 ge­re­kend wor­den tot de groot­ste mi­di-suv’s. Dat geldt voor de bui­ten­ma­ten, maar voor het in­te­ri­eur is het een an­der ver­haal. Voor­in zit je min­der ruim dan in de drie an­de­re au­to’s die we hier tes­ten, door­dat de stoe­len dich­ter bij de por­tie­ren staan en de B-stijl sterk naar je hoofd buigt. Ach­ter­in kun­nen twee vol­was­se­nen het lang vol­hou­den, de been­ruim­te is ri­ant. Aan boord van de Al­fa Ro­meo zit ie­der­een het ruimst, ook al ont­neemt het op­ti­o­ne­le pa­no­ra­ma­dak je en­ke­le cen­ti­me­ters hoof­druim­te. Ge­zien de om­vang van de XC60 valt ook het laad­vo­lu­me wat te­gen. Er gaat 505 li­ter in de kof­fer­bak en als je de ach­ter­bank plat legt, past er een la­ding van 1432 li­ter ach­ter­in. Daar­mee is de XC60 geen ruim­te­won­der. In de Au­di kun je 550 tot 1550 li­ter kwijt, maar de ruim­ste van het kwar­tet is de Mer­ce­des GLC, met een laad­ca­pa­ci­teit van 550 tot 1660 li­ter.

Maar het beeld ver­an­dert wan­neer we kij­ken naar het aan­tal ki­lo’s dat ver­voerd mag wor­den. Dan zet de Vol­vo zijn bes­te been­tje voor, met een laad­ver­mo­gen van 589 ki­lo. Dat is 170 ki­lo meer dan de Al­fa Ro­meo mag tor­sen. De Mer­ce­des trekt de zwaar­ste aan­han­ger: er mag een ge­remd ge­wicht van 2400 ki­lo aan de trek­haak wor­den ge­han­gen. De vei­lig­heid van de in­zit­ten­den kun je wel aan Vol­vo toe­ver­trou­wen. Zo be­schikt de XC60 stan­daard over een uit­ge­breid pak­ket waar­schu­wings- en as­sis­ten­tie­sys­te­men, die al­le­maal met el­kaar sa­men­wer­ken. Met di­gi­ta­le ca­me­ra’s en ra­dar wordt de om­ge­ving rond de au­to scherp in de ga­ten ge­hou­den, en wan­neer de be­stuur­der niet tij­dig remt voor een stil­staand ob­ject of een over­ste­ken­de voet­gan­ger, fiet­ser of po­ny, grijpt de tech­niek au­to­ma­tisch in. Een spoor­as­sis­tent is ook stan­daard, net zo­als een knie-air­bag voor de be­stuur­der, ver­keers­bord­her­ken­ning en een ver­moeid­heids­as­sis­tent. Toch heeft de Mer­ce­des GLC nog meer te bie­den op vei­lig­heids­ge­bied, met een stan­daard SOS-knop en op­ti­o­ne­le zij­air­bags ach­ter­in. De Al­fa Ro­meo Stel­vio loopt op dit teston­der­deel een flin­ke ach­ter­stand op. Kij­ken we naar het be­die­nings­ge­mak, dan mer­ken we in de Vol­vo toch dat niet al­le func­ties even ge­mak­ke­lijk te vin­den zijn. Zo zit de tem­pe­ra­tuur­re­ge­ling bij­voor­beeld er­gens in de me­nu­s­truc­tuur van het cen­tra­le aan­raak­scherm en het kost even tijd om deze uit je hoofd te le­ren ken­nen. Daar­mee ver­ge­le­ken is het MMI-sys­teem van de Au­di Q5 een stuk ge­struc­tu­reer­der in­ge­deeld en roe­pen het touch­pad en de druk-/draai­scha­ke­laar op de mid­den­tun­nel min­der vra­gen op.

COM­FORT On­danks zijn op­ti­o­ne­le lucht­ve­ring, vol­doet het rij­com­fort van de Mer­ce­des niet aan de ver­wach­tin­gen.

