OU­DER­WETS RA­CEN

Auto Review - - NIEUWS -

Zet in je agen­da: de His­to­ri­sche Grand Prix op het Cir­cuit Zand­voort, in het week­end van vrij­dag 31 au­gus­tus tot en met zon­dag 2 sep­tem­ber. En mocht je in dit week­end al an­de­re af­spra­ken heb­ben, dan zeg je die maar af. Dit ra­cee­ve­ne­ment ‘ou­de stijl’ mag je niet mis­sen. Nu de For­mu­le 1 in een soort Star Wars op as­falt is ver­an­derd, is het wel eens ver­fris­send om te zien, ho­ren en rui­ken hoe de F1 er­aan toe­ging in het me­cha­ni­sche tijd­perk, toen suc­ces nog af­han­ke­lijk was van de hoe­veel­heid ta­lent en doods­ver­ach­ting van de cou­reur. Ik wil de kwa­li­tei­ten van de he­den­daag­se F1gla­di­a­to­ren heus niet in twij­fel trek­ken, maar als je bij on-board­beel­den ziet op hoe­veel knop­jes ze moe­ten druk­ken om hun au­to über­haupt aan de gang te hou­den, dan vraag ik me wel eens af of ik niet naar een ‘re­al ti­me’ PlaySta­ti­on-spel­le­tje zit te kij­ken. De ro­man­tiek van de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig keert in vol­le glo­rie te­rug tij­dens de His­to­ri­sche Grand Prix op Zand­voort, als een vol veld tot in de punt­jes ge­pre­pa­reer­de F1-bo­li­des met hun pu­re me­cha­ni­ca door de dui­nen brul­len. Ja, er wordt be­slist gas ge­ge­ven, al is het met de no­di­ge re­ser­ves. De­ze mo­nu­men­ten uit de au­to­sport­ge­schie­de­nis die­nen met flu­we­len hand­schoen­tjes be­han­deld te wor­den. Daar­om lijkt het mij een in­te­res­sant ex­pe­ri­ment om ‘ons’ Max Verstappen eens ach­ter het stuur van bij­voor­beeld de git­zwar­te Lo­tus 79 van Ma­rio And­ret­ti te zet­ten. De His­to­ri­sche Grand Prix op Zand­voort gaat niet al­leen over ou­de For­mu­le 1-au­to’s. Tij­dens het ra­ce­week­end ko­men tal van ra­ce­klas­sen aan de start. Denk aan sports­cars die op Le Mans heb­ben ge­ra­cet, aan toer­wa­gens die hun rond­jes re­den op de Nür­bur­g­ring – toen de Nord­schlei­fe nog het to­neel was van de 84 uur (!) du­ren­de Ma­ra­thon de la Rou­te – aan wild drif­ten­de voor­oor­log­se Grand Prix-ra­cers en aan een gast­op­tre­den van DTM-au­to’s uit de ja­ren 80 en 90. Het wordt on­ge­twij­feld een spec­ta­cu­lair schouw­spel, met tus­sen de ra­ces door tal van de­mon­stra­ties met be­roem­de ra­ce­wa­gens uit bij­voor­beeld de fa­brieks­mu­sea van BMW en Por­sche. Ook zul­len ve­le be­roem­de na­men uit de au­to­sport­ge­schie­de­nis hun op­wach­ting ma­ken op het Zand­voort­se as­falt. Kijk op www. his­to­ric­grand­prix.nl voor het he­le ra­ce­pro­gram­ma. En mocht het je écht niet luk­ken om naar Zand­voort te gaan, dan heb je twee we­ken la­ter een her­kan­sing tij­dens de Spa Six Hours van 12 tot en met 16 sep­tem­ber (www.spas­ix­hours.com). Het laat zich ra­den wat er in mijn agen­da staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.