OM DE TOP TIEN COM­PLEET TE MA­KEN

Auto Review - - MARKETPLAATS -

JEEP WRANGLER

Oké, de­ze Jeep met dak­tent is een wel erg rui­me in­ter­pre­ta­tie van het be­grip ‘ kam­peer­au­to’. Maar wat is­ie gaaf! Met grijs ken­te­ken ide­aal voor on­der­ne­mers.

VOLKS­WA­GEN T3 CATHAGO

Nu nog goed te be­ta­len, maar we voor­spel­len dat T3­prij­zen snel gaan stij­gen. Leuk, maar wel ge­da­teerd, al rijdt­ie be­ter dan je denkt. Let op voor roest.

FORD TRANSIT WESTFALIA

Veel cam­pers op ba­sis van de Ford Transit heb­ben een ver­hoogd dak, zo niet de­ze Westfalia. Een leu­ke kam­peer­wa­gen, en een stuk voor­de­li­ger dan de con­cur­ren­tie.

NISSAN KING CAB 2.3D

Prak­tisch als da­ge­lijk­se au­to? Mwah, maar het kan na­tuur­lijk wel. Leuk en compact is de­ze pick­up met cam­per­op­bouw in elk ge­val, en be­taal­baar bo­ven­dien.

PEUGEOT PART­NER 1.6-16V

Su­per­com­pact en licht cam­per­tje met twee slaap­plaat­sen. Hoe­wel hij niet als kam­peer­wa­gen is ge­re­gi­streerd, valt de we­gen­be­las­ting reu­ze mee. Net als de prijs, trou­wens.

Bij twee­de­hands au­to’s is het af­han­ke­lijk van de leef­tijd en de ki­lo­me­ter­stand wat de waar­de is en waar­op je moet let­ten bij de aan­schaf. Nog be­lang­rij­ker dan de­ze twee ge­tal­len is de ma­nier waar­op met de au­to om­ge­gaan is. Dat is vaak niet te ach­ter­ha­len. Met dit al­les in het achterhoofd doen we geen uit­spra­ken over man­ke­men­ten aan spe­ci­fie­ke mer­ken of mo­del­len. Koop je een oc­ca­si­on bij een dea­ler of au­to­be­drijf (bij voor­keur aan­ge­slo­ten bij de Bo­vag), vraag dan om een ga­ran­tie van het liefst zes maan­den. Ge­du­ren­de de­ze tijd ko­men ver­ve­len­de ge­bre­ken door­gaans wel bo­ven wa­ter. Koop je een au­to bij een par­ti­cu­lier, laat dan een aan­koop­keu­ring ver­rich­ten door een ge­re­nom­meerd au­to­be­drijf of neem op zijn minst ie­mand mee die ver­stand van au­to’s heeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.