SCHULDIGE AU­TO’S

Auto Review - - INHOUD -

Voor veel men­sen was het een zo­mer om in te lijs­ten: el­ke dag meer dan 25 gra­den. Ik­zelf heb dat niet zo. Na een maand­je was ik wel klaar met al­le tran­sis­tor­ra­dio’s op stand­je maxi­mum, de niet al­tijd even aan­trek­ke­lij­ke schaars ge­kle­de men­sen en de ver­zen­gen­de hit­te. Na twee maan­den bood ook de na­tuur geen uit­weg meer: al­les is zo ver­dord dat een wan­de­ling op de Ve­lu­we ver­wordt tot een treu­rig­ma­ken­de exer­ci­tie.

Het zet je toch aan het den­ken. Is dit een om­ge­keer­de zond­vloed? Veer­tig da­gen lang stort­re­gen­de het vol­gens de Bij­bel, waar­na de aar­de 150 da­gen met wa­ter was be­dekt. Nu lijkt het an­ders­om: drie maan­den geen re­gen met een uit­ge­droogd land tot ge­volg. Heel voor­zich­tig sij­pel­den de on­heil­spel­len­de be­rich­ten de kran­ten bin­nen: wordt dit de norm, de ko­men­de zo­mers? Is er nog ge­noeg wa­ter? Ui­ter­aard werd de ex­tre­me zo­mer aan men­se­lijk han­de­len ge­kop­peld: ons con­sump­tie­ge­drag heeft dra­ma­ti­sche gevolgen voor de aar­de en die wor­den nu zicht­baar. Wordt het niet eens tijd dat we min­der gaan vlie­gen?

Ik heb er ook re­gel­ma­tig aan ge­dacht en weet ook niet wat het ei van Co­lum­bus is. En voor je in de pen klimt: ook ik vlieg soms (vrij­wel al­tijd voor werk), ga op va­kan­tie en rijd ui­ter­aard re­gel­ma­tig au­to, dus ben net zo schul­dig als ie­der an­der. Wél groei­de, aan­ge­wak­kerd door de droog­te, mijn aver­sie te­gen een seg­ment waar ik toch al nooit warm voor liep: de gro­te suv. Wel­be­schouwd is het vreemd dat der­ge­lij­ke zwa­re, niet-ae­ro­dy­na­mi­sche en niet zui­ni­ge au­to’s aan een on­stuit­ba­re op­mars be­zig zijn. Ze be­li­cha­men al­les wat niet goed is voor het mi­li­eu. De Au­di Q8 el­ders in dit blad weegt 2145 ki­lo. Dat zou ver­taald naar men­se­lij­ke pro­por­ties een per­soon zijn met obe­si­tas; ie­mand die drin­gend wordt aan­ge­ra­den zijn le­vens­stijl te ver­an­de­ren om­dat zijn ge­zond­heid op het spel staat.

Ook prak­tisch heb­ben de Q8 en zijn con­cur­ren­ten geen nut: nie­mand gaat voor z’n lol met zo’n au­to in een krap­pe bin­nen­stad rij­den. Rui­mer dan een sta­ti­on­wa­gon zijn ze nau­we­lijks en geen ko­per rijdt er of­froad mee. Als ze dat al zou­den wil­len, want veel suv’s heb­ben niet eens vier­wiel­aan­drij­ving. Het zijn over­bo­di­ge, du­re au­to’s die al­leen ge­dij­en bij een over­uren draai­en­de mar­ke­ting­ma­chi­ne.

Mis­schien is dat een be­gin: dat we door de­ze my­thes heen prik­ken en ons af­vra­gen of het nu echt no­dig is om zo’n mas­to­dont aan te schaf­fen. Hoe het ook kan? Ik heb met be­won­de­ring ge­zien hoe de Su­zu­ki Swift pres­teert in een ver­ge­lij­ken­de test el­ders in dit blad. De­ze lich­te, zui­ni­ge en prak­ti­sche au­to recht­vaar­digt zijn be­staan in de hui­di­ge tijd meer dan de zo­veel­ste cor­pu­len­te suv.

Jaap Pe­ters Brand Ma­na­ger

jpe­ters@fnl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.