Za­ke­lij­ke sta­ti­on­wa­gons

Vind je dat mo­di­eu­ze cros­sover-ge­doe niets, maar wil je wél een rui­me auto? Dan zijn er ge­luk­kig nog ge­noeg ‘ou­der­wet­se’ sta­ti­on­wa­gons te vin­den. De nieuw­ste aan­winst in het D-seg­ment is de Opel In­sig­nia Sports Tou­rer. In de jacht op de sta­ti­on­wa­gon­lief­he

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Ca­spar Win­kel­mann, Gert Weg­man · Fo­to’s: Zbig­niew Ma­zar

Ford Mon­deo Wagon, Maz­da6 Sport­break, Opel In­sig­nia Sports Tou­rer

Auto’s wor­den de laat­ste ja­ren als­maar luxer en gro­ter. Mo­del­len in de mid­den­klas­se vor­men geen uit­zon­de­ring. Jong­ste voor­beeld van de trend is de nieu­we Opel In­sig­nia, die als Sports Tou­rer op an­der­hal­ve cen­ti­me­ter na de vijf me­ter aan­tikt. Daar­mee streeft hij de Ome­ga uit 2003 met bij­na 10 cen­ti­me­ter voor­bij, ter­wijl die des­tijds in een klas­se ho­ger uit­kwam dan In­sig­nia-voor­gan­ger Vec­tra. Ook de Ford Mon­deo is een flin­ke jon­gen, al zit hij met zijn leng­te van 4,87 me­ter nog niet op het­zelf­de ni­veau als zijn land­ge­noot. Nog een tree­tje la­ger op de leng­te­lad­der vin­den we de Maz­da 6 Sport­break. Je zou het zo niet zeg­gen, maar de Ja­pan­ner moet ruim 18 cm toe­ge­ven op de In­sig­nia en komt niet ver­der dan 4,81 me­ter. Nu zegt leng­te vol­gens een be­ken­de zegs­wij­ze niet al­les, daar­om zijn we des te be­nieuw­der of de in­ner­lij­ke kwa­li­tei­ten van de Opel ge­lij­ke tred hou­den met zijn bui­ten­ma­ten. Van­daar de­ze ver­ge­lij­king met twee ge­rou­ti­neer­de con­cur­ren­ten, die hun spo­ren ruim­schoots heb­ben ver­diend op het ge­bied van ruim­te, rij­ei­gen­schap­pen en com­fort. IN-/EXTERIEUR Er lijkt geen kruid ge­was­sen te­gen de gul­zig­heid van de Opel-kof­fer­bak. Oké, de im­po­san­te bui­ten­ma­ten van de In­sig­nia zor­gen hier en daar voor eni­ge par­keer­stress, maar ze zijn ook goed voor de mees­te in­te­ri­eur­ruim­te in de­ze ver­ge­lij­king. Voor­in trak­teert de Opel zijn in­zit­ten­den in al­le rich­tin­gen op de groot­ste be­we­gings­vrij­heid. Je kunt je hoed op­hou­den, en een ijs­hoc­key­te­nue en schoen­maat 48 le­ve­ren even­min pro­ble­men op. De Mon­deo is ook niet gie­rig met ruim­te, maar zijn vo­lu­mi­neu­ze mid­den­con­so­le snoept voor­in wel flink wat cen­ti­me­ters van de be­nen weg. Ook de ach­ter­pas­sa­giers wor­den door de In­sig­nia gul be­deeld. De been­ruim­te be­vindt zich op li­mou­si­ne-ni­veau en an­ders dan bij de In­sig­nia Grand Sport schu­ren de ach­ter­ste in­zit­ten­den niet snel met hun kruin te­gen de

