Com­pac­te suv’s

Maz­da CX-3, Opel Cros­s­land X, Seat Aro­na

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Ca­spar Win­kel­mann, Bart Smak­man · Foto’s: Da­nie­la Loof, Zbig­niew Ma­zar

Seat gaat met de Aro­na op jacht naar nieu­we klan­ten in het al­maar groei­en­de suv-seg­ment. Daar stuit hij on­der an­de­re op de bij­na net zo nieu­we Opel Cros­s­land X en de in­ge­bur­ger­de Maz­da CX-3. Seat heeft de wind in de zei­len, want de eer­ste suv van Spaan­se kom­af, de in 2016 ver­sche­nen Ate­ca, ver­koopt goed. De Aro­na lijkt op zijn gro­te broer, maar hij staat op het on­der­stel van de nieu­we Ibi­za en is zo­doen­de 22 cen­ti­me­ter kor­ter, 6 cen­ti­me­ter smal­ler en 5 cen­ti­me­ter la­ger dan de Ate­ca. En zo be­landt de Aro­na in het seg­ment waar de Maz­da CX-3 sinds 2015 en de Opel Cros­s­land X sinds vo­rig jaar ziel­tjes win­nen. Aan­ge­zien Maz­da zijn com­pac­te suv van een vier­ci­lin­der met 120 pk voor­ziet, la­ten we de Seat met 115 pk en de Opel met 130 pk aan­ruk­ken. An­ders dan bij de CX-3 het ge­val is, wordt hun ver­mo­gen op­ge­trom­meld door een drie­ci­lin­der met tur­bo.

IN-/EXTERIEUR Een com­pac­te suv kan best ruim zijn, be­wij­zen Opel en Seat.

De Aro­na mag dan van de­zelf­de te­ken­ta­fel ko­men als de Ate­ca, een as­pect maakt hem uniek: het dak heeft een an­de­re kleur dan de car­ros­se­rie. De mo­ge­lijk­heid om het dak en de A-stij­len zwart, grijs of oran­je te spui­ten, is be­doeld om de jeug­di­ge ko­per aan te trek­ken. Opel doet het­zelf­de en brengt de Cros­s­land X uit met zwart, wit of grijs dak. Maz­da volgt de laat­ste trend van 2015: een dak dat dank­zij de zwar­te C-stij­len lijkt te zwe­ven. Dat neemt niet weg dat de CX-3 mis­schien wel de mooi­ste au­to in de test is. Nou valt over smaak te twis­ten, maar over cen­ti­me­ters niet. Vol­gens on­ze meet­ge­ge­vens is de Aro­na de kort­ste au­to van de drie. De CX-3 is 14 cen­ti­me­ter lan­ger en het ver­schil met de Cros­s­land X be­draagt 7 cen­ti­me­ter. Toch biedt de Seat de mees­te bin­nen­ruim­te voor zijn pas­sa­giers. Zo zor­gen de smal­le deur­pa­ne­len voor be­we­gings­vrij­heid in de breed­te en is de hoof­druim­te ook ri­ant. Dat laat­ste geldt ook voor de Cros­s­land X. Zijn re­la­tief bre­de mid­den­con­so­le is dan weer niet be­vor­der­lijk voor de been­ruim­te voor­in. Het in­te­ri­eur van de Maz­da CX-3 lijkt te heet ge­was­sen en daar­bij ge­krom­pen, want je zit meer in­ge­klemd tus­sen de deur­pa­ne­len en de dak­he­mel. De die­pe zit­po­si­tie van de be­stuur­der en bij­rij­der be­valt ons wel. Ach­ter in de com­pac­te Maz­da heb­ben vol­was­se­nen niets te zoe­ken: het la­ge pla­fond be­groet ie­der­een van 1,80 me­ter of lan­ger met een aai over de bol en dan zijn de ach­ter­ste ra­men ook nog eens klein. Je voelt je dub­bel op­ge­slo­ten. Het is een ver­a­de­ming om naar de ach­ter­bank van de Aro­na te ver­kas­sen, want door de gro­te ven­sters valt veel licht naar bin­nen. Ook heb­ben de pas­sa­giers aan­zien­lijk meer hoofd- en been­ruim­te. Op de ach­ter­bank van de Cros­s­land X is het ook goed uit te hou­den: je le­vert wat hoof­druim­te in en krijgt er been­ruim­te voor te­rug. Dat is geen slech­te deal als je slun­gel­tie­ners hebt. Je mag die tie­ners trou­wens goed te eten ge­ven, want de Opel kan tot 530 ki­lo ver­voe­ren. De ba­ga­ge­ruim­te is ri­ant en va­ri­eert van 410 tot 1255 li­ter. Bij de Seat heeft het om­klap­pen van de rug­leu­ning gro­te­re ge­vol­gen, want daar­mee groeit het laad­ruim van 400 tot 1280 li­ter. De Aro­na mag even­eens 530 ki­lo aan boord ne­men. In Ja­pan zijn de men­sen en de por­ties iets klei­ner, waar­door de ont­wer­pers te­vre­den zijn met een laad­ver­mo­gen van 459 ki­lo en een laad­vo­lu­me van 350 tot 1260 li­ter. Het dash­board van de Aro­na lijkt als twee drup­pels wa­ter op dat van de Ibi­za. Het is een ver­za­me­ling rech­te lij­nen, lo­gisch ge­plaatste knop­pen en meer hard plas­tic dan we wil­len

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.