HOE HON­DA VER­DWEEN UIT HOLLAND

Auto Review - - COLOFON -

JE ZIET EEN VERZAMELING VREEM­DE, DODELIJK SAAIE VOERTUIGEN DIE GEEN VAN AL­LE ECHT TOT DE VER­BEEL­DING SPRE­KEN.

Toen ik on­langs werd in­ge­haald door een bij­zon­der re­cen­te Hon­da Ci­vic Tou­rer, drong het in­eens tot me door: je ziet bij­na geen nieu­we Hon­da’s meer! De te­loor­gang van het merk was me tot nu toe min of meer ont­gaan. Mis­schien om­dat ik de merk­naam nog vol­op lees op mo­to­ren, gras­maai­ma­chi­nes, scoo­ter­tjes, en op de bui­ten­boord­prut­te­laars. Daar gaat het ken­ne­lijk wel voor­spoe­dig mee. Thuis­ge­ko­men zoek ik de ver­koop­cij­fers even op. In het jaar 2009 wist het merk nog meer dan 10.000 au­to’s te ver­ko­pen in Ne­der­land. Nu het jaar al weer op z’n eind loopt, staat de tel­ler voor 2017 op nog geen 900 stuks. Dat be­looft wei­nig goeds. Ik groei­de op in de tijd van de eer­ste en twee­de ge­ne­ra­tie Hon­da Ci­vic. Toen werd er nog sma­lend ge­spro­ken over die goed­ko­pe 'Ja­pan­ner­tjes'. Al­les wat uit Ja­pan kwam, was in on­ze ogen min­der­waar­di­ge imi­ta­tie- rom­mel van een volk­je van co­py­cats. On­schul­dig als we wa­ren, kon­den we ons zor­ge­loos vro­lijk ma­ken over die au­tootjes met die on­uit­spre­ke­lij­ke na­men als Mit­su­bis­hi­bus­hy en Dai Hatsjoe! Mis­schien me­de dank­zij de re­la­tief mak­ke­lij­ke merk­naam ont­kwam die eer­ste Ci­vic – en la­ter ook de Ac­cord – in mijn jeugd aan de erg­ste hoon van de pe­trolheads, die toen nog ge­woon au­tolief­heb­bers heet­ten. Maar nog be­lang­rij­ker was na­tuur­lijk dat de Hon­da- mo­del­len er wel de­ge­lijk leuk uit­za­gen en zich bo­ven­dien kon­den me­ten met de Eu­ro­pe­se mer­ken. Ik her­in­ner me nog wel dat Hon­da het Mer­ce­des van Ja­pan werd ge­noemd door ooms en buur­man­nen die er ver­stand van had­den. De be­trok­ken­heid bij de for­mu­le 1 be­ves­tig­de la­ter dat het merk tech­nisch mee kon spe­len in de hoog­ste di­vi­sie. Het wa­ren nooit de goed­koop­ste au­to’s uit de Azi­a­ti­sche grab­bel­ton vol ki­lok­nal­lers, maar je kreeg er dan ook heel wat voor te­rug. Hoe heeft het dan zo mis kun­nen gaan? Om het ant­woord op die vraag te vin­den, hoef je al­leen op Goog­le af­beel­din­gen te klik­ken als je Hon­da hebt in­ge­vuld op de zoek­balk. De le­lijk­heid spat van het beeld­scherm af. Je ziet een verzameling vreem­de, dodelijk saaie of juist over­da­dig ge­lijn­de voertuigen die geen van al­le echt tot de ver­beel­ding spre­ken. De Ci­vic is dit jaar toe aan zijn tien­de ver­sie en de ont­wer­pen van de voor­gaan­de ge­ne­ra­ties zwaai­den de af­ge­lo­pen de­cen­nia al­le kan­ten op. Na een merk­waar­dig mi­ni- ruim­te­schip ( ge­ne­ra­tie 8) en een ver­on­ge­luk­te ver­sie daar­van ( ge­ne­ra­tie 9) staat er nu plot­se­ling een Ci­vic die be­doeld lijkt voor jon­gens die hun pe­tje ach­ter­ste­vo­ren op hun hoofd dra­gen en dro­men van een blau­we Su­ba­ru WRX STi met een enor­me ach­ter­vleu­gel. Maar die gaan geen drie­ci­lin­der­tje ko­pen. Ik vraag me serieus af of het ooit nog goed komt met Hon­da in Ne­der­land. Er is al geen on­af­han­ke­lij­ke Ne­der­land­se im­por­teur meer, het mo­delaan­bod is met de Jazz, Ci­vic, HR-V en CR-V be­hoor­lijk be­perkt en geen van al­le heb­ben ze iets spe­ci­aals of aan­trek­ke­lijks. Je vraagt je af waar­om ze daar­om niet eens een ont­wer­per van naam gaan in­hu­ren. Als je ziet hoe de Kia’s zijn op­ge­knapt sinds de Duit­ser Pe­ter Schrey­er daar de ont­werps­cep­ter zwaait of hoe Lau­rens van den Ac­ker Renault een heel nieu­we toe­komst heeft ge­schon­ken, dan lijkt het voor de hand te lig­gen om zo ie­mand weg te ko­pen. Maar dat gaan ze niet doen. In Ame­ri­ka ein­dig­de Hon­da na­me­lijk het af­ge­lo­pen jaar op plaats 6, 7 en 9 van best ver­ko­pen­de au­to­mo­del­len met res­pec­tie­ve­lijk de le­lij­ke Ci­vic, ge­volgd door die ver­from­mel­de CR-V en een be­wus­te­loos­heid op­wek­ken­de saaie Ac­cord. Dik over het mil­joen exem­pla­ren heb­ben ze daar ver­kocht! In Ame­ri­ka vin­den ze na­me­lijk al­les prach­tig wat wij le­lijk vin­den: de zang­stem van Wil­lie Nel­son, de nep­tie­ten van Pa­me­la An­der­son en een Ca­dil­lac in de kleur ro­ze. Dan ga je voor een hand­je­vol Eu­ro­pe­a­nen na­tuur­lijk geen du­re de­sig­ner aan­trek­ken. We zul­len het moe­ten ac­cep­te­ren en straks aan on­ze kin­de­ren moe­ten uit­leg­gen. Dat is hoe Hon­da ver­dween uit Holland.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.