Het he­le jaar cam­pe­ren

Bij een cam­per denk je al­gauw aan zo'n hoog wit ge­vaar­te. Zo'n ding waar­mee een lief­lijk Frans dorps­straat­je in een nacht­mer­rie ver­an­dert en je op berg­we­gen een rij­den­de chi­ca­ne vormt. Maar het kan an­ders: spe­ci­aal voor de na­sei­zoen­gan­gers heb­ben we op Ma

Auto Review - - BELEVING - Tekst: Gert Weg­man

Hoe­zo da­ge­lijks ver­voer? Nou, bij­voor­beeld om­dat dit je een hoop ge­doe en kos­ten be­spaart. Naast je al­koof- of in­te­graal­cam­per heb je dan im­mers geen ge­wo­ne au­to meer no­dig. Bo­ven­dien hoef je niet elk jaar op zoek te gaan naar een du­re win­ter­stal­ling. En daar­mee be­ho­ren ge­lijk die 'ver­ras­sings­deuk­jes' tot het ver­le­den die je el­ke len­te weer te­gen­komt wan­neer je je cam­per uit de win­ter­stal­ling haalt.

HU­REN

Wie ver­knocht is aan het com­fort en ge­mak van 'cam­pe­ren', wil niet zo snel te­rug naar een ca­ra­van, laat staan een tent. Maar heb je geen ruim­te om die me­ga­koel­kast voor de deur te par­ke­ren - als dat al mag in de ge­meen­te waar je woont - en heb je geen zin in ge­doe met win­ter­stal­lin­gen, dan zijn er pri­ma al­ter­na­tie­ven. Eén daar­van is de mo­ge­lijk­heid zo nu en dan een cam­per te hu­ren. Dat kan bij ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­huur­be­drij­ven, maar er zijn ook le­gio par­ti­cu­lie­ren die hun cam­per in de ver­huur doen. Na­deel van huur is ech­ter dat de spon­ta­ni­teit er een beet­je af gaat. Met een ei­gen cam­per kun je op een on­ver­wacht mooie za­ter­dag­och­tend acuut be­slui­ten om er­op­uit te trek­ken. Als je moet hu­ren, is dat een stuk las­ti­ger.

GOED­KOOP IN DE WE­GEN­BE­LAS­TING

Het ide­a­le com­pro­mis is een com­pac­te cam­per. Oké, die biedt min­der ruim­te en com­fort dan een al­koof- (met slaap­mo­ge­lijk­heid bo­ven de ca­bi­ne) of in­te­graal­cam­per (zo'n gro­te jon­gen waar­bij ca­bi­ne en leef­ruim­te een ge­heel vor­men), maar hij biedt het­zelf­de kam­peer­ge­mak; neer­zet­ten, bed uit­klap­pen en klaar ben je. Bo­ven- dien gel­den voor com­pac­te cam­pers op tol­we­gen la­ge­re ta­rie­ven en mag je net zo snel rij­den als met een per­so­nen­au­to. Vol­doet je cam­per aan de spe­ci­a­le in­rich­tings­ei­sen van de Be­las­ting­dienst, dan komt-ie in aan­mer­king voor het gun­sti­ge kwart­ta­rief van de we­gen­be­las­ting en mag je ge­woon het he­le jaar rij­den. Dit la­ge ta­rief geldt ech­ter al­leen als het ken­te­ken­be­wijs de ver­mel­ding 'kam­peer­au­to' laat zien. Let hier­bij op bij aan­schaf, ze­ker als de be­oog­de cam­per een goed­be­doeld staal­tje huis­vlijt van een doe-het­zel­ver be­treft. Ove­ri­gens kun­nen de in­rich­tings­ei­sen voor cam­pers va­ri­ë­ren, zie www.be­las­ting­dienst.nl voor meer in­for­ma­tie. Na­tuur­lijk kle­ven er ook na­de­len aan het in­zet­ten van een cam­per als da­ge­lijks ver­voer­mid­del. Een cam­per is - hoe compact ook - vrij­wel al­tijd min­der hand­zaam dan een door­snee per­so­nen­au­to en bo­ven­dien ge­ze­gend met een gro­te­re brand­stof­d­orst.

In de ru­briek Markt­plaats kie­zen we ie­de­re maand een the­ma, al dan niet ge­kop­peld aan een geld­be­drag. Op Markt­plaats.nl gaan we op zoek naar een twee­de­hands au­to. We ge­ven de voors en te­gens van on­ze keu­ze en be­han­de­len meer­de­re al­ter­na­tie­ven. Daar­bij kij­ken we goed naar de ver­schil­len­de sma­ken en ves­ti­gen we niet al­leen de aan­dacht op de voor de hand lig­gen­de mer­ken en mo­del­len. De mo­ge­lijk­he­den zijn over­wel­di­gend. Heb je zelf een idee voor de­ze ru­briek? Mail dit dan naar re­dac­tie@au­tore­view.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.