Ver­der zon­der de baas

De komst van de ver­nieuw­de Jeep Re­ne­ga­de ging ge­paard met triest nieuws: on­ver­wacht over­leed de mar­kan­te Fi­at-baas Ser­gio Mar­chi­on­ne. Zon­der hem was de Jeep Re­ne­ga­de er nooit ge­ko­men.

Auto Review - - REPORTAGE - Tekst: El­mar Sie­pen, Jaap Pe­ters

Het nieuws kwam eind ju­li on­ver­wacht. Ser­gio Mar­chi­on­ne, de hoog­ste baas bij FCA (Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les) was al ruim een jaar ern­stig ziek, maar bin­nen het Fi­at-con­cern wist nie­mand daar iets van. Pas vlak voor zijn dood licht­te de fa­mi­lie van Mar­chi­on­ne het be­drijf in dat hij nooit meer zou kun­nen wer­ken. Mar­chi­on­ne werd in 2004 de hoog­ste baas bij Fi­at en maak­te het be­drijf al snel weer winst­ge­vend. Van 2009 tot 2014 kocht Fi­at steeds meer aan­de­len van het nood­lij­den­de Chrys­ler-con­cern, waar­toe ook Jeep be­hoor­de. Na Fi­at ging ook Chrys­ler dank­zij Mar­chi­on­ne weer zwar­te cij­fers schrij­ven. De Jeep Re­ne­ga­de is een van de eerste au­to’s waar­bij de Ita­li­aans-Ame­ri­kaan­se sa­men­wer­king zicht­baar werd: hij heet Jeep, maar wordt in Ita­lië ge­bouwd en is al­leen met Fi­at-mo­to­ren le­ver­baar. Hij deelt zijn tech­niek met de Fi­at 500X. De Re­ne­ga­de en de 500X zijn te koop sinds 2014 en dus is het tijd voor een fa­ce­lift. In het ko­men­de num­mer van Au­toRe­view gaan we met de 500X op pad, eerst is de Re­ne­ga­de aan de beurt. De gril­le werd iets ge­wij­zigd, net als de bum­pers en de led-lich­ten rond de kop­lam­pen. Ook de ach­ter­lich­ten kre­gen een iets an­de­re vorm, maar je moet goed kij­ken om dat op te mer­ken. VEEL NIEU­WE MO­TO­REN On­der de mo­tor­kap is veel meer nieuws te mel­den. Al­le die­sels wor­den nu met een SCR-ka­ta­ly­sa­tor en AdBlue voor­zien. Bij de ben­zi­ne­mo­to­ren zijn de wij­zi­gin­gen nog in­grij­pen­der: de Re­ne­ga­de krijgt de be­schik­king over nieu­we ben­zi­ne­mo­to­ren die wor­den ge­ïn­tro­du­ceerd on­der de naam Glo­bal Small En­gi­ne Fa­mi­ly. Het zijn al­le­maal mo­to­ren met een tur­bo en voor el­ke ci­lin­der een iden­tie­ke in­houd en ge­lij­ke tus­sen­lig­gen­de af­stand. De ba­sis­mo­tor is een 1,0-li­ter drie­ci­lin­der met 120 pk, die de hui­di­ge 1.6 met 110 pk op­volgt. De 1,4-li­ter Mul­tiAir-mo­tor met 140 of 170 pk maakt plaats voor een 1,3-li­ter vier­ci­lin­der tur­bom­o­tor met 150 of 180 pk. Met de ba­sis­mo­to­ri­se­ring houd je het ver­keer be­slist niet op. Dank­zij een maxi­mum kop­pel van 190 Nm is de mo­tor ver­ras­send

Zon­der Ser­gio Mar­chi­on­ne was er nooit een Re­ne­ga­de ge­weest.

krach­tig. De Re­ne­ga­de is in de­ze mo­tor­va­ri­ant al­leen met voor­wiel­aan­drij­ving en een hand­ge­scha­kel­de zes­bak te koop. Als de naald van de toe­ren­tel­ler bo­ven de 2000 komt, blijft de mo­tor ver­ras­send krach­tig. Zo­lang je hem niet vol op zijn staart trapt, weet de mo­tor pri­ma te ver­hul­len dat hij ‘maar’ drie ci­lin­ders heeft. Voor­uit, je hoort wel dat ken­mer­ken­de enigs­zins spor­tie­ve ge­luid, maar het dringt zich al­ler­minst op. Over de pres­ta­ties en het ver­bruik van de drie­ci­lin­der we­ten we nog niets, om­dat Jeep de au­to’s nog niet ge­ho­mo­lo­geerd heeft. Dat­zelf­de geldt voor de 1,3-li­ter vier­ci­lin­der, even­eens met zes­bak en voor­wiel­aan­drij­ving. De­ze mo­tor is ook le­ver­baar met een ne­gen­traps au­to­maat. De vier­ci­lin­der is le­ven­dig en snel. Een kop­pel van 270 Nm is dan ook ri­ant voor zo’n re­la­tief klei­ne ben­zi­ne­mo­tor. Wel zijn er aan­drij­fin­vloe­den merk­baar in de be­stu­ring en kost het de au­to moei­te om zijn grip te be­hou­den in snel ge­no­men boch­ten. Voor lan­ge af­stan­den met het ge­zin lijkt de­ze au­to ons dan weer ui­ter­ma­te ge­schikt. Wie vindt dat je een Jeep ei­gen­lijk al­leen mag ko­pen met vier­wiel­aan­drij­ving, moet de ver­sie met 180 pk be­stel­len. Dit is de eni­ge ben­zi­ne­ver­sie waar­bij al­le vier de wie­len wor­den aan­ge­dre­ven. Net als de pre­cie­ze spe­ci­fi­ca­ties, zijn ook de prij­zen van de Re­ne­ga­de nog niet be­kend. Dat ver­klapt Jeep pas aan het ein­de van het jaar, als de au­to bij de dea­ler staat.

Com­for­ta­be­le stoe­len, voor het leer moet je bij­be­ta­len.

Hoe duur­der de au­to, des te gro­ter het na­vi­ga­tie­scherm wordt. De af­me­tin­gen va­ri­ë­ren van 5,0 tot 7,0 en 8,4 inch.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.