Net als de Au­di en de Mer­ce­des, be­schikt ook de ge­tes­te Vol­vo over lucht­ve­ring in com­bi­na­tie met adap­tie­ve schok­dem­pers en ni­veau­re­ge­ling. Daar­voor vra­gen de Zwe­den een meer­prijs van 2160 eu­ro. Een groot voor- deel brengt dit veer­sys­teem niet, al­thans niet wan­neer de be­stuur­der van de XC60 in z’n een­tje op pad is. Op spoor­weg­over­gan­gen of put­dek­sels wordt de ver­ti­ca­le be­we­ging van de wie­len nog­al ‘droog’ ver­werkt. Met vol­le be­man­ning/be­pak­king rolt de XC60 al een stuk soe­pe­ler over de­zelf­de bar­ri­è­res in het weg­dek, maar daar­bij blijft de car­ros­se­rie sterk in be­we­ging. De Mer­ce­des laat zich in deze test even­eens be­trap­pen op een hou­te­rig on­der­stel. Op een slech­te B-weg stom­melt de wiel­op­han­ging er bo­ven­dien lus­tig op los, als­of niet al­le schar­nier­stuk­ken goed zijn vast­ge­zet. Pas wan­neer de au­to tot de nok van zijn laad­ver­mo­gen is vol­ge­stouwd, is spra­ke van de sou­ples­se die je met een Mer­ce­des as­so­ci­eert. Toch blijft de stui­te­rig­heid van het on­der­stel op de ach­ter­grond loe­ren, met na­me op kor­te on­ef­fen­he­den. Het bes­te veer­com­fort komt op con­to van de Au­di. Zo­wel zon­der vracht als met vol­le be­pak­king, is de set-up van het lucht­ge­veer­de on­der­stel voor de bak­ker en wordt het re­li­ëf van het as­falt

keu­rig glad­ge­stre­ken. Dat geldt met na­me voor het Au­to-pro­gram­ma, in Com­fort wordt de ve­ring wel heel week en neigt de Q5 soms zelfs te gaan dei­nen. Ook de ge­luids­iso­la­tie is aan boord van de Q5 het bes­te voor el­kaar. On­ze test­au­to is voor­zien van ge­luid­we­rend glas in de voor­por­tie­ren, dat het ge­ruis van de wind tot een mi­ni­mum be­perkt. In dit hoofd­stuk speelt de Al­fa Ro­meo Stel­vio geen rol van be­te­ke­nis. Zijn spor­tie­ve in­borst drukt een te groot stem­pel op het com­fort. Zelfs op een pas ge­as­fal­teer­de snel­weg is de au­to on­af­ge­bro­ken in be­we­ging en wan­neer het pla­vei­sel van er­bar­me­lij­ke kwa­li­teit is, zit de Stel­vio als eer­ste aan zijn veer­gren­zen. Toch wor­den de wiel­be­we­gin­gen op scher­pe ran­den be­ter ge­ab­sor­beerd dan bij de lucht­ge­veer­de con­cur­ren­ten. Ter­wijl de Au­di, de Mer­ce­des en de Vol­vo in deze test zijn voor­zien van com­fort- of sport­stoe­len, kan de Al­fa Ro­meo voor­als­nog niet wor­den be­steld met ex­tra pret­tig zit­tend ge­stoel­te. In snel­le boch­ten ont­breekt het je nu aan zij­de­ling­se steun. Pas la­ter dit jaar wordt er an­der zit­meu­bi­lair aan de op­tie­lijst van de Stel­vio toe­ge­voegd.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De Al­fa Ro­meo zet zijn ho­ge ver­mo­gen en la­ge ge­wicht om in de bes­te pres­ta­tie­cij­fers.

