Bui­ten­ca­te­go­rie

De mees­te nieuw ver­koch­te au­to’s zijn bra­ve com­pac­te hatch­backs. Maar er zijn al­tijd lief­heb­bers die, on­danks al­le bpm-boe­tes, hun droom waar­ma­ken en een sport­wa­gen aan­schaf­fen. Wat ko­pen ze dan?

Auto Review - - PRIJSLIJST - Tekst: Jaap Pe­ters

Na­tuur­lijk moet je bij sport­wa­gens de ver­wach­tin­gen over ver­koop­re­sul­ta­ten bij­stel­len. Waar in Ne­der­land dit jaar ge­mid­deld 46 Po­lo’s per dag wor­den ver­kocht, zijn ze bij mer­ken als Fer­ra­ri en Lam­borg­hi­ni niet on­te­vre­den als ze de­ze aan­tal­len in een jaar ha­len. Voor de lief­heb­ber van sport­wa­gens is er veel te kie­zen. Je hebt de bui­ten­ca­te­go­rie, met exo­ten als de Fer­ra­ri 812 Su­per­fast en de Lam­borg­hi­ni Aven­t­a­dor. Er zijn tien Su­per­fastFer­ra­ri’s op ken­te­ken ge­zet dit jaar, drie men­sen re­den met een Aven­t­a­dor naar huis. Waar­schijn­lijk rij­den meer van der­ge­lij­ke au­to’s in Ne­der­land rond, die via ma­zen in de wet of slim re­ken­werk in an­de­re lan­den op ken­te­ken zijn ge­zet om min­der be­las­ting af te hoe­ven dra­gen. Veel lief­heb­bers van sport­wa­gens moe­ten niets heb­ben van al die dik­doe­ne­rij. Ze hou­den meer van au­to’s waar­bij het niet al­le­maal om tes­tos­te­ron en pk’s gaat, maar om een laag ge­wicht en dy­na­miek. Daar­van zijn er veel, ge­tui­ge de op­ge­to­gen re­ac­ties toen Al­pi­ne (zeg geen Renault Al­pi­ne, het is echt een apart merk) aan­kon­dig­de dat het een ren­tree maak­te. Al­pi­ne maakt dan ook een vlie­gen­de start. De ge­li­mi­teer­de A110 Pre­mi­è­re Edi­ti­on was in Ne­der­land al snel uit­ver­kocht. Wie nu naar een van de twee ge­spe­ci­a­li­seer­de Al­pi­ne-de­a­lers gaat, krijgt te ho­ren dat de le­ver­tijd is op­ge­lo­pen tot 14 maan­den. In­mid­dels staan 34 stuks van de A110 op Ne­der­lands ken­te­ken. Dat is meer dan di­rec­te con­cur­rent Por­sche Cay­man, die 28 men­sen wist te en­thou­si­as­me­ren, ter­wijl van de Boxster, zijn open broer, goed was voor 33 koop­con­trac­ten. Met eni­ge wee­moed zien we dat Lo­tus met z’n ver­ou­der­de mo­del­len van de kaart is ge­veegd, dit jaar is één Exi­ge ver­kocht. Ja­gu­ar doet het met de F-Ty­pe aan­zien­lijk be­ter: 54 hand­te­ke­nin­gen.

AL­TIJD WEER DIE PLATGESLAGEN KE­VER

Bij de gro­te Duit­se mer­ken zien we gro­te ver­schil­len. BMW heeft op dit mo­ment geen ech­te exoot in de prijs­lijst staan, op de i8 plug-in hy­bri­de na. Lief­heb­bers van spor­tie­ve BMW’s zul­len reik­hal­zend uit­kij­ken naar de 8-se­rie. De Mer­ce­des-AMG GT is po­pu­lair, met 46 ver­koch­te au­to’s. De Au­di-dea­ler kan al­leen maar dro­men van der­ge­lij­ke aan­tal­len: slechts twee men­sen heb­ben dit jaar een Au­di R8 be­steld. Zijn Brit­se con­cur­rent is po­pu­lair­der. De As­ton Martin DB11 is goed voor zes­tien ge­ken­te­ken­de au­to’s. Drie men­sen koch­ten in 2018 nog een Van­quish, maar dit mo­del werd on­langs ver­van­gen door de DBS Su­per­leg­ge­ra. De Por­sche 911 wordt bin­nen­kort vol­le­dig ver­nieuwd, er zijn on­li­ne al fo­to's uit­ge­lekt. Elk jaar weet hij hon­der­den Ne­der­lan­ders te ver­lei­den. Dit jaar zijn het er 313, 34 méér dan vo­rig jaar. Een 911 is al­tijd een goe­de in­ves­te­ring. Als je er maar lang ge­noeg mee blijft rond­rij­den en er een beet­je zui­nig op bent, buigt de waar­de­da­ling van­zelf om in een waar­de­stij­ging. Dat we hier op de re­dac­tie gek­sche­rend zeg­gen dat je op el­ke straat­hoek een 911 ziet, is na­tuur­lijk om­dat we ge­woon ja­loers zijn. Feit is dat de 911 met dik­ke af­stand de best ver­koch­te sport­wa­gen van Ne­der­land is, en het is zeer waar­schijn­lijk dat we dit in 2019, 2020 en be­yond waar­schijn­lijk ook kun­nen schrij­ven. Ver­koop­sta­tis­tie­ken roe­pen ook vra­gen op: wie is die ene per­soon die dit jaar de wat op leef­tijd ra­ken­de Ma­se­r­a­ti GranTu­ris­mo kocht? Ie­mand die al­leen warm wordt van Ita­li­aan­se V8-ge­lui­den en een Fer­ra­ri te or­di­nair vindt? Ook de in­mid­dels be­paald niet meer piep­jon­ge Nissan GT-R vond nog een ko­per. Wie o wie? En dan is er de vraag die we los van de­ze ru­briek zelf zo vaak stel­len: wel­ke sport­wa­gen zou je ko­pen als je geld ge­noeg had? Hier is de Al­pi­ne een fa­vo­riet, al zou­den we niet vro­lijk wor­den van 14 maan­den dui­men­draai­en voor­dat we de sleu­tels krij­gen. Of wordt het toch de nog al­tijd fa­bel­ach­ti­ge F-Ty­pe Ca­brio, voor open herf­st­rit­ten in een ho­pe­lijk niet meer zo ex­treem bran­den­de na­jaars­zon? Mocht jij een van de ge­luk­ki­gen zijn die een ex­clu­sie­ve sport­wa­gen heeft gekocht, dan zijn we ei­gen­lijk best be­nieuwd naar je mo­ti­va­tie. Laat het we­ten via re­dac­tie@au­tore­view.nl!

Wie is die ene per­soon die dit jaar een Ma­se­r­a­ti GranTu­ris­mo kocht?

De Por­sche 911 is de po­pu­lair­ste sport­au­to van de Ne­der­lan­ders.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.