he­mel­be­kle­ding. In de Maz­da gaat het er iets min­der ri­ant aan toe, al hoef je in de Ja­pan­ner heus niet met op­ge­trok­ken knie­ën en in­ge­klapt hoofd plaats te ne­men. Koop je een sta­ti­on­wa­gon voor­al met het oog op kam­peer­va­kan­tie­trips of an­de­re ver­voers­klus­sen, dan kijk je na­tuur­lijk ex­tra kri­tisch naar de ba­ga­ge­ruim­te. En het wordt wel­licht saai, want het is op­nieuw de In­sig­nia die de lei­ding neemt. Er lijkt geen kruid ge­was­sen te­gen de gul­zig­heid van de Opel-kof­fer­bak: hij slokt mi­ni­maal 560 li­ter ba­ga­ge naar bin­nen en met ‘al­les plat’ kan er 1665 li­ter mee. Er ont­staat een daad­wer­ke­lijk vlak­ke laad­vloer en dank­zij de laad­leng­te van twee me­ter kan er zo­waar een flin­ke keu­ken­trap mee. Een la­ding plan­ken of een bouw­pak­ket van een lin­nen­kast le­vert even­min pro­ble­men op. Te­gen een meer­prijs van 195 eu­ro le­vert de Opel- dea­ler je een in drie de­len neer­klap­ba­re ach­ter­bank, maar de af­stands­be­die­ning van het klap­me­cha­nis­me is stan­daard. Ook de Ford (525 tot 1630 li­ter) en de Maz­da (522 tot 1648 li­ter) stel­len kam­peer­ders en klus­sers niet te­leur, maar met de ach­ter­bank in de stan­daard­op­stel­ling kun je hier­in ge­mid­deld twee gro­te bood­schap­pen­tas­sen min­der kwijt. In de Mon­deo mag je even­veel ge­wicht mee­sle­pen als in de In­sig­nia: met een laad­ver­mo­gen van 614 ki­lo zit het Duit­se twee­tal niet gauw aan zijn max. In de Maz­da moet je het dui­de­lijk rus­ti­ger aan­doen, want met 515 kg aan in­zit­ten­den en ba­ga­ge vindt de Ja­pan­ner het wel mooi ge­weest. Op het ge­bied van uit­rus­ting is het juist de Maz­da die de an­de­re twee het na­kij­ken geeft. Dat komt door­dat de die­sel­ver­sie al­leen in de meest luxu­eu­ze uit­voe­ring le­ver­baar is. Hij be­schikt niet al­leen over led-kop­lam­pen met adap­tie­ve bocht­ver­lich­ting en groot­licht­as­sis­tent, ver­keers­bord­her­ken­ning en een head-up dis­play, maar heeft ook ver­moeid­heids­her­ken­ning, een spoor­as­sis­tent, do­de­hoek­waar­schu­wing en nood­rem­hulp bij zo­wel voor­uit- als ach­ter­uit­rij­den. Bij de Opel zijn veel van de­ze sys­te­men ook le­ver­baar, maar dan te­gen meer­prijs. De Ford hob­belt hier ook nu weer ach­ter­aan. Mon­deo-rij­ders die bij­voor­beeld per se een om­ge­vings­ca­me­ra of een head-up dis­play wil­len heb­ben, vis­sen ach­ter het net, zelfs als ze wil­len bij­be­ta­len. En over net­ten ge­spro­ken, voor een schei­dings­net voor de ba­ga­ge­ruim­te moet je in de Mon­deo al­tijd bij­be­ta­len. Uit vei­lig­heids­oog­punt niet zo net­jes ... Dat­zelf­de geldt ook voor de af­wer­king van de he­mel­be­kle­ding van de test­au­to. Op en­ke­le plaat­sen lijkt die niet

Op het ge­bied van uit­rus­ting geeft de Maz­da de an­de­re twee het na­kij­ken.

pre­cies te pas­sen. De In­sig­nia Sports Tou­rer is juis­te zeer de­ge­lijk af­ge­werkt, ter­wijl we op de de­tail­le­ring in de In­sig­nia Grand Sport ( Au­toRe­view num­mer 9) nog wel wat aan te mer­ken had­den. De Maz­da heb­ben we niet op af­wer­kings­slor­dig­he­den kun­nen be­trap­pen. COM­FORT In de Ford gaat het er ge­ruis­lo­zer aan toe dan in de an­de­re twee auto’s. In de In­sig­nia zorgt de in­ni­ge om­hel­zing met de er­go­no­mi­sche com­fort­stoe­len (on­der­deel van het Exe­cu­ti­ve+-pak­ket à 1495 eu­ro) er­voor dat je je al snel één voelt met de auto. Bo­ven­dien is het zit­com­fort ook op lan­ge af­stan­den uit­ste­kend. Dat is voor een be­lang­rijk deel op het con­to te schrij­ven van de in leng­te ver­stel­ba­re zit­ting, de ver­stel­ba­re zij­wan­gen en de goe­de zij­de­ling­se steun. In eer­ste in­stan­tie sma­ken de ste­vi­ge, hoog ge­plaatste sport­stoe­len van de Mon­deo ons ook pri­ma, maar in snel ge­no­men boch­ten mis­sen we zij­de­ling­se steun. Tij­dens lan­ge­re rit­ten gaat bo­ven­dien de ge­brek­ki­ge on­der­steu­ning van de bo­ven­be­nen op­spe­len. Ook de ach­ter­pas­sa­giers zijn in de Opel het best af. De ach­ter­bank is aan­ge­naam ge­pro­fi­leerd en biedt vol­doen­de steun aan schou­ders en bo­ven­be­nen. De Maz­da-ach­ter­bank is nog­al zacht uit­ge­val­len en ook de pro­fi­le­ring is min­der dan bij zijn twee Duit­se con­cur­ren­ten. Op het ge­bied van op­berg­ruim­te bie­den al­le drie de test­kan­di­da­ten vol­doen­de mo­ge­lijk­he­den. In geen van de auto’s hoef je lang te zoe­ken naar een vak­je voor je smartpho­ne of een hou­der voor je wa­ter­fles. Het on­der­stel van de Maz­da is nog­al ste­vig van ka­rak­ter, waar­door de car­ros­se­rie op

Prak­tisch: in dit vak kun je ook gro­te­re smartpho­nes kwijt. STIL EN SOEPEL

De Ti­ta­ni­um Lease Edition be­schikt over het SYNC 3-sys­teem, in­clu­sief Ap­pLink en Ap­ple CarPlay. De Mon­deo pakt pun­ten met zijn fij­ne veer- en ge­luids­com­fort. Ruim­te biedt de Mon­deo ge­noeg, maar de zit­po­si­tie is wat hoog en de af­wer­king weet niet op...

Niet slechts ui­ter­lijk ver­toon; de agres­sie­ve neus gaat ge­paard met uit­ste­ken­de pres­ta­ties. Wat een fij­ne ma­chi­ne, de­ze gre­ti­ge Sky­Ac­tiv- die­sel. Com­pact be­knop­te tun­nel­con­so­le. De krapste werk­plek vind je in de Maz­da. Over de af­wer­king heb­ben we...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.