Dat de Al­fa Ro­meo Stel­vio be­te­re pres­ta­ties le­vert dan zijn con­cur­ren­ten, is het re­sul­taat van een ge­mak­ke­lij­ke op­tel­som. De au­to heeft het hoog­ste ver­mo­gen (210 pk), op de weeg­schaal no­teert hij het laag­ste ge­wicht (1811 ki­lo) en zijn au­to­maat scha­kelt ra­zend­snel en pre­cies op het juiste mo­ment. De au­to raf­felt de hon­derd­sprint af in slechts 6,6 tel­len, waar al­leen de door een 204 pk ster­ke die­sel met twee tur­bo’s aan­ge­dre­ven Mer­ce­des nog een beet­je in de buurt kan ko­men. De GLC 250 d doet er 7,5 se­con­den over om op de hon­derd te ko­men, ter­wijl hij met zijn top­snel­heid van 222 km/h uit­ein­de­lijk de Al­fa Ro­meo (die 215 km/h loopt) voor­bij­streeft. De Au­di en de Vol­vo zijn met hun ver­mo­gen van 190 pk dui­de­lijk in het na­deel ten op­zich­te van de Al­fa en de Mer­ce­des. Zo­wel de Q5 als de XC60 heeft meer dan 8 se­con­den no­dig voor de 0-tot-100, toch weet de Au­di – na een lan­ge aan­loop – nog net de 218 km/h aan te tik­ken. So­wie­so maakt de wel­be­ken­de TDI-mo­tor in dit ge­zel­schap een be­teu­gel-

Om het suc­ces van zijn voor­gan­ger te kun­nen eve­na­ren, is de nieu­we XC60 vei­li­ger, scho­ner en mooi­er ge­wor­den.

de in­druk, wat zich tot 150 km/h in de traag­ste ac­ce­le­ra­tie uit. De Vol­vo steekt de Au­di de pas af met een voor­sprong van twee­tien­de tel, ter­wijl de Zweed er bij 205 km/h al de brui aan geeft. Dat de die­sel­mo­tor on­danks al­le ne­ga­tie­ve pu­bli­ci­teit nog al­tijd zeer ef­fi­ci­ënt met de brand­stof om­springt, be­wijst dit ge­wich­ti­ge vier­tal. Ge­mid­deld ne­men de test­au­to's 7,1 (Au­di) tot 7,7 li­ter (Mer­ce­des) tot zich om een af­stand van 100 ki­lo­me­ter af te leg­gen. Met een even krach­ti­ge ben­zi­ne­mo­tor zou­den der­ge­lij­ke ver­bruiks­cij­fers in het ge­heel niet haal­baar zijn.

RIJ­EI­GEN­SCHAP­PEN De Al­fa Ro­meo ver­dwijnt aan de ho­ri­zon, de Au­di en de Vol­vo ma­ken geen haast.

We stip­ten het spor­tie­ve ka­rak­ter van de Al­fa Ro­meo al aan in het com­for­t­hoofd­stuk. Daar zat het hem in de weg, hier speelt het hem in de kaart. Met speels ge­mak snijdt de au­to boch­ten aan, hij ligt zeer sta­biel op de weg en op het test­cir­cuit no­teert hij een­vou­dig de snel­ste ron­de­tij­den. Zijn be­stu­ring re­a­geert zelfs zo scherp, dat we ons af­vra­gen of het voor da­ge­lijks ge­bruik niet iets te veel van het goe­de is. Het­zelf­de idee geeft het ESP, want dat weet een en­thou­si­as­te rij­stijl met stren­ge in­gre­pen da­nig te tem­pe­ren. Het is jam­mer dat het sys­teem niet uit­ge­scha­keld kan wor­den, want de Stel­vio heeft veel meer in zijn mars dan het ESP toe­staat. De Al­fa Ro­meo wordt het dichtst op de hie­len ge­ze­ten door de Mer­ce­des. In dit ge­zel­schap heeft de be­stu­ring van de GLC de bes­te te­rug­kop­pe­ling, ter­wijl de au­to dank­zij zijn uit­ste­ken­de trac­tie pro­bleem­loos uit krap­pe boch­ten ac­ce­le­reert. Het rem­sys­teem laat door de moei­lij­ke do­se­ring en de lang­ste rem­weg bij een nood­stop ech­ter een paar steek­jes val­len. De Vol­vo laat op de rem­men­test zien hoe het wel moet. Voor­al bij een nood­stop met kou­de schij­ven is de ver­tra­ging sen­sa­ti­o­neel: on­danks zijn ho­ge ge­wicht heeft de XC60 maar 32,7 me­ter no­dig om van­af 100 km/h ge­heel tot stil­stand te ko­men. Maar daar­mee hou­den de dy­na­mi­sche ta­len­ten van de Vol­vo ook wel zo’n beet­je op, want net als

