Def­tig die­se­len

Auto Review - - REPORTAGE - Tekst: Car­sten van Zan­ten, Bart Smak­man · Fo­to’s: Mar­kus Sen­de

Als je veel ki­lo­me­ters af­legt en een voor­lief­de voor Duit­se mer­ken hebt, zit je met de nieu­we Mer­ce­des A-klas­se en de Au­di A3 Sport­back ge­bak­ken. Voor de­ze test la­ten we de def­ti­ge hatch­backs aan­tre­den met een aan een ze­ven­traps trans­mis­sie ge­kop­pel­de, 116 pk ster­ke die­sel­mo­tor.

Def­ti­ge hatch­backs

De Mer­ce­des A 200 met 163 pk ster­ke ben­zi­ne­mo­tor heeft in het vo­ri­ge num­mer van Au­toRe­view zijn tan­den la­ten zien in de me­ga­test met acht an­de­re ge­zins­au­to’s. Hij nam het toen ook al op te­gen de Au­di A3 Sport­back. Bei­de com­pac­te mid­den­klas­sers gin­gen be­hoor­lijk ge­lijk op. Uit­ein­de­lijk be­droeg het ver­schil maar 15 pun­ten, en wel in het voor­deel van de Au­di. Voor de twee­de ron­de tre­den bei­de hatch­backs aan met een 116 pk ster­ke die­sel­mo­tor, die is ge­kop­peld aan een ze­ven­traps trans­mis­sie met dub­be­le kop­pe­ling.

IN-/EXTERIEUR

De Au­di biedt meer ruim­te, de Mer­ce­des meer tech­niek. De nieu­we A-klas­se is een slag gro­ter dan zijn voor­gan­ger. Als we hem naast de Au­di A3 par­ke­ren en het di­gi­ta­le meet­lint te­voor­schijn ha­len, zien we dat de Mer­ce­des 10 cen­ti­me­ter lan­ger is en grof­weg een cen­ti­me­ter bre­der en ho­ger. Dat schept ver­wach­tin­gen voor de bin­nen­ruim­te, maar die kan de au­to niet waar­ma­ken: in de A-klas­se zit je voor­in min­der ri­ant dan in de A3. Dat komt voor een deel door zijn bre­de mid­den­con­so­le. Op de ach­ter­bank biedt de Mer­ce­des even­eens een frac­tie min­der ruim­te, in de breed­te en in de hoogte. Wat be­treft de ba­ga­ge­ruim­te hob­belt hij op­nieuw ach­ter de Au­di aan, want zo­wel met de rug­leu­ning in stel­ling als plat, past er 10 li­ter min­der ach­ter­in. De Au­di ver­voert 380 tot 1220 li­ter en de Mer­ce­des 370 tot 1210 li­ter. Heb je gro­te ver­huis­plan­nen, dan is de Au­di A3 we­der­om de be­te­re keu­ze. Hij mag een ge­rem­de aan­han­ger van 1500 ki­lo trek­ken – 100 meer dan de Mer­ce­des A-klas­se. Tot zover de ne­ga­tie­ve laag in on­ze com­pli­men­tens­and­wich; er is ook goed nieuws. Zo heeft de ge­tes­te A-klas­se met AMG Li­neuit­rus­ting (4477 eu­ro) een hoog­waar­di­ger in­te­ri­eur dan de A3. Door­dat het is ver­sierd met alu­mi­ni­um, chroom en pi­a­no­lak, krijg je het ge­voel met een duur­der mo­del uit het Mer­ce­des-gam­ma op pad te zijn. Het in­te­ri­eur van de Au­di oogt strak, za­ke­lijk en een beet­je saai. Even­goed is de af­wer­king piek­fijn en kij­ken we nog al­tijd met ple­zier en be­won­de­ring naar de di­gi­ta­le Vir­tu­al cock­pit (645 eu­ro). In de A-klas­se pakt Mer­ce­des uit met twee breed­beeld­scher­men. De be­die­ning vraagt eni­ge ge­wen­ning, maar de spraak­be­stu­ring werkt zo goed dat we haar al snel lie­ve woord­jes toe­fluis­te­ren. Dat de A-klas­se er in het eerste hoofd­stuk met de winst van­door gaat, komt door zijn mo­der­ne vei­lig­heids­uit­rus­ting. Een nood­rem­sys­teem met voet­gan­gers­her­ken­ning, een ac­tie­ve spoor­as­sis­tent en een au­to­ma­ti­sche nood­op­roep zijn stan­daard. Met het Rij­as­sis­ten­tie­pak­ket (2178 eu­ro) rijdt de com­pac­te Mer­ce­des deels au­to­noom. Dat kun je bij de in de ba­sis ruim vijf jaar ou­de Au­di A3 wel ver­ge­ten.

