Stads-suv’s met vier­wiel­aan­drij­ving

Au­di Q2 quat­tro, Hyun­dai Ko­na 4WD

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Mar­cel Kühler, Igor Stuif­zand · Foto’s: Klaus Hu­ber-Aben­d­roth, Da­nie­la Loof, Zbig­niew Ma­zar

Hyun­dai bouwt zijn mo­del­len­pro­gram­ma met ge­zwin­de spoed ver­der uit. De jong­ste spruit van de Zuid-Ko­re­a­nen is de Ko­na, een op­val­len­de nieu­we ver­schij­ning in het steeds maar gro­ter wor­den­de seg­ment der stads-suv’s. In de­ze ver­ge­lij­ken­de test treedt hij aan in de krach­tig­ste mo­tor­va­ri­ant die mo­men­teel be­schik­baar is, de 177 pk ster­ke 1.6 T-GDI met stan­daard dub­bel­ge­kop­pel­de ze­ven­bak en vier­wiel­aan­drij­ving. Om het de zeer com­ple­te Ko­na in de duur­ste Pre­mi­um-uit­voe­ring niet te ge­mak­ke­lijk te ma­ken, zet­ten we hem te­gen­over een ge­duch­te te­gen­stan­der. Het gaat om de Au­di Q2. De­ze slim­me stads-suv uit de stal van Volks­wa­gen is in­mid­dels een jaar te koop en kwam bij eer­de­re ge­le­gen­he­den uit­ste­kend voor de dag. De test-Q2 be­schikt over een 190 pk ster­ke

De Au­di biedt meer ruim­te, com­fort en snel­heid, maar is ook een stuk duur­der dan de Hyun­dai.

2.0 TFSI-mo­tor en is net als de Hyun­dai Ko­na stan­daard voor­zien van een zelf­scha­ke­len­de ver­snel­lings­bak met dub­be­le kop­pe­ling en in­te­gra­le aan­drij­ving.

IN-/EXTERIEUR De vei­lig­heids­uit­rus­ting van de Ko­na is com­pleet, maar dat heeft wel een prijs.

Ter­wijl om­stan­ders hun ver­ba­zing over het op­val­len­de ui­ter­lijk van de Hyun­dai Ko­na uit­spre­ken, zit­ten de in­zit­ten­den aan te kij­ken te­gen een ver­ras­send za­ke­lijk ge­vormd en nog­al don­ker dash­board. Af­ge­zien van het gro­te beeld­scherm in de mid­den­con­so­le, zijn er wei­nig de­tails die om aan­dacht schreeu­wen. Dat komt het be­die­nings­ge­mak zon­der meer ten goe­de; kijk bij­voor­beeld naar de Cit­ro­ën C4 Cac­tus, waar­in een ex­tra­va­gan­te vorm­ge­ving de func­ti­o­na­li­teit in de weg staat. Net als in de Au­di Q2 heb­ben vier vol­was­se­nen ruim plaats in de Hyun­dai Ko­na. Ook de af­wer­king van het in­te­ri­eur is in or­de, al heeft Au­di zijn zaak­jes op dit on­der­deel nog be­ter voor el­kaar. Wan­neer bei­de stads-suv’s in­ge­zet wor­den als vracht­wa­gen, is op­nieuw de Au­di in het voor­deel. Zo kan de leu­ning van de ach­ter­bank in drie af­zon­der­lij­ke de­len wor­den neer­ge­klapt (op­tie van 351 eu­ro), waar de Ko­na twee kan­tel­ba­re, in een ver­hou­ding van 40 : 60 ver­deel­de rug­de­len heeft. Naar een ski­luik zoek je in de Hyun­dai te­ver­geefs. Kij­ken we naar de vei­lig­heids­uit­rus­ting van bei­de au­to’s, dan sprok­kelt de Hyun­dai de mees­te pun­ten bij­een. Daar zit ech­ter wel een voor­waar­de aan ver­bo­den: dat je de duur­de­re Fas­hi­on (37.595 eu­ro) of zelfs de meest

