“IS HET NOG VER?”

Auto Review - - NIEUWS -

Waar­mee heb­ben jouw kin­de­ren zich ver­maakt, on­der­weg naar de va­kan­tie­be­stem­ming? In on­ze kin­der­ja­ren wa­ren er nog geen Nin­ten­do’s of ta­blets. We ver­maak­ten ons van­af de ach­ter­bank met kleu­ren en knut­se­len, en het Jip­po- of Tap­toe-va­kan­tie­boek dat we aan het ein­de van het school­jaar van de mees­ter of juf had­den ge­kre­gen, werd van a tot z ver­slon­den. Met puz­zel­tjes als ‘zoek de vijf ver­schil­len’ hiel­den we ons weer 20 ki­lo­me­ter stil, on­ge­twij­feld tot ge­noe­gen van on­ze ou­ders. De nieu­we Su­zu­ki Vi­ta­ra houdt ons ook even be­zig. Hij heeft een fa­ce­lift on­der­gaan, maar waar zit­ten de ver­an­de­rin­gen ei­gen­lijk? We zien een an­de­re gril­le, waar­in de ver­chroom­de blok- jes doen den­ken aan de plaat­jes­beu­gel van je zus­je, en in de voor­bum­per zijn glan­zen­de sier­lijs­ten rond de led-dag­rij­lich­ten ge­bo­gen. Ook de ach­ter­lich­ten heb­ben een nieu­we in­de­ling, dus daar zet­ten we ook een kruis­je bij. An­ders nog iets? Ja­wel! Het dis­play tus­sen de toe­ren­tel­ler en snel­heids­me­ter is nu in kleur. En over kleur ge­spro­ken: er zijn twee nieu­we lak­kleu­ren voor de Vi­ta­ra be­schik­baar. Su­zu­ki spreekt over twee mo­tor­va­ri­an­ten, maar noemt daar­bij al­leen de 1.4 Boos­terJet­tur­bom­o­tor, al dan niet in com­bi­na­tie met vier­wiel­aan­drij­ving. Stop maar met ver­der zoe­ken, want meer ver­schil­len zijn er niet tus­sen de ou­de en de ver­nieuw­de Vi­ta­ra. “Is het nog ver? Ik moet plas­sen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.