¢om­Fort

Doe ons het veer­com­fort van de A-klas­se met de stoe­len van de A3. bEI­DE TEST­AU­TO’S BE­SCHIK­KEN OVER OP­TI­O­NE­LE SPORT­STOE­LEN. iN DE a-KLAS­SE ZIT DE HOOFDSTEUN IN­GE­BAK­KEN IN DE STOEL EN DAT BELEMMERT NIET AL­LEEN HET ZICHT NAAR ACH­TE­REN, MAAR OOK HET COM­FORT. dE DIK­KE HOOFDSTEUN DRUKT VER­VE­LEND TE­GEN JE ACHTERHOOFD. dAAR KOMT BIJ DAT DE ZIT­TING NIET ZO VEEL ON­DER­STEU­NING BIEDT ALS DIE VAN DE aU­DI. iN DE CA­BI­NE VAN DE a3 IS HET BO­VEN­DIEN STILLER. dAAR STAAT TE­GEN­OVER DAT EL­KE a-KLAS­SE WORDT VOOR­ZIEN VAN CLIMATECONTROL (a3: 826 EU­RO) EN STOEL­VEN­TI­LA­TIE TE­GEN MEER­PRIJS LE­VER­BAAR IS (1077 EU­RO). iDE­AAL ALS DE HE­TE ZO­MER VAN 2018 DE NIEU­WE STAN­DAARD WORDT. JE KUNT ER OOK VOOR KIE­ZEN OM HET ON­DER­STEL VAN ADAP­TIE­VE SCHOK­DEM­PERS TE VOOR­ZIEN (a 180: 847 EU­RO; a3: 1681 EU­RO). dE GE­TES­TE a-KLAS­SE BE­SCHIKT HIER­OVER EN STRIJKT ON­EF­FEN­HE­DEN MOEITELOOS GLAD. tOCH IS HIJ NIET VOL­LE­DIG IMMUUN VOOR DWARS­RI­CHELS EN DIE­PE GA­TEN. dE a3 HEEFT CON­VEN­TI­O­NE­LE SCHOK­DEM­PERS EN IS IETS STRAFFER GE­VEERD DAN DE a-KLAS­SE. tOCH VALT OP HET VEER­COM­FORT VAN DE COM­PAC­TE aU­DI WEI­NIG AAN TE MER­KEN.

mo­tor⁄trans­mis­sie

De A 180 d is snel en zui­nig, de A3 heeft een fij­ne au­to­maat. dE mER­CE­DES a 180 D PERST ZIJN 116 PK VER­MO­GEN UIT EEN 1,5-LI­TER VIER­CI­LIN­DER. dE IETS GRO­TE­RE 1.6 tdi-MO­TOR IN DE aU­DI a3 sPORT­BACK IS EVEN KRACH­TIG. iN DE a-KLAS­SE IS DE BASISDIESEL STAN­DAARD GE­KOP­PELD AAN EEN WAT LUIE ZE­VEN­TRAPS TRANS­MIS­SIE MET DUB­BE­LE KOP­PE­LING. aU­DI HAN­TEERT EEN LA­GE­RE VANAFPRIJS VOOR DE AU­TO, MAAR BRENGT EX­TRA KOS­TEN IN RE­KE­NING VOOR ZO’N AU­TO­MA­TI­SCHE TRANS­MIS­SIE. HIJ HEET s TRONIC EN BE­VALT AAN­ZIEN­LIJK BE­TER. tOCH SPRINT DE RUIM 100 KI­LO ZWAARDERE a-KLAS­SE IETS SNEL­LER VAN 0 NAAR 100 KM⁄H. HIJ DOET HET IN 10,0 TEL­LEN, DE a3 HEEFT 10,3 SE­CON­DEN NO­DIG. dE TUR­BO­DIE­SEL WAAR­VOOR mER­CE­DES ZIJN GOE­DE BAN­DEN MET rENAULT AANHAALT, SPRINGT OOK ZUI­NI­GER MET BRANDSTOF OM. HET TEST­VER­BRUIK VAN DE a 180 D KOMT UIT OP 4,7 LI­TER DIE­SEL PER 100 KI­LO­ME­TER, 1 OP 21,3. dE a3 1.6 tdi VER­BRUIKT EEN HAL­VE LI­TER MEER EN RIJDT 1 OP 19,2. tOCH KOMT DE mER­CE­DES MIN­DER VER OP EEN VOL­LE TANK, WANT ER PAST MAAR 43 LI­TER IN. dE aU­DI HEEFT EEN BRAND­STOF­TANK VAN 50 LI­TER.

riJeiGens¢HaP­Pen

Nek aan nek over de test­baan. oP HET TEST­CIR­CUIT BLIJFT DE a-KLAS­SE DE a3 NIPT VOOR. HIJ VOLTOOIT DE SNEL­LE RON­DE EEN SE­CON­DE SNEL­LER EN ZIGZAGT OP HO­GE­RE SNEL­HEID TUS­SEN DE PIONNEN DOOR TIJ­DENS DE SLA­LOM­TEST. iN DE COMFORTSTAND IS DE BE­STU­RING VAN DE mER­CE­DES ROND DE MID­DEN­STAND WAT VAAG, MAAR DAT PRO­BLEEM LOST ZICH VAN­ZELF OP ZO­DRA JE EEN SPOR­TIE­VER RIJPROGRAMMA KIEST. eVEN­GOED STUURT DE aU­DI a3 NOG WAT PRE­CIE­ZER IN EN BIEDT HIJ MEER TE­RUG­KOP­PE­LING. dE a-KLAS­SE WINT DE REM­MEN­TEST, MAAR DE aU­DI DOET WEI­NIG VOOR HEM

Mer­ce­des A 180 d

In de A3 past 380 tot 1220 li­ter ba­ga­ge, 10 li­ter meer dan in de A 180. De be­die­ning is pret­tig en de af­wer­king ge­wel­dig, maar het oog wil ook wat. De Vir­tu­al cock­pit van 645 eu­ro is wel hip. De op­ti­o­ne­le sport­stoe­len on­der­steu­nen je li­chaam per­fect. Ide­aal als je veel lan­ge rit­ten maakt. Ook met con­ven­ti­o­ne­le schok­dem­pers is de A3 soe­pel ge­veerd.

Zo groot als hier (twee keer 10 inch) zijn de dis­plays niet stan­daard. Dat kost je mi­ni­maal 2039 eu­ro. Fraaie knop­pen op het stuur. Pui­ke spraak­be­die­ning. De sport­stoe­len met ge­ïn­te­greer­de hoofd­steu­nen bie­den min­der steun dan ge­wenst. Met adap­tie­ve schok­dem­pers (847 eu­ro) zweeft de A- klas­se over het weg­dek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.