Het lucht­ge­veer­de on­der­stel van de Q5 strijkt elk ty­pe as­falt keu­rig glad.

De Stel­vio heeft meer in zijn mars dan het ESP toe­staat.

dat van de Q5 is het on­der­stel van de XC60 na­druk­ke­lijk op com­fort af­ge­stemd. Bei­de au­to’s voe­len zwaar in de neus en kron­ke­len met een ge­ma­tigd tem­po door een boch­ten­com­bi­na­tie.

MI­LI­EU/KOS­TEN Ho­ge rest­waar­de voor de Mer­ce­des, la­ge ver­ze­ke­rings­pre­mie voor de Vol­vo.

Er zijn goed­ko­pe­re ma­nie­ren om een suv van mid­del­groot for­maat te rij­den. Al­le vier de krach­tig ge­mo­to­ri­seer­de test­au­to’s zit­ten met hun ba­sis­prijs ruim­schoots bo­ven de 60 dui­zend eu­ro. Als je daar nog aan­tal op­ties bij op­telt, schurkt het aan­koop­be­drag zo­maar te­gen de 70.000 eu­ro aan – en in het ge­val van de Au­di gaat die er zelfs over­heen. De Al­fa Ro­meo is de goed­koop­ste test­au­to, maar de voor­sprong die hij daar­mee neemt, wordt door de Mer­ce­des GLC weer ge­mak­ke­lijk goed­ge­maakt. Die au­to heeft na vier jaar en 80.000 eu­ro een be­te­re in­ruil­waar­de en de ga­ran­tie­voor­waar­den die Mer­ce­des han­teert kun­nen nau­we­lijks be­ter. De Stel­vio heeft daar al­leen nog een la­ge­re we­gen­be­las­ting te­gen­in te bren­gen. An­de­re op­val­len­de za­ken in dit hoofd­stuk zijn de ho­ge we­gen­be­las­ting en ver­ze­ke­rings­pre­mie voor de Au­di. Per maand is de ei­ge­naar van een Vol­vo XC60 in de all­risk­ver­ze­ke­ring meer dan 100 eu­ro goed­ko­per uit dan de Q5-be­stuur­der.

Al­fa Ro­meo Stel­vio 2.2 JTD AWD Vol­vo XC60 D4 AWD

Ty­pisch Vol­vo: het ele­gan­te dash­board doet den­ken aan dat van de XC90.

De XC60 ver­rast je nooit on­aan­ge­naam met een on­ver­wach­te uit­braak, maar de con­cur­ren­tie is dy­na­mi­scher.

Om de mo­tor te star­ten, draai je aan de bo­ven­ste knop.

De op­ti­o­ne­le com­fort­stoe­len ma­ken hun naam waar.

De ach­ter­bank leg je met een druk op de knop plat.

Zo­als het hoort: het dash­board is voor­al op de be­stuur­der ge­richt.

HET MEES­TE RIJ­PLE­ZIER De Stel­vio gaat be­heerst de hoek om, maar het is jam­mer dat het ESP zo vroeg in­grijpt.

De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Stel­vio had wel iets uit­ge­brei­der ge­kund.

Via de DNA­scha­ke­laar kun je je fa­vo­rie­te rij­pro­gram­ma kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.