com­ple­te Pre­mi­um (40.995 eu­ro) be­stelt. Dan heeft de Ko­na al­le hul­p­sys­te­men aan boord die je wenst om de ste­de­lij­ke jun­gle zon­der kleer­scheu­ren te over­le­ven. Een spoor­as­sis­tent en ver­moeid­heids­her­ken­ning, do­de­hoek- en aan­rij­dings­waar­schu­wing, een groot­licht­as­sis­tent en een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning zit­ten er bij de Fas­hi­on en Pre­mi­um stan­daard op, ter­wijl je daar­voor op de Au­di ex­tra moet be­ta­len. Op de Q2 wordt ove­ri­gens wel een voor­zie­ning ge­le­verd die an­ti­ci­peert op een drei­gen­de aan­rij­ding, door de gor­dels aan te trek­ken en al­le ra­men te slui­ten. Ook staat er ver­keers­bord­her­ken­ning in de prijs­lijst van de Au­di Q2, iets wat Hyun­dai niet kan le­ve­ren. Het­zelf­de geldt voor een zo­ge­naam­de emer­g­en­cy as­sist, waar­mee bij een on­ge­val di­rect con­tact wordt ge­legd met de nood­hulp­dien­sten (on­der­deel van Au­di’s as­sis­ten­tie­pak­ket à 2226 eu­ro).

COM­FORT De adap­tie­ve schok­dem­pers op de Q2 ma­ken te­gen ex­tra be­ta­ling het ver­schil.

Te­gen be­ta­ling van 1120 eu­ro is Au­di be­reid de Q2 af te le­ve­ren met adap­tie­ve schok­dem­pers en ver­schil­len­de rij­pro­gram­ma’s. On­ze test­au­to be­schikt over de­ze op­tie, die de keu­ze biedt uit een Com­fort- en een Dy­na­mic­stand. In het zacht­ste pro­gram­ma wor­den de wiel­be­we­gin­gen soe­pel op­ge­van­gen, maar op kor­te rib­bels re­a­ge­ren voor­al de veer-/ dem­pe­r­ele­men­ten aan de voor­zij­de vrij kno­kig. Hyun­dai heeft voor de Ko­na geen elek­tro­nisch ge­re­gel­de schok­dem­pers in de aan­bie­ding. De af­stem­ming van het on­der­stel is voel­baar ste­vi­ger dan de com­fort-setup van de Au­di, met na­me op de snel­weg merk je het ver­schil. Dan is de Ko­na meer in be­we­ging dan de Q2. Op put­dek­sels en spoor­weg­over­gan­gen re­a­geert het on­der­stel van de Hyun­dai ech­ter weer wat rus­ti­ger dan dat van de Au­di. Voor bei­de au­to’s geldt dat de ve­ring bij vol­le be­pak­king gro­te re­ser­ves heeft.

MO­TOR/TRANS­MIS­SIE De Au­di is snel­ler en zui­ni­ger dan de Hyun­dai.

De Hyun­dai Ko­na 1.6 T-GDI heeft een ver­mo­gen van 177 pk, de Au­di Q2 2.0 TFSI stuurt 190 pk naar de wie­len. Bei­de stads-suv’s zijn daar­mee ruim­schoots vol­doen­de ge­mo­to­ri­seerd. Ze le­ve­ren vlot­te pres­ta­ties, waar­bij de Au­di een sprint­tijd van 7,4 se­con­den no­teert. Na een aar­ze­len­de start be­reikt de Hyun­dai ech­ter nog drie tien­den van een se­con­de eer­der de 100. Op top­snel­heid zijn de rol­len om­ge­draaid: de Ko­na gaat 205 km/h, de Q2 weet er 228 km/h uit te per­sen. Zo­wel de Au­di-mo­tor als die van de Hyun­dai bouwt bij la­ge toe­ren al veel trek­kracht op,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.