WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Al­le meet­re­sul­ta­ten en de ver­de­ling van de pun­ten ten spijt, is het de laat­ste zin in het hoofd­stuk ‘Rij­ei­gen­schap­pen’ die bij mij het langst blijft han­gen. Be­ke­ken van­uit lief­heb­bers­per­spec­tief, zijn al­le na­de­len van de Ran­ge Rover Ve­lar – krap in­te­ri­eur, ma­ti­ge ge­luids­iso­la­tie, pres­ta­ties op de rem­test - al­weer ver­ge­ven en ver­ge­ten zo­dra ik ach­ter het stuur ben ge­kro­pen. Wat ik zie en wat ik voel maakt mij met­een ge­luk­kig, en dat ge­voel ver­sterkt zich zo­dra er zich een mooie weg voor de neus van de stijl­vol­le Brit uit­strekt. Heus, van de Volks­wa­gen en de Vol­vo ben ik even­eens on­der de in­druk, maar de Tou­areg en de XC90 zijn wat mij be­treft te ra­ti­o­neel om emo­ti­o­neel van te wor­den. De Ve­lar is mijn num­mer 1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.